Antrenör ve Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Belirsizliğe Tahammülsüzlük Düzeylerinin İncelenmesi / Investigation of the Levels of Intolerance to Uncertainty of Coaches and Physical Education Teachers

Authors

  • Taner ATASOY Evet
  • Aydın PEKEL
  • İlbey UÇAR
  • Ulaş ŞENTÜRK

Keywords:

Antrenör, Beden Eğitimi Öğretmeni, Covid 19, Belirsizliğe Tahammülsüzlük

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı, antrenör ve beden eğitimi öğretmenlerinin belirsizliğe tahammülsüzlük düzeylerinin incelenmesidir.

Materyal ve Metod: Araştırmada tarama modellerinden biri olan genel tarama başlığı altında yer alan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini İstanbul İli, Avrupa Yakasında ikamet eden antrenör ve beden eğitimi öğretmenleri oluşturmaktadır. Örneklemini ise kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenen 277 erkek ve 212 kadın olmak üzere (n=489) gönüllü katılımcı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak sosyo-demografik anket formu ile belirsizliğe tahammülsüzlük ölçeği kullanılmıştır. Veriler SPSS 24.00 paket istatistik programı ile analiz edilmiştir. Çalışmada elde edilen verilerin normallik testi sonucunda verilerin normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Buna göre araştırmada analiz yöntemi olarak; Bağımsız örneklem T testi ve Oneway Anova analizi uygulanmıştır.

Bulgular: Araştırmanın genel bulgularında, antrenör ve beden eğitimi öğretmenlerinin belirsizliğe tahammülsüzlük düzeylerinin yaş değişkeni ile karşılaştırıldığında ölçeğin ileriye yönelik kaygı alt boyutu ve belirsizliğe tahammülsüzlük toplam puanında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmezken, engelleyici kaygı alt boyutunda ise anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Meslek değişkeni ile karşılaştırıldığında ölçeğin ileriye yönelik kaygı alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilirken, engelleyici kaygı alt boyutunda ve belirsizliğe tahammülsüzlük toplam puanında ise herhangi bir farklılığa rastlanmamıştır. Covid-19 sizi etkiledi mi değişkeni ile karşılaştırıldığında ölçeğin ileriye yönelik kaygı alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmezken, engelleyici kaygı alt boyutu ve belirsizliğe tahammülsüzlük toplam puanında ise anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyet değişkeni ile karşılaştırıldığında ölçeğin alt boyutlar ve toplam puan düzeylerinde anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür.

Sonuç: Araştırma sonucunda antrenör ve beden eğitimi öğretmenlerinin belirsizliğe tahammülsüzlük düzeylerinin ölçekten alınan toplam puanlar düzeyinde incelendiğinde cinsiyet, yaş, meslek değişkenlerinde anlamlı bir farkın olmadığı tespit edilirken,  antrenör ve beden eğitimi öğretmenlerinin belirsizliğe tahammülsüzlük düzeylerinin ölçekten alınan toplam puanlar düzeyinde covid-19 sizi etkiledi mi değişkenine göre anlamlı farkın olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Antrenör, Beden Eğitimi Öğretmeni, Covid 19, Belirsizliğe Tahammülsüzlük

Aim: The aim of this study is to examine the level of intolerance to uncertainty of coaches and physical education teachers.

Material and Method: In the study, the relational survey model, which is one of the survey models under the title of general survey, was used. The universe of the research consists of coaches and physical education teachers residing in the European Side of Istanbul Province. The sample consists of 277 male and 212 female volunteer participants (n=489) determined by the kolayda sampling method. As a data collection tool, the socio-demographic questionnaire and the uncertainty intolerance scale were used. The collected data were analyzed with SPSS 24.00 package statistical program. As a result of the normality test of the data obtained in the study, it was found that the data showed a normal distribution. Accordingly, Independent sample T test and Oneway Anova analysis were applied as analysis methods in the study.

