Antrenörlerin Öz Yeterlilikleri ile İletişim Becerileri İlişkisi / The Relationship Between Coaches' Self-Efficacy and Communication Skills

Main Article Content

İnci SEÇKİN AĞIRBAŞ
Savaş EREL
Emre BELLİ

Abstract

ÖZET
Amaç: Bu araştırmanın amacı, antrenörlerin öz yeterlilikleri ile iletişim becerilerini çeşitli
demografik özelliklere göre incelemek ve bu iki kavram arasında ilişki olup olmadığını
belirlemektir.
Materyal ve Metod: 28 farklı spor branşında aktif olarak görev yapan 62 kadın ve 221 erkek
olmak üzere toplam 283 antrenörün gönüllü katılımıyla gerçekleştirildi. Demografik özelliklere
yönelik sorularla birlikte, Karagöz ve Kösterelioğlu (2008) tarafından geliştirilen “İletişim
Becerilerini Değerlendirme Ölçeği” ve Riggs ve ark. (1994) tarafından geliştirilip Öcel (2002)
tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Öz Yeterlilik Ölçeği” kullanıldı ve ölçeklerin oldukça yüksek
düzeyde güvenirliğe sahip oldukları görüldü. Elde edilen veriler SPSS 22.0 for WİNDOWS©
istatistik paket programında “Bağımsız Örneklem T”, “Tek Yönlü Varyans Analizi”, “LSD”,
“Kruskal Wallis H”, “Mann Whitney U” ve “Bivariate- Pearson Korelasyon” testleri kullanıldı.
Sonuçlar .05 anlamlılık düzeyinde yorumlandı.
Bulgular: Araştırmada erkek, sporculuk süresi az ve kamuda çalışan antrenörlerin öz
yeterliliklerinin diğerlerinden, erkeklerin saygı ve motivasyon boyutu ile genel iletişim, kamuda
çalışanların engeller ve motivasyon ile 2. Kademe antrenörlerin saygı, engeller ve genel iletişim
değerlerin diğerlerine göre düşük olduğu (p<.05), çalışma süresi fazla olanların saygı, değer,
demokratik tutum ve genel iletişim değerlerinin yüksek olduğu (p<.05) görüldü. Ayrıca
antrenörlerin öz yeterlilikleri ile tüm iletişim boyutlarında pozitif yönlü ve istatistiksel olarak
anlamlı ilişkiler olduğu belirlendi.
Sonuç: Araştırma sonucunda, cinsiyet, sporculuk süresi ve görev yerinin öz yeterlilikleri, cinsiyet,
çalışma süresi, görev yeri ve antrenörlük kademelerinin iletişim becerilerini etkilediği ayrıca öz
yeterlilik ile iletişim becerileri arasında pozitif ilişki olduğu tespit edildi.
Anahtar Kelimeler: Antrenör, İletişim, Öz yeterlilik, Spor.
ABSTRACT
Aim: The aim of this study is to examine the self-efficacy and communication skills of the trainers according
to various demographic characteristics and to determine whether there is a relationship between these two
concepts.
Material and Method: It was carried out with the voluntary participation of 283 trainers (62 women and 221
men) who actively work in 28 different sports branches. Along with questions about demographic
characteristics, "Communication Skills Evaluation Scale" developed by Karagöz and Kösterelioğlu (2008) and
The "Self-Efficacy Scale" developed by Riggs et al. (1994) and adapted into Turkish by Öcel (2002) were
used. It is found out that the reliability values of the scales were quite high. The data were analyzed in SPSS
22.0 statistical package program by using "Independent Sample T", "One Way ANOVA", "LSD", "Kruskal
Wallis H", "Mann Whitney U" and "Bivariate-Pearson Correlation" tests. Results were interpreted at .05
significance level.
Results: In the study, it was determined that the male trainers with fewer working hours and in public sector
are at lower level in self-efficacy, male ones are at lower level in respect, motivation and general
communication, the ones in public sector are at lower level in obstacles and motivation, the trainers in second
stage are at lower level in respect, obstacles and communication (p<.05), the ones with more working hours
are at higher level in respect, value, democratic attitude and general communication (p<.05). In addition, it
was determined that there were positive relationships between the trainers' self-efficacy and all communication
aspects.
Conclussions: As a result of the research, it was determined that gender, working hours and working place
affect the self-efficiency and gender, working hours, working place and trainer levels affect communication
skills. In addition, there is a positive correlation between self-efficacy and communication skills.
Keywords: Coach, Communication, Self-Efficacy, Sport.

