Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Anlamı Düzeylerinin Spor ve Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Bayburt Üniversitesi Örneği) / Analysis of the Life Significance Levels of University Students According to Sports and Different Variables (Sample of Bayburt University)

Authors

  • Tuba TATLISU Bayburt Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, Bayburt,
  • Murat TURAN Dr.
  • Bülent TATLISU Bayburt Üniversitesi, Beden Eğitimi ve spor Yüksekokulu, Bayburt

Keywords:

Cinsiyet, Spor, Üniversite Öğrencileri, Yaşamın Anlamı.

Abstract

ÖZET
Amaç: Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin yaşam anlamı düzeylerinin spor ve diğer
değişkenlere göre incelemektir.
Materyal ve Metod: Araştırma Bayburt Üniversitesinde ön lisans/lisans eğitimi alan 248 kadın ve 312
erkek olmak üzere toplam 560 öğrenci üzerinde gerçekleştirildi. Öğrencilerin demografik özelliklerine
ilişkin ‘Kişisel Bilgi Formu’ ile Steger, Frazier, Oishi ve Kaler (2006) tarafından geliştirilip, Demirdağ ve
Kalafat (2015) tarafından Türkçeye uyarlanan ‘Yaşamın Anlamı Ölçeği’ kullanıldı. SPSS 25.0 paket
programı ile incelenen veriler normal dağılım gösterdiğinden dolayı ikili grup karşılaştırmalarında
‘Bağımsız Örneklem T Testi’, çoklu grup karşılaştırmalarında ise ‘Tek Yönlü Varyans Analizi’ ile birlikte
Posthoc testlerinden LSD testi kullanıldı.
Bulgular: Bulgular .05 anlamlılık düzeyine göre yorumlandı. Araştırmada var olan anlam faktörü
değerlerinde erkeklerin kadınlardan, spor yapanların yapmayanlardan, 7 yıl ve üzeri süre spor yapanların
4-6 yıldır spor yapanlardan, 2. sınıfların 1. sınıflardan, 3. sınıfların 1. sınıflardan, 4. sınıfların 1.
sınıflardan, anlamlı derecede daha yüksek oldukları tespit edildi. Ayrıca bulunmaya çalışılan anlam
faktörü değerlerinde 18-22 yaşındakilerin 28 ve üzeri yaştan, yine 23-27 yaş grubundakilerin 28 ve üzeri
yaştan, 2.324 TL ve altı geliri olanların 6.975 TL ve üzeri geliri olanlardan, 2.325-6.974 TL geliri olanların
6.975 TL ve üzeri geliri olanlardan, toplam yaşam anlamı değerlerinde erkeklerin kadınlardan, 2. sınıfların
1. sınıflardan, 3. sınıfların 1. sınıflardan, 2.324 TL ve altı geliri olanların 6.975 TL ve üzeri geliri
olanlardan anlamlı derecede daha yüksek oldukları tespit edildi.
Sonuç: Üniversite öğrencilerinde cinsiyet, spor durumu, yaş değişkeni, spor yapma süresi, sınıf düzeyi
ve ailenin maddi gelir değişkenleri yaşamın anlamında genel olarak etkili olduğu, spor türü değişkeninde
ise öğrencilerin yaşam anlamlarında herhangi bir anlam ifade etmediği sonuçlarına ulaşıldı.
Araştırmamız spor alanında ilk defa uygulandığından dolayı literatüre büyük katkıda bulunacağına
inanılıyor.
Anahtar Kelimeler: Cinsiyet, Spor, Üniversite Öğrencileri, Yaşamın Anlamı.
ABSTRACT
Aim: The aim of this research is to examine the life meaning levels of college students according to sports
and other variables.
Material and Method: The research was conducted on 560 associate degree or undergraduate students,
including 248 women and 312 men at Bayburt university. The ‘Meaning of Life Scale’, developed by
Steger, Frazier, Oishi and Kaler (2006) and adapted to Turkish by Demirdağ and Kalafat (2015), was used
with the ‘Personal Information Form’ on the demographic characteristics of the students. Because the data
examined by SPSS 25.0 package program showed normal distribution, The ‘Independent Sample t test’
was used in binary group comparisons and the ‘one-way variance analysis’ and the LSD test from Posthoc
tests were used in multiple group comparisons.
Results: Results were interpreted according to .05 significance level. In the values of the meaning factor
in the study, men are at higher level than women, those who do sports are at higher level than those without
sports, those who do sports for 7 years and above are at higher level than those who do sports for 4-6 years,
second grade students are at higher level than first grade ones, third grade students are at higher level than
first grade ones and forth grade students are at higher level than first grade ones. In addition, in the values
of the meaning factor, those aged 18-22 are at higher level than those aged 28 and above, those aged 23-
27 at higher level than those aged 28 and above, those with income of 2,324 TL and below at higher level
than those with income of 6,975 TL and above, those with income of 2,325-6,974 TL at higher level than
those with income of 6,975 and above, and in total life meaning values, males at higher level than women, second graders at higher level than first graders, third graders at higher level than first graders, those with
an income of 2,324 TL and below at higher level than those with an income of 6,975 TL.
Conclussions: For undergradute students, gender, sports status, age, duration of sports, grade and family
income variables are generally effective in the meaning of life while the variables of the sports type
variable are not effective in students’ life meaning. It is believed that it will contribute greatly to the
literature, as our research has been applied for the first time in the field of sports.
Keywords: College Students, Gender, Sport, The Meaning of Life.

