Badminton ve Yaşam Becerileri Üzerine Etkisi “Badminton and Its Effect on Life Skills”

Main Article Content

Bahar zeze
Savaş EREL

Abstract

Amaç: Bu araştırmanın amacı, badmintonu kapsamlı bir şekilde ele alırken, badmintonun sporcularda yaşam becerilerine etkisini araştırmaktır.


Materyal ve Metod: Araştırmaya 14- 18 yaş arası 88 badmintoncu gönüllü olarak katıldı. Araştırmada badminton sporu hakkında temel bilgilere yer verilirken, araştırmacılar tarafından oluşturulan demografik özelliklere yönelik sorular ile Cronin ve Allen (2015-2017) tarafından geliştirilip Düz ve Açak (2018) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Yaşam Becerileri Ölçeği” kullanıldı. Elde edilen verilere SPSS 22.0 programında Independent Student T testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile birlikte PostHoc TUKEY testleriyle analiz edildi.


Bulgular: Badmintoncuların tüm yaşam becerileri değerlerinin ortalamanın üzerinde olduğu, cinsiyet değişkenine göre kadınların duygusal beceri değerlerinin erkelerden yüksek olduğu (p<.05),  aile gelir durumunun ise zaman yönetimi ve sosyal beceriler faktörlerinde farklılıklar meydana getirdiği (p<.05), milli ya da amatör olma durumuna, ailede spor yapan başka birey olması değişkenlerinde ise yaşam becerileri faktörleri arasında anlamlı farklar olmadığı bulundu (p>.05).


Sonuç: Araştırmada cinsiyet ve aile gelirinin badmintoncularda yaşam becerilerini etkileyen durumlar olduğu sonucuna ulaşıldı.


ABSTRACT


Aim: The aim of this research is to investigate the impact of badminton on life skills of athletes by comprehensively discussing Badminton..


Materials and Methods: 88 badminton players between the ages of 14 and 18 participated as volunteers in the study. The study included basic information about the sport of badminton. On the other hand, the “Life Skills Scale”, developed by Cronin and Allen (2015) and adapted to Turkish by Düz and Açak (2018), was used together with questions about demographic characteristics created by the researchers. The findings were analyzed with the Independent Student t test, one-way variance analysis (Anova) and PostHoc TUKEY tests in the SPSS 22.0 program.


Results: All life skills rates of badminton players were above average, while emotional skills rates of women were higher than those of men according to the gender variable (p<.05). In addition, the family income status caused differences in time management and social skills factors (p<.05) and it was found that there were no significant differences between life skills factors in terms of the variables such as being a national or amateur, and having another person playing sports in the family (p>.05).


Conclussions: The study showed that gender and family income are conditions that affect badminton players’ life skills.

Article Details

How to Cite
zeze, B., & EREL, S. . (2021). Badminton ve Yaşam Becerileri Üzerine Etkisi “Badminton and Its Effect on Life Skills”. Anatolia Sport Research, 2(1), 16-29. Retrieved from https://anatoliasr.org/index.php/asr/article/view/22
Section
Reserch Articles

References

KAYNAKÇA

Acet, M. (2000). Dumlupınar Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Badminton Teknik Taktik Öğretimi, Ders Notu, Kütahya.

Aracı, H. (2006) Okullarda Beden Eğitimi, 6. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Botvin, G.J., & Griffin, K.W. (2004). Life skills training: Empirical findings and future directions. The Journal of Primary Prevention, 25(2), 211-232. doi: 10.1023/B:JOPP.0000042391.58573.5b.

Cashmore, E. (2008). Sport and exercise psychology: The key concepts (2. baskı). London, UK: Routledge.

Cronin, L.D., & Allen, J. (2015). Developmental experiences and well-being in sport: The importance of the coaching climate. The Sport Psychologist, 29, 62-71. doi: 10.1123/tsp.2014-0045.

Danish, S.J., Forneris, T., & Wallace, I. (2005). Sport-based life skills programming in the schools. Journal of Applied School Psychology, 21(2), 41-62.

Danish, S.J., Forneris, T., Hodge, K., & Heke, I. (2004). Enhancing youth development through sport. World Leisure, 46(3), 38-49.

Demirci A. Demirci N. (2007) Adım Adım Badminton. Spor yayınevi, Ankara.

Deniz ME. (2002). Üniversite öğrencilerinin karar verme stratejileri ve sosyal beceri düzeylerinin TA baskın ben durumları ve bazı özlük niteliklerine göre karşılaştırılmalı olarak incelenmesi. Sosyal Bilimler Enstitütüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı. Doktora tezi, K onya: Selçuk Üniversitesi.

Düz, S., & Açak, M. (2018). Sporun yaşam becerilerine etkisi ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(9), 74-86.