Results: In the general findings of the study, when the intolerance of uncertainty levels of coaches and physical education teachers were compared with the age variable, no statistically significant difference was found in the prospective anxiety sub-dimension of the scale and the total score of intolerance of uncertainty, while significant differences were found in the inhibitory anxiety sub-dimension. When compared with the occupational variable, a statistically significant difference was found in the prospective anxiety sub-dimension of the scale, while no difference was found in the inhibitory anxiety sub-dimension and the total score of intolerance of uncertainty. When compared with the variable of whether Covid-19 affected you, it was found that there was no statistically significant difference in the prospective anxiety sub-dimension of the scale, while there were significant differences in the inhibitory anxiety sub-dimension and intolerance of uncertainty total score. When compared with the gender variable, it was observed that there was no significant difference in the sub-dimensions and total score levels of the scale.

Conclussions: As a result of the research, it was determined that there was no significant difference in the variables of gender, age, and occupation when the intolerance to uncertainty levels of coaches and physical education teachers were examined at the level of total scores from the scale, while it was determined that there was a significant difference in the level of intolerance to uncertainty levels of coaches and physical education teachers at the level of total scores from the scale according to the variable Did covid-19 affect you.

Keywords: Coach, Physical Education Teacher, Covıd 19, Intolerance of Uncertainty

References

Abramowitz, J. S., Deacon, B. J., Woods, C. M., & Tolin, D. F. (2004). Association between Protestant religiosity and obsessive–compulsive symptoms and cognitions. Depression and anxiety, 20(2), 70-76.

Alkan, S. (2015). Kadınların toplumsal rolleri ve stres. (Yüksek Lisans Tezi), Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Aydın, E. U. (2022). Pozitif bireysel faktörlerin covıd-19 kaygısı ile olan ilişkisinin obsesif kompulsif bozukluk ve yaygın kaygı bozukluğu belirtileri kapsamında incelenmesi: belirsizliğe tahammülsüzlük ve covıd-19 kaygısının aracı rolü. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Erişim adresi: http://hdl.handle.net/11655/25806

Bayram, F., Özkamali, E., & Çiftçi, S. (2021). Tercih sürecindeki üniversite adaylarinin belirsizliğe tahammülsüzlük ve bilişsel esneklik düzeyleri arasindaki ilişkinin incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 20(77), 98-120.

BBC. (2020). ‘Covid-19 virüs: Türkiye'de hangi ilde, ne tür tedbirler uygulanıyor’ Erişim adresi: https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-52663160), Erişim Tarihi, 07.09.2023.

Carleton, R. N., Norton, M. P. J., & Asmundson, G. J. (2007). Fearing the unknown: A short version of the Intolerance of Uncertainty Scale. Journal of anxiety disorders, 21(1), 105-117, https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2006.03.014

Chen, Q., Liang, M., Li, Y., Guo, J., Fei, D., Wang, L.,& Wang, J. (2020). Mental health care for medical staff in China during the COVID-19 outbreak. The Lancet Psychiatry, 7(4), e15-e16.

Corsini, A., Bisciotti, G. N., Eirale, C., & Volpi, P. (2020). Football cannot restart soon during the COVID-19 emergency! A critical perspective from the Italian experience and a call for action. British Journal of Sports Medicine, 54(20), 1186-1187.

Demir, M., Kılıçkaya, O., & Serin Yaman, S. (2023). Investigation of ıntolerance of uncertainty and defensive pessimism levels of sports workers in the pandemic process with different variables abstract. International Journal of Holistic Health, Sports and Recreation, 2(1), 66–80. https://doi.org/10.5281/zenodo.8007997

Demir, O. (2022). Öğretmenlerin Covid-19 korkusu ve belirsizliğe tahammülsüzlük durumları arasındaki ilişkiye dair bir çözümleme. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 13(Özel Sayı 1), 140-157.

Demirsu, Ö. (2018). Üniversite öğrencilerinde algılanan ebeveyn tutumları ile sürekli kaygı düzeyleri arasındaki ilişkide psikolojik dayanıklılığın ve kaygı duyarlılığının aracı rolleri. (Yüksek Lisans Tezi), Işık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Doğan, M. M., & Düzel, B. (2020). Covid-19 özelinde korku-kaygı düzeyleri. Electronic Turkish Studies, 15(4). 739-752.