Article Details

How to Cite
SEÇKİN AĞIRBAŞ, İnci, EREL, S., & BELLİ, E. (2020). Antrenörlerin Öz Yeterlilikleri ile İletişim Becerileri İlişkisi / The Relationship Between Coaches’ Self-Efficacy and Communication Skills. Anatolia Sport Research, 1(1), 25-36. Retrieved from https://anatoliasr.org/index.php/asr/article/view/13
Section
Reserch Articles

References

Amman T, İkizler HC, Karagözoğlu C. (2000): Sporda Sosyal Bilimler. Alfa Yayınları Ankara.

Bandura, A. (1993). Perceived Self-efficacy in Cognitive Development and Functioning. Educational Pschologist, 28 (2), 117–148.

Bayrak E., Nacar, E. (2015) Profesyonel Takım Sporlarında Görev Yapan Antrenörlerin İletişim Beceri Düzeylerinin Araştırılması Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 14, 391-405.

Bıkmaz, F. H. (2006). Öz Yeterlik İnançları. Y. Kuzgun ve D. Deryakulu (Ed.). Eğitimde Bireysel Farklılıklar. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 291-310

Bilgin, K.E. (2020). Halk Oyunları Oynayan Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerileri Ve Sosyal Bütünleşme Düzeyleri Arasındaki İlişki, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Konya.

Chelladurai P (1980). Leadership in sport organizations. Canadian Journal of Applied Sport Sciences, 5, 226-231.

Christensen, L.B., Johnson, R.B., Turner, L.A. (2015). Araştırma yöntemleri: Desen ve Analiz (Çeviri Editörü: Ahmet Aypay). Anı Yayıncılık, Ankara.

Çiftçi, M. Yıldırım, İ Çakır, R Akan, D. (2019). Öğretmen Adaylarının İletişim Becerileri ile Öz Yeterlilik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Hoca Ahmet Yesevi 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Erzurum.

Çiftçi, S. Taşkaya, S.M. (2010). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öz Yeterlik ve İletişim Becerileri Arasındaki İlişki, Sempozyum: 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Elazığ.

Dökmen, Ü. (2005). İletişim Çatışmaları ve Empati. 34. Baskı, Ankara: Sistem Yayıncılık.

Eren, E. (1998). Yönetim ve Organizasyon 4.Baskı. Beta Yayınları, 668s, İstanbul.

Feltz DL, Chase MA, Moritz SE, Sullivan PJ (1999): A conceptual model of coaching efficacy: Preliminary investigation and instrument development. Journal of Educational Psychology, 91, 765- 776.

Horn TS (2002): Coaching effectiveness in the sport domain. In T. S. Horn (ed), Advances in sport psychology. Champaign, IL: Human Kinetics.

Jowett, S., Cockerill I. (2002). Incompatibility in the Coach–Athlete Relationship. In: Cockerill I, Ed. Solutions in Sport Psychology. London: Thompson Learning.

Karagöz Y, Kösterelioğlu İ. (2008). İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeğinin Faktör Analizi Metodu İle Geliştirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 21: 81-98.

Kesicioğlu, O.S., Güven, G. (2014). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Özyeterlik Düzeyleri İle Problem Çözme, Empati Ve İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9 (5): S. 1371-138.

