Spor Yöneticiliği Bölümü Öğrencilerinin İnternet Kullanımı Öz-Yeterliklerinin Araştırılması / Investigation of Internet Use Self-Efficacy of Sports Management Department Students

Internet Use Self-Efficacy of Sports Management Students

Authors

  • Diyar Farooq Ahmed DALOO Faculty of Sport Sciences, Fırat University
  • Fatih Ahmet GENÇ Faculty of Sport Sciences, Fırat University
  • Selçuk KALINCA Vali Muharrem Göktayoğlu Anadolu Lisesi
  • Harun HALİSDEMİR Salim Hazardağlı İlkokulu Elazığ Türkiye

Keywords:

Öğrenci, Spor Yönecisisi Adayı, İnternet, Öz-yeterlik

Abstract

ÖZET

 Amaç: Bu araştırmanın amacı, spor yöneticiliği bölümünde öğrenim gören spor yöneticisi adaylarının internet kullanım öz-yeterlik düzeylerini incelemektir.

Materyal ve Metod: Araştırmada tanımlayıcı araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma  grubunu dört farklı üniversitenin (Fırat Üniversitesi, Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültelerinin Spor Yöneticiliği bölümünde öğrenim gören 392 spor yöneticisi adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan ‘Kişisel Bilgi Formu  ile İnternet Öz-Yeterlik Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde istatistiksel yöntem olarak, t-testi, çok faktörlü ANOVA (MANOVA) ve Pearson Korelasyon testi kullanılmıştır. Elde edilmiş veriler lisanslı SPSS 22.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir.  

Bulgular: İnternet öz yeterlik alt ölçeğinin iletişim alt boyutunda anlamlı farklılık elde edilmiştir. Sınıf düzeyi seviyesinde ise ölçek alt boyutunda anlamlı farklılık görülmemiştir. Korelasyon Analizi sonucunda ise ölçek ile araştırma alt boyutu arasında (r=0901) pozitif yönde ve çok yüksek düzeyde ilişki bulunmuştur.   

Sonuç: Araştırma sonucunda, erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre internet öz-yeterlik düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Sınıf düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir. Öğrencilerin daha fazla bilgiye ihtiyaç duyması nedeniyle, üniversite öğrencilerine internette doğru bilgiyi nasıl arayacaklarının öğretmenler aracılığıyla öğretilmesine daha fazla önem verilmelidir. Özellikle spor yöneticiliği öğrencilerinin öz-yeterliklerinin artırılması ve geliştirilmesi için öğretim elemanlarının bu konuyla ilgili derslere ve araştırmalara ağırlık vermesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler:, İnternet, Öğrenci, Öz-yeterlik Spor Yöneticisi Adayı

 

ABSTRACT

 Aim: The purpose of this research is to examine the internet usage self-efficacy levels of sports manager candidates studying in the sports management department.

Material and Method: Descriptive research method was used in the research. The study group of the research consists of 392 sports manager candidates studying in the Sports Management department of the Sports Sciences Faculties of four different universities (Fırat University, Kahraman Maraş Sütçü İmam University, Ağrı İbrahim Çeçen University, Erzincan University). In the study, the 'Personal Information Form' and the Internet Self-Efficacy Scale prepared by the researcher were used as data collection tools. T-test, multi-factor ANOVA (MANOVA) and Pearson Correlation test were used as statistical methods in data analysis. The obtained data were analyzed using the licensed SPSS 22.0 program.

Results: A significant difference was obtained in the communication sub-dimension of the Internet self-efficacy subscale. At the grade level, no significant difference was observed in the scale sub-dimension. As a result of the Correlation Analysis, a positive and very high level relationship was found between the scale and the research sub-dimension (r = 0901).

Conclussions: As a result of the research, it was determined that male students had higher internet self-efficacy levels than female students. No significant difference was determined between grade levels. Since students need more information, more emphasis should be given to teaching university students through teachers how to search for accurate information on the Internet. It is recommended that faculty members focus on courses and research on this subject, especially in order to increase and develop the self-efficacy of sports management students.

Keywords: Internet, Self-Efficacy, Sports Director Candidate, Student

References

Akın, A., Kaya, M., Akın, Ü., Sahranç, Ü., & Uğur, E. (2014). İnternet öz-yeterliği ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 404 - 415,

Aras, E, & Karakaya, Y.E. (2020). E-learning in sports education institutions in turkey, Malaysian Online Journal Of Educational Sciences, 8(1), 14–26.

Başlar, G. (2013). Yeni medyanın gelişimi ve dijitalleşen kapitalizm. Akademik Bilişim, 1(1), 823-831.

Çakır, Z., & Erbaş, Ü. (2022). Examination of sports science faculty students’internet self-efficacy. International Journal of Eurasian Education and Culture, 7(17), 1316-1333.

Chang, C. S., Liu, E. Z. F., Sung, H. Y., Lin, C. H., Chen, N. S., & Cheng, S. S. (2014). Effects of online college student’s Internet self-efficacy on learning motivation and performance. Innovations in Education and Teaching İnternational, 51(4), 366-377.

Demiralay, R., & Karadeniz, Ş. (2010). Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımının ilköğretim öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algılarına etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB), 10(2), 819–851.

