Covid-19 Pandemi Sürecinde Spor Bilimleri Öğrencilerinin Serbest Zaman Doyumlarının Sosyo-Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi / Examining of Sports Science Students' Leisure Satisfaction According to Socio-Demographic Variables During the Covid-19 Pandemic Process

Authors

  • Ömer Kadir ÖNDER Gazi University Institute of Health Sciences
  • Ülviye BİLGİN

Keywords:

.

Abstract

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı; covid-19 pandemi sürecinde spor bilimleri öğrencilerinin serbest zaman doyumlarının; cinsiyet, yaş, eğitim aldıkları üniversite ve bölüm, aile gelirleri ve algılanan refah düzeylerini içeren sosyo-demografik değişkenlere göre incelenmesidir.

Materyal ve Metod: Araştırmada, genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Gazi Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakülteleri’nde öğrenim gören 376 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmada öğrencilerin serbest zaman doyumlarını belirlemek için, bireylerin serbest zamanlarını değerlendirme sürecindeki doyum durumlarını ölçme amacıyla hazırlanan, Beard ve Ragheb (1980) tarafından geliştirilen, Türkçe uyarlaması Gökçe ve Orhan (2011) tarafından yapılan “Serbest Zaman Doyum Ölçeği” kullanılmıştır. Bireylerin sosyo-demografik özelliklerini belirlemek için araştırmacılar tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” uygulanmıştır. Çalışmada verilerin analizinde SPSS Statistics 26 programı kullanılarak; yüzde dağılım tabloları, sıklık analizi (Frekans), aritmetik ortalama ve standart sapma, t-testi, tek yönlü varyans (ANOVA) ve Tukey analizlerinden yararlanılmıştır.

Bulgular: Covid-19 pandemi sürecinde spor bilimleri öğrencilerinin serbest zaman doyumlarında; cinsiyet, yaş, eğitim alınan bölüm açışından anlamlı fark bulunamamışken (p>,05); eğitim aldıkları üniversite, aile gelirleri ve algılanan refah düzeyleri değişkenlerinde istatistiki açıdan anlamlı fark bulunmuştur (p<,05).

Sonuç: Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin serbest zaman doyumları (3,72±0,62), Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerine (3,54±0,67) göre yüksek olduğu, algılanan refah düzeyi “İyi” ve “Çok İyi” olan öğrencilerin serbest zaman doyumlarının diğer gruplardaki öğrencilerden fazla olduğu belirlenmiştir. Ayrıca aile geliri yüksek olan öğrencilerin serbest zaman doyumlarının da yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Pandemi, Serbest Zaman, Serbest Zaman Doyumu, Spor Bilimleri, Üniversite Öğrencisi

 

ABSTRACT

Aim: The aim of this study; examining of the leisure satisfaction of sports sciences students during the covid-19 pandemic process according to socio-demographic variables including gender, age, university and department, family income and perceived well-being.

Material and Method: In the research, the general scanning model was used. The population of the research consisted of 376 students studying at Gazi University and Atatürk University Faculty of Sport Sciences. In the study, "Leisure Satisfaction Scale", developed by Beard and Ragheb (1980) and adapted into Turkish by Gökçe and Orhan (2011), which was prepared to measure the satisfaction of individuals in the process of evaluating their leisure time, was used to determine students' leisure satisfaction. In order to ascertain the socio-demographic characteristics of the students, the "Personal Information Form" prepared by the researchers was applied. In the analysis of the data collected for the study, using the SPSS Statistics 26 program; percentage distribution tables, frequency analysis, mean and standard deviation, t-test, one-way variance (ANOVA) and Tukey analyzes were used.

Results: While no significant difference was found in the leisure satisfaction of sports sciences students in terms of gender, age, and department during the Covid-19 pandemic (p>,05); A statistically significant difference was found in the variables of the university they attended, family income and perceived well-being level (p<,05).