References

Abaoğlu, C. (1982). Spor Ansiklopedisi Günde 5 Dakika Size Neler Kazandırır. (Sporun Tıbbi Yönü). İstanbul, Yelken Matbaası.

Açıkada, C. ve Ergen, E. (1990). Bilim ve spor, Ankara, Büro-Tek Ofset Matbaacılık, 212

Adler, A. (2010). Yaşamın Anlamı. Ankara: Alter Yayıncılık.

Aktepe, K. (2013). Sporda Beceri. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 1-42.

Alpman, C. (1972). Eğitimin bütünlüğü içinde beden eğitimi ve çağlar boyunca gelişimi. Millî Eğitim Basımevi

Arabacı, İ. B. (2017). İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Yaşamlarında Sporun Anlam ve Önemi. Turkish Journal of Educational Studies. 4(1):115-135.

Bahadır, Z. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Yaşamın Anlamı İle Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ tez no: 551056.

Baş, V. (2014). Üniversite Öğrencilerinde Değerler ve Yaşamın Anlamı Arasındaki İlişki https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ tez no: 372151.

Baş, V. ve Hamatra, E. (2015). Üniversite Öğrencilerinde Değerler ve Yaşamın Anlamı Arasındaki İlişki Değerler Eğitimi Dergisi 13/29, 369-391.

Battista, J. ve Almond, R. (1973). The development of meaning in life. Journal for The Study of Interpersonal Processes. 36 (4), 409-427.

Baumann, S. (1994). Uygulamalı spor psikolojisi, (C. İkizler ve Özcana Çev.), (1. Baskı), İstanbul, Alfa.

Bektaş, A. (2012). Yöneticilerin İş Tatmini ve Motivasyon Düzeylerinin Yaşam Anlamı Düzeyi Üzerindeki Etkisi Https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ tez no: 326157.

Beşir Demir ve diğerleri (Çev.). Ankara: Eğiten Kitap.

Brassai, L., Piko, B. & Steger, M. (2011). Meaning İn Life: Is İt A Protective Factor For Adolescents’ Psychological Health. International Society of Behavioral Medicine, 18, 44-51.