Demirci, G (ty) Türkiye’ye İnternetin Gelişi ve Gelişimi. http://www.bilgiustam.com/turkiyeye-internetingelisi-ve-gelisimi/ Erişim tarihi: 12 Ekim 2023.

Durndell, A., & Haag, Z. (2002). Computer self-efficacy, computer anxiety, attitude stowards the internet and reported experience with the internet, by gender, in an east europe an sample. Computers in Human Behavior, 18(5), 521–535.

Eksteen, E. (2014). Sport Management: Manual for Sport Management-eBooks and textbooks from bookboon.com.

Glassman, M. ve Kang, M. J. (2010). Pragmatism, connectionism and the internet: A mind’s new storm. Computers in Human Behavior, 6, 1412-1418.

İmamoğlu, S. Z., Erat, S., & Ayber, E. D. (2021). Öz yeterlilik ve örgütsel özdeşleşmenin yenilikçi davranış ve görev performansı üzerindeki etkisi eğitim sektöründe bir araştırma. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 13(24), 210-225. https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.878657

Kahraman, S., Yılmaz, Z. A., Erkol, M., & Yalçın, S. A. (2013). Öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanımı öz yeterlik inançlarının incelenmesi. İlköğretim Online, 12(4), 1000-1015.

Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi (20. Baskı). Nobel Yayın Dağıtım, Ankara

Kelley, D. R., Beitel, P. A., DeSensi, J. T., & Blanton, M. D. (1994). Undergraduate and graduate sport management curricular models: A perspective. Journal of Sport Management, 8(2), 93-101.

Kım, Y., & Glassman, M. (2013). Beyond search and communication: Development and validation of the Internet Self-efficacy Scale (ISS). Computers in Human Behavior, 29(4), 1421-1429.

Kuo, Y-C., Walker, A. E. vd. (2014). Interaction, internet self-efficacy, and self-regulated learning as predictors of student satisfaction in online education courses. Internet and Higher Education, 20, 35-50.

Luszczynska A, Scholz U, Schwarzer R. (2005). The general self-efficacy scale: multicultural validation studies. J Psychol.139 (5):439-57. doi: 10.3200/JRLP.139.5.439-457. PMID: 16285214.

Saka, E. (2019). Türkiye’de internet. Turkiye Internet Tarihi. Istanbul: Alternatif Bilisim Dernegi, 4-71.

Sirakaya, M., Başarmak, U., & Baltaci, Ö. (2015). Analysis of teacher candidates’ educational internet self-efficacy beliefs in terms of various variables. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 174, 3094-3101.

Sunay, H. (1998). Spor yöneticilerinin nitelikleri ve eğitimi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(1), 59-68.

Tabachnick, B. G., Fidell, L. S., & Ullman, J. B. (2007). Using multivariate statistics (Vol. 5): pearson Boston.

Torunlar, M. (2018). Yönetim Eyleminin Bir Parçası Olarak Karar Verme Süreçlerinde Belge/Bilgi Yönetiminin Önemi ve Katkıları. Bilgi Yönetimi, 1(1), 32-43. https://doi.org/10.33721/by.418774

Tuik, (2023). Hanehalkı bilişim teknolojileri (BT) kullanım araştırması, Türkiye İstatistik Kurumu, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-Kullanim-Arastirmasi-2023-49407

Tuncer, M., & Özüt, A. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının eğitsel internet kullanımına yönelik öz yeterlik inançları. Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(2), 1079-1091.

Turhan, F. H. (2023). Perceptions of the effect of digital literacy levels of who take sports education students on e-learning. International E-Journal of Educational Studies, 7(15),637-647. https://doi.org/10.31458/iejes.1334164

Turhan, F. H., İnce, U., Aydogmus, M., & Yalçın, İ. (2021). Spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin spora yönelik tutumları. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 8(2), 19-32.

Ulucan, H., & Karabulut, E. O. (2012). Beden eğitimi öğretmen adaylarının eğitim teknolojisi standartları ile ilgili özyeterliklerinin incelenmesi. Selçuk University Journal of Physical Education and Sport Science, 14(2): 243–248

Yenilmez, K., Turgut, M., Anapa, P., & Ersoy, M. (2012). İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanımına Yönelik Öz-Yeterlik İnançları. Education Sciences, 7(1), 371-379.

Qı, N., & Wang, L. (2014). Constructing of sports information management theories and developing research of application system. In 2014 IEEE Workshop on Advanced Research and Technology in Industry Applications (WARTIA)(pp. 715-717). IEEE.

Downloads

Published

2023-12-30

How to Cite

DALOO, . D. F. A., GENÇ, F. A., KALINCA , S. ., & HALİSDEMİR, H. . (2023). Spor Yöneticiliği Bölümü Öğrencilerinin İnternet Kullanımı Öz-Yeterliklerinin Araştırılması / Investigation of Internet Use Self-Efficacy of Sports Management Department Students: Internet Use Self-Efficacy of Sports Management Students. Anatolia Sport Research, 4(3), 34–41. Retrieved from https://anatoliasr.org/index.php/asr/article/view/84

Issue

Section

Reserch Articles

Similar Articles

1 2 3 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.