Conclussions: It was determined that the leisure satisfaction of Gazi University Faculty of Sport Sciences students (3.72±0.62) is higher than that of Atatürk University Faculty of Sport Sciences (3.54±0.67). It has been figured out that students with perceived well-being levels of "Good" and "Very Good" have more leisure satisfaction than students in other groups. In addition, it has been detected that students with high family income have high leisure time satisfaction.

Keywords:  Covid-19, Pandemic, Leisure Time, Leisure Satisfaction, Sports Sciences, University Student

Author Biography

Ülviye BİLGİN

Gazi Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesi Ankara, TÜRKİYE

References

Acar, K. ve Yılmaz, A. K. (2021). Üniversite öğrencilerinin serbest zaman doyumları ile yaşam doyumları arasındaki ilişki. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 15(1), 25-35.

Ardahan, F. ve Lapa, T. Y. (2010). “Üniversite öğrencilerinin serbest zaman tatmin düzeylerinin cinsiyete ve gelire göre incelenmesi. Spor Bilimleri Dergisi, 21(4), 129-136.

Ayhan, C., Eskiler, E. ve Ekinci, N. E. (2018). Extreme sporcuların serbest zaman tatmin düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. International 2nd Academic Sports Research Congress (s. 125-132). Akademik Spor Araştırmaları Derneği

Aysan, A. F., Balcı, E., Karagöl, E. T., Kılıç, E., Gültekin, F., Şahin, F., Parlakpınar, H., Bulut, M., Garipağaoğlu, M., Solak, M., Erin, N., Özçelik, T., Kara, F., Çınarka, H., Gür, M., Mete, B., Emek, M., Şimşek, M. ve Gündüz, K. (2020). COVID-19 pandemi değerlendirme raporu. Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları: Ankara.

Ayyıldız, T. (2015). Rekreatif dans faaliyetlerine katılan bireylerin serbest zaman tatmin düzeylerinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Beard, J. G. ve Ragheb. M. G. (1980). Measuring leisure satisfaction. Journal of Leisure Research. 12., 20-33

Broadhurst, R. (2001). Managing environments for leisure and recreation. GBR. London: Routledge: p:3.

Cascella, M., Rajnik, M., Cuomo, A., Dulebohn, S. C. ve Di Napoli, R. (2020). StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing.

Çakır, V. O. (2017). Üniversite öğrencilerin serbest zaman doyum düzeyleri ile serbest zaman yönetimleri arasındaki ilişki. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2(3), 17-27.

Çelik, G. (2011). Kamu kuruluşlarında çalışan engelli bireylerin serbest zaman engellerinin ve tatmin düzeylerinin incelenmesi (Antalya merkez örneği). Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi, Antalya.

Demiral, S. (2018). Açık alan rekreasyonuna katılan bireylerin serbest zaman tatmin düzeylerinin incelenmesi: Şavşat-Karagöl Örneği. Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batman.

Deniz, C. (2020) Spor bilimleri öğrencilerinin serbest zaman engelleri ile tatmin düzeyleri arasındaki ilişki. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.

Dikici, İ. (2020) Serbest zamanlarını gençlik merkezinde değerlendiren üniversite öğrencilerinin serbest zaman doyum, serbest zaman doyum ve mutluluk düzeylerinin incelenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi, Muğla.

Erdemli, E. (2019). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin mesleğe yönelik tutumu ile serbest zaman doyum düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi, Bartın.

Gökçe, H. (2008). Serbest zaman doyumunun yaşam doyumu ve sosyo-demografik değişkenlerle ilişkisinin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi), Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Denizli.

Gökçe, H. ve Orhan, K. (2011). Serbest Zaman Doyum Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik Güvenirlik Çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 22(4), 139-145. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbd/issue/16383/171376

Gümüş, H. ve Karakullukçu, Ö. F. (2015). Leisure satisfaction in football and basketball fans: A sample of Afyonkarahisar. International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), 3(3), 401-9.

