Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Saldırganlık ve Öfke Durumları ile Mizah Yaşantıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Authors

  • Davut BUDAK yürütücü
  • Emre BELLİ yürütücü
  • Neslihan KANDİL Öğrenci

Keywords:

Mizah Yaşantıları, Spor, Saldırganlık, Öfke,

Abstract

ÖZET
Amaç: Spor, insanlık tarihi boyunca sosyalleşmeyi sağlayan en önemli olguların başında yer almaktadır. Bu sosyalleşme sırasında doğru ve etkili bir iletişim kurmak; bireylerin sağlıklı bir etkileşim kurması açısından önem arz etmektedir. Sosyalleşmenin aracılarından biri olarak gördüğümüz mizah yaşantısının, doğru iletişimi engelleyebileceğini düşündüğümüz saldırganlık ve öfkenin; sporun mesleki tarafında eğitim alan bireylerdeki durumunu merak ederek yola çıktığımız bu çalışmanın amacı; Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin saldırganlık ve öfke durumları ile mizah yaşantıları arasındaki ilişkinin incelenmesi ve farklı demografik değişkenlere göre karşılaştırılmasıdır.
Materyal ve Metod: Çalışmada, genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini; Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri oluştururken; çalışma grubunu ise 175’i erkek 60’ı kadın olmak üzere toplamda 235 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada Maxwell ve Moores (2007) tarafından geliştirilen; Türkçe’ye Gürbüz ve ark. (2019) tarafından uyarlanan “Saldırganlık-Öfke Ölçeği”; Martin vd., (2003) tarafından geliştirilmiş, Türkçe’ye Yerlikaya (2003) tarafından uyarlanmış “Mizah Yaşantıları Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS programında frekans analizi, betimsel istatistik bağımsız gruplarda t-testi, tek yönlü varyans analizi, Tukey testi yapılmıştır.
Bulgular: Katılımcıların cinsiyetlerine göre; “saldırganlık” alt boyutu ile bölüm değişkenine göre “katılımcı-sosyal mizah” alt boyut karşılaştırılmasında anlamlı farklılıklara rastlanmıştır.
Sonuç: Bu bulgulara göre; saldırganlık alt boyutunda kadın katılımcıların, erkek katılımcılara oranla, katılımcı-sosyal mizah alt boyutunda ise Spor Yöneticiliği bölümü katılımcılarının, Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Rekreasyon bölümü katılımcılarına oranla daha fazla ortalamaya sahip oldukları görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Mizah Yaşantıları, Öfke, Saldırganlık, Spor.


ABSTRACT
Aim: Sport is one of the most important phenomena that provide socialization throughout human history. To establish a correct and effective communication during this socialization; It is important for individuals to establish a healthy interaction. Humor, which we see as one of the mediators of socialization, aggression and anger, which we think may prevent correct communication; The aim of this study, which we started by wondering about the situation of individuals who are trained in the vocational side of sports; The aim of this study is to examine the relationship between aggression and anger and humor experiences of students studying at the Faculty of Sport Sciences and compare them according to different demographic variables.
Material and Method: General screening model was used in the study. The universe of the research; While forming the students of Atatürk University Faculty of Sports Sciences; The sample group consisted of 235 student, 175 men and 60 women. İn the research; Developed by Maxwell and Moores (2007); and adapted to Turkish, Gürbüz et al. (2019) “Aggression-Anger Scale”; “The Humor Styles Scale” was developed by Martin et al., (2003) and adapted to Turkish by Yerlikaya (2003). In the evaluation of the data obtained, frequency analysis in SPSS program, t-test in descriptive statistics independent groups, one-way analysis of variance, Tukey test.
Findings: According to the gender of the participants; Significant differences were found in the comparison of the "aggression" sub-dimension and the "participatory-social humor" sub-dimension according to the department variable.
Results: According to these findings; It is seen that female participants in the aggression sub-dimension have a higher average than the male participants, and in the participant-social humor sub-dimension, the participants of the Sports Management department have a higher average than the participants of the Coaching, Physical Education and Sports Teaching and Recreation department.
Keywords: Aggression, Anger, Humor Styles, Sports.

References

Altınkurt Y., Yılmaz, K. (2011). İlköğretim okulu öğretmenlerinin mizah tarzları. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(2), 1-8.

Aracı, A. (2012). Erken Ergenlik Dönemindeki Bireylerde Anne-Baba Ve Arkadaşlara Bağlanma İle Saldırganlık Düzeyinin İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Aile Sağlığı Anabilim Dalı, Ana-Çocuk Sağlığı Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Başaran, C. (2008). Çeşitli Tür Liselerde Öğrenim Gören Öğrencilerin Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.

Deffenbacher, J.L. (1999). Cognitive-Behavioral Conceptualization And Treatment Of Anger. JCLP/In Session: Psychotherapy In Practice. Sayı: 55.

Demirhan, M. (2002). Kendini Açma Düzeyleri Farklı Genel Lise Öğrencilerinin Bazı Değişkenler Açısından Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.