Koç, K., Turan, M. B., Aslan, T. A. (2020) Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin İletişim Becerisi Düzeyleri ile Genel Öz Yeterlilik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(26):4421-4436.

Konter, E. (2006). Felsefi-Psikoloji Bağlamında Antrenörlük Tipleri: Yeni Bir Öneriye Doğru. Gazi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 11(3):15-22.

Korkut, F. (2004). Okul Temelli Önleyici Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Anı Yayıncılık, Ankara.

Lazar J. (2001). İletişim Bilimi. Çev: Anık C. 1.Baskı.. Vadi Yayınları. Ankara.

Lyle J. (2002). Sports Coaching Concepts: A Framework For Caoches’ Behaviour. Routledge, London, 38-40.

Nazik MH, Bayazıt A. (2005). İnsan İlişkiler ve İletişim. Ya-Pa Yayınları, İstanbul, s.97.

Öcel H. Takım Sporu Yapan Oyuncularda Kolektif Yeterlik Öz-yeterlik ve Sargınlık ile Başarı Algı ve Beklentileri Arasındaki İlişkiler, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara. (2002)

Özdemir, N. Özkan, G. (2018). The Investıgatıon Of The Relatıonshıp Between Physıcal Educatıon And Sports Teacher Candıdates’ Communıcatıon Skılls And Theır Teacher Selfeffıcacy Perceptıons, Journal of History School (JOHS), XXXIII. 1139-1156.

Rigss, M.L., Warka, J.,Babasa,B., Betancourt,R. ve Hooker,S. (1994). Development and validation of self-efficacy and outcome expectancy scales for job-related applications. Educational and Psychological Measurement, 54:793-802.

Savcı, D.Ü. (2017). Enstitüsü Sporcular Tarafından Algılanan Antrenör İletişim Becerilerinin Branşlara Göre İncelenmesi, Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tezi Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep.

Sümer, K. (2019). Antrenör İletişim Becerileri İle Sporcuların Sürekli Optimal Performans Duygu Durumları Arasındaki İlişkinin Sporcu Algılarına Göre İncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sporda Psiko Sosyal Alanlar Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Denizli

Tepeköylü Ö, Soytürk M, Çamlıyer H. (2009). Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin (BESYO) İletişim Becerisi Algılarının Bazı Değişkenler Açısından Üniversitede Sporcu Öğrencilerle Spor Yapmayanların İletişim Becerisi Düzeylerinin İncelenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(3): s.115-124.

Tetik, S., Işık, Ö. (2017). Yüksekokul Öğrencilerinin Öz-Yeterlilik Algıları İle İletişim Becerileri Arasındaki İlişki. Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi, 4(2):17-25.

Toklu O. (2010). Tenis Antrenörlerinde Liderlik Özellikleri Ve Öz Yeterlilik Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Yöneticiliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Konya.

Ulukan H. (2012). İletişim Becerilerinin Takım ve Bireysel Sporculara Olan Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman,.47.

Vatansever, M. (2002). “Farklı Liselerde Öğrenim Gören Öğrencilerin Okullara Girişte ve Bitirirken Sahip Oldukları İletişim Becerilerinin Belirlenip Kıyaslanması”, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, s.60, İzmir.

Weinberg, R. S., Gould. D. (1995). Foundations of Sport and Exercise Psychology. Third Edition, IIIinois: Human Kinetics, p. 4-16.

Yıldırım A, Abakay U. (2015). Hokeycilerin İletişim Becerileri ve Saldırganlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(1): s.17-28.

Yılmaz İ. (2008). Sporcu Algıları Çerçevesinde Farklı Spor Branşlarındaki Antrenörlerin Liderlik Davranış Analizleri ve İletişim Beceri Düzeyleri. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.

Yılmaz İ, Çimen Z, Bektaş F. (2009). Sporcu Algılamalarına Göre Bireysel Ve Takım Sporu Antrenörlerinin İletişim Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 11(4):52-57.