Idyll Arbor, Inc. (1991). Leisure Satisfaction Measure. (Mounir G. Ragheb, Jacob G. Beard). https://www.idyllarbor.com/agora.cgi?p_id=A146&xm=on. (10.09.2015).

İnternet: T.C. Cumhurbaşkanlığı, (2020). Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: “Korona Virüs'le mücadele sürecini, el birliğiyle rehavete ve paniğe kapılmadan atlatma kabiliyetine sahibiz. Web: https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/117021/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-korona-virus-le-mucadele-surecini-el-birligiyle-rehavete-ve-panige-kapilmadan-atlatma-kabiliyetine-sahibiz-, Son Erişim Tarihi: 17.02.2022

İnternet: T.C. İç İşleri Bakanlığı, (2020a) Duyuru. Web: https://www.icisleri.gov.tr/duyuru1004, Son Erişim Tarihi: 17.02.2022

İnternet: T.C. İç İşleri Bakanlığı, (2020b) Sokağa Çıkma Kısıtlaması. Web: https://www.icisleri.gov.tr/sokaga-cikma-kisitlamasi, Son Erişim Tarihi: 17.02.2022

İnternet: T.C. İç İşleri Bakanlığı, (2021). 81 İl Valiliğine Kademeli Normalleşme Tedbirleri Gönderildi. Web: https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-kademeli-normallesme-tedbirleri-genelgesi-gonderildi. Son Erişim Tarihi: 27.04.2022

İnternet: T.C. Sağlık Bakanlığı, (2020a). Çin’de Görülen Koronavirüs Salgını Üzerine Bakanlıkta Toplanan Bilim Kurulu’nda Alınan Kararlara İlişkin Açıklama. Web: https://www.saglik.gov.tr/TR,63422/cinde-gorulen-koronavirus-salgini-uzerine-bakanlikta-toplanan-bilim-kurulunda-alinan-kararlara-iliskin-aciklama-23012020.html, Son Erişim Tarihi: 15.02.2022

İnternet: T.C. Sağlık Bakanlığı, (2020b). Üç Ülke ile Daha Uçuşların Durdurulmasına İlişkin Açıklama. Web: https://www.saglik.gov.tr/TR,64265/uc-ulke-ile-daha-ucuslarin-durdurulmasina-iliskin-aciklama-29022020.html, Son Erişim Tarihi: 15.02.2022

İnternet:Koru Hastanesi, (2022). Sağlık Rehberi Covid-19 Aşı Çeşitleri. Web: https://www.koruhastanesi.com/covid-19-asi-cesitleri-2688-5. Son Erişim Tarihi: 27.04.2022

Karaküçük, S. (1997). Rekreasyon-serbest zamanları değerlendirme (Genişletilmiş 2. Baskı). Ankara: Seren Ofset.

Karaoğlu, A. K. ve Atasoy, B. (2018). Sosyal medya kullanımı ile serbest zaman tatmini arasındaki ilişki. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42(2), 826-839. https://doi.org/10.17860/mersinefd.330525

Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Karlı, Ü., Polat, E., Yılmaz, B. ve Koçak, S. (2008). Serbest zaman tatmin ölçeği’nin (SZTÖ-Uzun Versiyon) geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 19(2), 80-91

Özbey, S. ve Çelebi, M. (2003) Spor Bilimlerine Giriş. (N. Mirzeoğlu, Yay. Haz.) Rekreasyon içinde (s.227-259). Ankara: Bağırgan Kitapevi.

Özel, B. (2019). Üniversite öğrencilerinin rekreasyon faaliyetlerine yönelik yaşam doyumu tatmin ve benlik saygısı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bartın

Öztaş, İ. (2018). Farklı kurumlarda çalışan memurların serbest zaman doyum ve mutluluk düzeylerinin belirlenmesi (Kırıkkale İli Örneği). (Yüksek lisans tezi), Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ağrı.