Doğan, S. (2001). Farklı Sosyoekonomik Düzeylere Mensup Ergenlik Çağındaki Kız ve Erkeklerin Saldırgan Davranışlarıyla Ana-Baba Tutumları Arasındaki İlişkiler. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli.

Doğan, V. (2016). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin saldırganlık düzeyleri ile problem çözme becerilerinin tespiti, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya.

Dusek, J. B. (1987). Adolescent development and behavior. New Jersey: Prentice-Hall International, Inc.

Efilti, E. (2006). Ortaöğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin saldırganlık, denetim odağı ve kişilik özelliklerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bilim Dalı, Doktora Tezi, Konya.

Erden, N.K. (2007). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretmenlik Bölümleri Birinci Öğretim Son Sınıf Öğrencilerinin Saldırganlık Türleri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Bolu.

Erözkan, A. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Kişiler Arası İlişki Tarzları ve Mizah Tarzları. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 26:56-66.

Erşan E.E., Doğan, O., ve Doğan, S. (2009). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin Sosyodemografik Açıdan Değerlendirilmesi. Cumhuriyet Tıp Dergisi, 31: 231-238.

Freedman J.L, Sears D.O. Carlsmith J M. (1989). (Çev. Ali Dönmez). Sosyal Psikoloji. Ankara: İmge Kitabevi.

Gürbüz, B., Kural, S. ve Özbek, O. (2019). Sporda Saldırganlık ve Öfke Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 206-217. https://doi.org/10.33468/sbsebd.94

Kara, H. (2014). Yöneticilerin mizah tarzlarının uygulamadaki durumunun kuramsal ve uygulamalı olarak açıklanması. Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS), 7(17), 701-724

Karasar, N. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları.

Karataş, Z. (2008). Lise Öğrencilerinde Öfke ve Saldırganlık. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 17, Sayı 3, s.277-294.

Kılınç, E. (2016). Öğretmen Adaylarının Mizah Yaşantıları ve Eğitimle İlgili Görüşleri:Mersin üniversitesi eğitim fakültesi örneği, Mersin Üniversitesi, Yüksek lisans tezi, Mersin.

Köksal, F. (1991). Denetim odağı ve saldırgan davranışlar arasındaki ilişkiler, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmış Doktora Tezi, Erzurum.

Kuiper N.A., Martin, R.A. (1998). Is sense of humor positive personality characteristic. W. Ruch (Ed), The Sense Of Humor. New York, Mouton de Gruyter.

Kula, E. (2008). Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeyleri ve Saldırganlık Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tez, İstanbul.

Martin R.A., Puhlik-Doris, P., Larsen, G., Gray J., Weir K. (2003). Individual Differences in Uses of Humor and Their Relation to Psychological Well-Being: Development of the Humor Styles Questionnaire. Journal of Research in Personality, (37), 48-75.

Martin, RA (2007). Mizah psikolojisi: Bütünleştirici bir yaklaşım. Elsevier Akademik Yayınları.

Maxwell, J.P., & Moores, E. (2007). The development of a short scale measuring aggressiveness and anger in competitive athletes. Psychology of Sport and Exercise, 8(2), 179-193.

Oruç, Ş. (2010). Sosyal bilgiler öğretiminde mizah kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3, 56-73.

Öztürk, Y. M. (2019). Aktif spor yapan ve yapmayan spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin sporda şiddet eğilimi ve saldırganlık davranışlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi, Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Bartın.

Özmen, A. (2004). Seçim kuramına ve gerçeklik terapisine dayalı öfkeyle başa çıkma eğitim programının ve etkileşim grubu uygulamasının üniversite öğrencilerinin öfkeyle başa çıkma becerileri üzerindeki etkisi.. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

Özünlü Ü. (1999). Gülmecenin dilleri. Ankara: Doruk Yayınları.

Recepoğlu, E. (2011). Öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin mizah tarzları ile öğretim liderliği davranışları ve okulun örgütsel sağlığı arasındaki ilişki. Gazi Üniversitesi, Doktora tezi, Ankara.

Ruch, W. (1998). Sense of humor: A new look at an old concept. W. Ruch, (Ed). The Sense of Humor. New York: Mouton de Gruyter.

Taştan, N. (2006). Çatışma Çözme Eğitimi ve Akran Arabuluculuğu. Uygulamalı Grup Rehberliği Programları Dizisi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Yavuz, S. (2015). Farklı spor dallarındaki sporcu, seyirci ve yöneticilerin küresel vatandaşlık ve saldırganlık ilişkisi (Adana–Mersin ili örneği), Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kütahya.

Yerlikaya, E. E. (2003). Mizah Tarzları Ölçeği`nin uyarlama çalışması(Yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Downloads

Published

2023-08-30

How to Cite

BUDAK, D., BELLİ, E. ., & KANDİL, N. (2023). Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Saldırganlık ve Öfke Durumları ile Mizah Yaşantıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Anatolia Sport Research, 4(2), 28–37. Retrieved from https://anatoliasr.org/index.php/asr/article/view/77

Issue

Section

Reserch Articles

Similar Articles

1 2 3 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.