Creswell, J. W. (2014). Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. Selçuk

Çelik, N. D. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Yaşamda Anlam ve Yaşam Amaçları Arasındaki İlişki. Mediterranean Journal of Humanities. mjh.akdeniz.edu.tr VI/1 133-141 DOI: 10.13114/MJH.2016119294

Debats, D. L. (1996). Meaning in life: Clinical Relevance and Predictive Power. British Journal of Clinical Psychology, 35(4), 503-516.

Demir, R. (2017). Öğretmen Adaylarının Mutluluk, İyimserlik, Yaşamın Anlamı ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). T.C. Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.

Demirdağ, S. ve Kalafat, S. (2015). Yaşamın Anlamı Ölçeği (YAÖ): Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2): 83-95. DOI: 10.17679/iuefd.16250801

Doğar, Y. (1997). Türkiye’de Spor Yönetimi. Adana, Öz Akdeniz Ofset, Ss: 3.

Frankl, V. E. (2010). İnsanın Anlam Arayışı. (Çev. S. Budak). İstanbul: Okuyan Us Yayınları

Frankl, V. E. (2016). Biography. http://www.viktorfrankl.org/e/chronology.html adresinden alınmıştır.

Girgin, Y. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Anlamı ve Psikolojik İyi Oluşları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ tez no: 517130.

Göçen, A. (2019).Öğretmenlerin Yaşam Anlamı, Psikolojik Sermaye ve Cinsiyetinin Psikolojik İyi Oluşlarına Etkisi. Cumhuriyet International Journal of Education. e-ISSN: 2147-1606 8/1. 135-153

Gun, A. ve Agırbas, Ö. (2019). The Relationship between Exercise Addiction, Physical Activity Level and Body Mass Index of the Students Who are Studying at Physical Education and Sports College Asian Journal of Education and Training Vol. 5, No. 1, 50-55, 2019 ISSN(E) 2519-5387 DOI: 10.20448/journal.522.2019.51.50.55

Güven, P. (2015). Üniversite öğrencilerinde yaşamın amacı ve anlamı ile yaşam doyumu ve yakın ilişkiler (Doctoral dissertation, Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir).

Hahn, E. (1982). Kindertraining, Blv Sportwissen, München, Page 55.

Hicks, J. A., Schlegel, R. J. ve King, L. A. (2010). Social threats, happiness, and the dynamics of meaning in lifejudgments. Personality and Social Psychology Bulletin, 36,1305–1317.

Kiang, L. ve Fuligni, A. J. (2009). Meaning in life as a mediator of ethnic ıdentity and adjustment among adolescents from latin, asian, and european american backgrounds. Journal Of Youth Adolescence, Published online 2009 Nov 14. doi: 10.1007/s10964-009-9475-z

Krause, N. ve Hayward, R. D. (2014). Assessing stability and change in a second-order confirmatory factor model ofmeaning in life. Journal of Happiness Studies, 15, 237–253.

Leontiev, D. A. (2005). Three facets of meaning. Journal of Russian and East European Psychology, 43 (6), 45-72.

Lindner, D., Hughes, A., ve Fahy, R. (2008). Eating Pathology and Social Comparison in College Females. North American Journal of Psychology, 10 (3), 445-462.

Martela, F. ve Steger, F. M. (2016). The three meaning in life: Distinguishing coherence, purpose and significance. The Journal of Positive Psychology, 11(5), 531-545.

Meraviglia, M. G. (2001). The Mediating Effects of Meaning in Life And Prayer on The Physical And Psychological Responces of People Experiencing Lung Cancer”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Texas University, , p. 49-50.

Özbaydar, S. (1983). İnsan Davranışının Sınırları ve Spor Psikoljisi, İstanbul, Altın Kitaplar Yayınevi, 194.

Ryff, C. D. (1989). Happiness is Everything, or is İt? Explorations on The Meaning of Psychological Well Being. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 1069–1081.

Ryff, C. D., Singer, B. (1998). The contours of positive human health. Psychological Inquiry, 9, p. 1–28.