Phelan A. L., Katz, R. ve Gostin, L. O. (2020). The novel coronavirus originating in Wuhan, China: challenges for global health governance. JAMA 2020 Jan 30. https: / / jamanetwork.com / journals / jama / fullarticle / 2760500.

Riddick, C. C. (1986). Leisure satisfaction precursors. Journal of Leisure Research. 18. 259-265

Serdar, E. (2016). Üniversite öğrencilerinin katıldıkları serbest zaman etkinliklerinden tatmin olma ve algılanan özgürlük düzeylerinin incelenmesi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Serdar, E. ve Ay, S. M. (2016). Üniversite öğrencilerinin katıldıkları serbest zaman etkinliklerinden tatmin olma ve algılanan özgürlük düzeylerinin incelenmesi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 6(2), 1303-1414. http://hdl.handle.net/11424/38213

Serdar, E. ve Demirel, M. (2020). Algılanan stres ile serbest zaman doyumu arasındaki ilişki: Spor bilimleri öğrencileri örneği. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 22(3), 54-64. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunibesyo/issue/57066/758093

Serdar, E. ve Mungan Ay, S. M. (2016). Üniversite öğrencilerinin katıldıkları serbest zaman etkinliklerinden tatmin olma ve algılanan özgürlük düzeylerinin incelenmesi. İÜ Spor Bilimleri Dergisi, 6(2), 1303-1414.

Soyer, F., Tolukan, E. ve Dugenci, A. (2019). Investigation of the relationship between leisure satisfaction and smartphone addiction of university students. Asian Journal of Education and Training, 5(1), 229-235.

Sönmez, A. (2020). Üniversite öğrencilerinde serbest zaman doyumu ile üniversite yaşamına uyum ilişkisinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Tunç, A. Ç. (2019). Üniversite öğrencilerinin kişilik yapılarının, zaman yönetimi ve serbest zaman tatmini ile ilişkisinin incelenmesi. (Yayınlanmış Doktora Tezi) Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

World Health Organization (WHO). (2020). Coronavirus disease (COVID-19) outbreak. https: / / www.who.int Son Erişim Tarihi: 13.02.2022

Yaşartürk, F. (2019). Analysis of the relationship between the academic self-efficacy and leisure satisfaction levels of university students. Journal of Education and Training Studies, 7(3).

Yaşartürk, F. ve Bilgin, B. (2018). Üniversitede öğrenim gören hentbolcuların serbest zaman tatmin ve yaşam doyum düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 50-60. https://dergipark.org.tr/tr/pub/intjces/issue/43579/533516

Yazgeç, G. (2019). Doğa ve macera rekreasyonu etkinliklerine katılan bireylerin serbest zaman doyumu ve mutluluk düzeylerinin incelenmesi: Fethiye destinasyonu örneği. Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi, Manisa.

Yerlisu Lapa, T. (2013). Life satisfaction, leisure satisfaction and perceived freedom of park recreation participants. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 93, 1985-1993.

Yıldırım, B. ve Latifoğlu, G. (2020). Serbest zaman tatmini ile yaşam doyumu ve duygusal zekâ arasındaki ilişki. In Conference Proceedıng Book (P. 68). Near East University.

Yiğit, İ. (2018). Üniversite Topluluklarında rekreaktif faaliyetlere katılan bireylerin serbest zaman tatmin düzeylerinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi, Malatya.

Downloads

Published

2022-05-02

How to Cite

ÖNDER, Ömer K., & BİLGİN, Ülviye. (2022). Covid-19 Pandemi Sürecinde Spor Bilimleri Öğrencilerinin Serbest Zaman Doyumlarının Sosyo-Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi / Examining of Sports Science Students’ Leisure Satisfaction According to Socio-Demographic Variables During the Covid-19 Pandemic Process. Anatolia Sport Research, 3(1), 33–46. Retrieved from https://anatoliasr.org/index.php/asr/article/view/46

Issue

Section

Reserch Articles