Group D.( 2003) Step By Step Tenis & Other Raeket Sports, Diagrow Visual İnformation Limited, London.

Gülmez, İ. (2007) Her Yönüyle Badminton, Nüve Yayıncılık, Yayın No:4, Spor Dizisi:11-19, Ankara.

Hansen, D.M., & Larson, R.W. (2007). Amplifiers of developmental and negative experiences in organized activities: Dosage, motivation, lead roles, and adult youth ratios. Journal of Applied Developmental Psychology, 28, 360-374.

Kılcıgil E. (1998), Sosyal Çevre-Spor İlişkileri, Kültür Ofset, Bağırgan Yayımevi, Ankara, 27-95.

Lei RR, Deng SX, Lu LF(1993): Study On The Physiological Function, Physical And Mental Characteristics Of The Chinese Badminton Players. Chin Sport Sci Technol.

Locke, E.A., & Latham, G.P. (1984). Goal setting: A motivational technique that works! Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Marsh, H.W. (1992). Extracurricular activities: Beneficial extension of the traditional curriculum or subversion of academic goals? Journal of Educational Psychology, 84(4), 553-62.

Mayer SE. (1997) What money can’t buy: Family income and children’s life changes. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Özbarış, B. (2009). Lise Düzeyinde Lisanslı Badminton Oyuncularının 1997 Yılı Balkan Şampiyonası Türkiye Badminton Milli Takım Oyuncularıyla Bazı Fiziksel ve Spor Motorik Özellikler Bakımından Karşılaştırılması, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Haziran, Trabzon.

Özcan G, Yıldırım S. (2011). Lisanslı Olarak Takım Sporu ve Bireysel Spor Yapan İle Spor Yapmayan Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması. Abant İzzet Baysal Üniv Sos Bil Derg, 11(2): 111-35.

Poole J. (1973) Badminton. Goodyear Pub. Co. 2. Baskı.

Selma, Melih Salman, (1994) Badminton Temel Teknikleri ve Öğretimi, Onay Ajans, Ankara.

The World Health Organization [WHO]. (1997). Life skills education in schools. Programme on mental health. Dıvısıon Of Mental Health and Preventıon of Substance Abuse. World Health Organızatıon.

Theokas, C., Danish, S., Hodge, K., Heke, I., & Forneris, T. (2008). Enhancing life skills through sport for children and youth. N. L. Holt (Ed.) içinde, Positive youth development through sport. pp. 71-81.

Turğut, M. (2020), Badminton El Kitabı, Spor Yayınevi ve Kitabevi, Ankara.

Türk A. (2015). Sporun Gençlerin Yaşam Becerileri Kazanmasına Ve Geliştirmesine Yönelik Etkisi: 3 X 3 Basketbol Turnuvası Örneği. Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul

Türk Dil Kurumu (TDK) Türkçe sözlük içinde (2017). Erişim adresi: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5a5e7de5705702.04492068.

WEB-1 http://tr.wikipedia.org/wiki/Badminton, Erişim Tarihi: 22.01.2021.

WEB-2 https://sporpanosu.blogspot.com/2013/12/badminton-saha-ve-file-olculeri.html. Erişim Tarihi: 27.01.2021.

WEB-3 https://www.cerezforum.com/konu/badminton-raketi.58040/. Erişim Tarihi: 27.01.2021.

WEB-4 http://forum.bedenegitimi.gen.tr/badmintonda-topun-ozellikleri t15369.html?s=3f4b1b45b881d5467ff4f51031034e7f&. Erişim Tarihi: 17.02.2021.

WEB-5 https://hakansevli.tr.gg/Badminton.htm. Erişim Tarihi: 29.01.2021.

WEB-6 https://www.adrenalinburada.com/badminton-nedir-ve-kurallari-nelerdir. Erişim Tarihi: 08.02.2021.

WEB-7 https://badmintonisgreat.com/badminton-service/. Erişim Tarihi: 10.02.2021.

WEB-8 https://badmintonlivescore.blogspot.com/2020/10/badminton-forehand.html. Erişim Tarihi: 10.02.2021.

WEB-9 https://www.haberturk.com/spor/futbol/haber/1235206-badmintonda-turkiyeyi-ozge-bayrak-temsil-edecek. Erişim Tarihi: 14.02.2021.

Yorulmazlar, M. M. ve Kepoğlu, A. (2005). Badminton Teknik Öğretimi, Taktik ve Kuralları Morpa Kültür Yayınları, 7-24 İstanbul.

Yuen, M.Chan, R. M., Gysbers, N. C., Lau, P. S., Lee, Q., Shea, P. M., ... & Chung, Y. B. (2010). Enhancing life skills development: Chinese adolescents’ perceptions. Pastoral Care in Education, 28(4), 295-310.

Yumuk, S. (2004). Badminton. (1. Baskı). Eskişehir: Lale Matbaası.