Saraç, H., İpek, A. N., & Çavuş, F. Z. (2018). Ünıversite Öğrencilerinin Yaşam Anlamı Düzeylerinin Farklı Değişkenler Bağlamında İncelenmesi. Academic Review Of Humanities And Social Sciences, 1(1), 50-61.

Sezer, S. (2012). Yaşamın anlamı konusuna kuramsal ve psikometrik çalışmalar açısından bir bakış. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45 (1), 209-228. Erişim Adresi: http://dergipark.org.tr/auebfd/issue/38383/445082

Söylemez, A. (2016). Manevi Zekânın Yaşamın Anlamı ve Yaşam Doyumunun Yordayıcısı Olarak İncelenmesi. (Master's Thesis, Sakarya Üniversitesi).

Steger, M. F., Frazier, P., Oishi, S., & Kaler, M. (2006). The meaning in life questionnaire: Assessing the presence of and search for meaning in life. Journal of counseling psychology, 53(1), 80.

Steger, M. F., Oishi, S., & Kashdan, T. B. (2009). Meaning in life across the life span: Levels and correlates of meaning in life from emerging adulthood to older adulthood. The Journal of Positive Psychology, 4(1), 43-52.

Tagay, Ö., Voltan-Acar, N., & Nalbant, A. Logoterapide Kullanılan Kavramların Ve Tekniklerin Türk Kültürü’nde Uygulanabilirliği. Ege Eğitim Dergisi, 17(1), 105-126.

Taptık, E. (2019). Ortaokul öğretmenlerinde yaşamın anlamı ile sınıf yönetimi davranışları arasındaki ilişki. (Master's thesis, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı).

Taş, İ. (2011). Öğretmenlerde yaşamın anlamı yaşam doyumu sosyal karşılaştırma ve iç-dış kontrol odağının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Tel, M., & Köksalan, B. (2008). Öğretim üyelerinin spor etkinliklerinin sosyolojik olarak incelenmesi (Doğu Anadolu örneği). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 261-278.

Uçan, İ. (2018). Aerobik Egzersizin Bazi Fiziksel ve Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 46-55.

Wong, P. T. P. (1997). Meaning-centered counseling: a cognitive-behavioral approach to logotherapy. International Forum For Logotherapy, 20, 85-94.

Wong, P. T. P. and Gingras, D. T. (2011). Meaning in life measures and development of a brief version of the personal meaning profile. Wong, P. T. (Eds), The Human Quest For Meaning (Pp.357-382). New York: Routledge. Erişim Adresi: https://psycnet.apa.org/record/2012-03755-018

Yalçın, Y. (2009). Spor Tatmininin Sporcuların Stres ve Saldırganlık Düzeyleri Üzerindeki Etkisi: Antrenör Cinsiyetinin Rolünü Belirlemeye Yönelik Antalya İlinde Bir Uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı, Kayseri.

Yalçınkaya, M., Saraçoğlu, A. S., & Varol, S. R. (1993). Üniversite Öğrencilernin Spora İlişkin Görüşleri Ve Beklentileri. Spor Bilimleri Dergisi, 4(2), 12-26.

Yaran, K. (2020). Adölesan Dönemdeki Üniversite Öğrencilerinin Mutluluk Ve Yaşamın Anlamının Akıllı Telefon Bağımlılığına Etkisi. (Master's Thesis, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü).

Downloads

Published

2020-12-25

How to Cite

TATLISU, T., TURAN, M., & TATLISU, B. (2020). Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Anlamı Düzeylerinin Spor ve Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Bayburt Üniversitesi Örneği) / Analysis of the Life Significance Levels of University Students According to Sports and Different Variables (Sample of Bayburt University). Anatolia Sport Research, 1(1), 37–48. Retrieved from https://anatoliasr.org/index.php/asr/article/view/9

Issue

Section

Reserch Articles

Similar Articles

1 2 3 4 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.