Dugas, M. J., Gosselin, P., & Ladouceur, R. (2001). Intolerance of uncertainty and worry: Investigating specificity in a nonclinical sample. Cognitive therapy and Research, 25(5), 551-558.

Duman, N. (2020). Üniversite öğrencilerinde COVID-19 korkusu ve belirsizliğe tahammülsüzlük. The Journal of Social Science, 4(8), 426-437.

Ergenekon, B. (2020). Covid-19 pandemi (salgın) sürecinde farklı branş sporcularının belirsizliğe tahammülsüzlük düzeylerinin motivasyonel kararlılık tutumlarıyla ilişki düzeyinin incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 15(6), 447-457. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44358

Geçgin, F. M., & Sahranç, Ü. (2017). The Relationships between ıntolerance of uncertainty and psychological well-being. Sakarya University Journal of Education, 7(4), 739-756.

Güdük, Ö., Güdük, Ö., & Vural, A. (2021). Covıd-19 küresel salgınında sağlık çalışanlarının belirsizliğe tahammülsüzlüğünün değerlendirilmesi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 24(1), 139-150.

Håkansson, A., Jönsson, C., & Kenttä, G. (2020). Psychological distress and problem gambling in elite athletes during Covid-19 restrictions-A web survey in top leagues of three sports during the pandemic. International journal of environmental research and public health, 17(18), 6693.

Hebert, E. A., & Dugas, M. J. (2019). Behavioral experiments for intolerance of uncertainty: Challenging the unknown in the treatment of generalized anxiety disorder. Cognitive and Behavioral Practice, 26(2), 421-436.

Ho, C. S., Chee, C. Y., & Ho, R. C. (2020). Mental health strategies to combat the psychological impact of Covıd-19 beyond paranoia and panic. Ann Acad Med Singapore, 49(1), 1-3.

Karasar, N. (2018). Bilimsel araştırma yöntemi kavramlar ilkeler teknikler. Ankara: Nobel.

Kilit, Z., Dönmezler, S., Erensoy, H., & Berkol, T. (2020). Üniversite öğrencilerinde belirsizliğe tahammülsüzlük, endişe ve bilişsel sınav kaygısı ilişkisi. Ortadoğu Tıp Dergisi, 12(2), 262-268.

Kurtuluş, E. (2019). Kadın üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet eşitliği ile toplumsal cinsiyet rolü stresi ve olumsuz değerlendirme korkusu arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi), Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Öztürk, B. İ. (2022). Covid-19'la yaşamak: Covid-19 korkusunu etkileyen faktörler. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Aydın. Erişim adresi: dudspace.adu.edu.tr:8080/jspui/bitstream/11607/4710/1/

Sarıçam, H., Erguvan, F. M., Akın, A., & Akça, M. Ş. (2014). Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği (BTÖ-12) Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Route Educational and Social Science Journal, 1(3), 148-157.

Shihata, S., McEvoy, P. M., Mullan, B. A. & Carleton, R. N. (2016). Intolerance of uncertainty in emotional disorders: What uncertainties remain?. Journal of Anxiety Disorders, 41:115- 124.

Şahinler, Y. (2021). Covid-19 Sürecinde Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin belirsizliğe tahammülsüzlük düzeylerinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 8(1), 13-26.

Şahinler, Y., Acet, M., & Atasoy, T. (2020). Covid-19 pandemi sürecinde takım taraftarlarının yardımseverlik ve mutluluk düzeylerinin incelenmesi. Sporda Akademik Yaklaşımlar-4, Bölüm, 2. 21-42.

Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S. (2004). SPSS uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. Detay Yayıncılık, Ankara.

Downloads

Published

2024-04-30

How to Cite

ATASOY, T., PEKEL, A., UÇAR, İlbey, & ŞENTÜRK, U. (2024). Antrenör ve Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Belirsizliğe Tahammülsüzlük Düzeylerinin İncelenmesi / Investigation of the Levels of Intolerance to Uncertainty of Coaches and Physical Education Teachers. Anatolia Sport Research, 5(1), 29–37. Retrieved from https://anatoliasr.org/index.php/asr/article/view/91

Issue

Section

Reserch Articles

Similar Articles

1 2 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.