İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Kapalı Spor Salonu Risk Analizi (Bayburt Örneği) “Indoor Sports Hall Risk Analysis in terms of Occupational Health and Safety (Bayburt Sample)”

Authors

  • Mustafa ÖZDEMİR Avrasya Üniversitesi

Keywords:

İş Sağlığı ve Güvenliği, Risk, Fine-Kinney, Spor Salonu, Occupational Health and Safety, Risk, Fine-Kinney, Sports Hall

Abstract

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunu iş sağlığı ve güvenliği açısından incelemektir.

Materyal ve Metod: İl Müdürlüğünden alınan araştırma izni ile, “Fine-Kinney Risk Analizi” metoduyla kapalı spor salonu binası incelendi. Binadan alınan görseller ve canlı gözlem ile elde edilen veriler, risk değerlendirme tablosunda derecelendirildi.

Bulgular: Elde edilen veriler incelendiğinde, 7’si çalışmaya ara verilerek derhal tedbir alınması gereken “Çok Yüksek Risk” kategorisinde, 5’i kısa vadeli eylem planına alınarak giderilmesi gereken “Yüksek Risk” kategorisinde, 22’si dikkatle izlenmesi ve yıllık eylem planına alınarak giderilmesi gereken “Önemli Risk” kategorisinde ve 3’ü de eylem planına alınması gereken “Kesin Risk” kategorisinde olmak üzere toplam 37 risk tespit edildi.

Sonuç: Yapılan risk analizi sonucu, Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 1000 seyirci kapasiteli Kapalı Spor Salonunun, iş sağlığı ve güvenliği kriterlerine uygun olmadığı sonucuna ulaşıldı.

ABSTRACT

 Aim: The aim of this study is to examine the Bayburt Youth and Sports Provincial Directorate Indoor Sports Hall in terms of occupational health and safety.

Materials and Methods: With the research permission obtained from the Provincial Directorate, the indoor sports hall building was examined using the "Fine-Kinney Risk Analysis" method. The visuals taken from the building and the data obtained through live observation were rated in the risk assessment table.

Results: When the obtained data are analyzed; 7 of them are in the "Very High Risk" category, where for the risks it is necessary to take immediate actions after interrupting the work, 5 of them in the "High Risk" category, where the risks should be eliminated through the short-term action plan, 22 of them are in the "Significant Risk" category, where the risks should be carefully monitored and eliminated through into the annual action plan and 3 of them in the "Absolute Risk" category, where the risks should be included in the action plan. Finally, 37 risks in total have been identified.

Conclussions: As a result of the risk analysis, it was concluded that the Indoor Sports Hall with 1000 spectators capacity, operating within the Bayburt Youth and Sports Provincial Directorate, does not meet the occupational health and safety criteria.

References

Ayan, S. (2002). Kırıkkale ilinde sporun yaygınlaştırılması için uygulanan spor tesis ve politikalarının incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik. (2013). T.C. Resmî Gazete (28678, 15 Haziran 2013).

Centel, T. (2000), İş sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı, İstanbul: Mess Yayınları.

Ceyhun, S. ve Serarslan, M. Z. (2000). Kamuya ait spor salonlarının işletmeciliğindeki verimlilik. Spor araştırmaları dergisi, (1), 57-66.

Çaparlar, C. Ö., & Dönmez, A. (2016). Bilimsel araştırma nedir, nasıl yapılır. Turk J Anaesthesiol Reanim, 44;212-218.

Eskiömeroğlu, B. (2018). Tam Teşekküllü Spor Komplekslerinin Risk Analizlerinin Fıne Kınney ve 5x5 L Matris Yöntemleri ile Yapılarak Karşılaştırılması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gedik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Fine, W.T., Kinney, W.D. (1971). Mathematical evaluation for controlling hazards. Journal of Safety Research 3: 157-166

Kızar, O., Kargün, M., Ağaoğlu Y. S. (2018). Bingöl il merkezinde bulunan spor tesislerinin engelli spor dalları için yeterlilik düzeyinin kullanıcılar açısından degerlendirilmesi. Journal of ınternational social research, 11(59), 1486-1494., Doi: 10.17719/jisr.2018.2753 (Yayın No: 4421996).

Miller, L. K. (1997). Sport business management, edd, mba, director, sport administration program, Wichita State University, Wichita, Kansas, Apsen Publication. 257-262-263.

Öğe, S. (2004). Postmodern iş organizasyonlarına ergonomi perspektifinden bakış ve bir değerlendirme. SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 8: 139-161.

Özdemir, N.K. (2004). İş sağlığı ve iş güvenliği. İstanbul: İstanbul Barosu Yayınları.

Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu. (2012). T.C. Resmî Gazete (28339, 25 Haziran 2012).

Seçkin Ağırbaş, İ., & Karakaya, Y.E. (2013). Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Çalışanlarının Motivasyon Düzeyleri, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, EÜSBED 6(2):349-360.

Downloads

Published

2021-04-16

How to Cite

ÖZDEMİR, M. (2021). İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Kapalı Spor Salonu Risk Analizi (Bayburt Örneği) “Indoor Sports Hall Risk Analysis in terms of Occupational Health and Safety (Bayburt Sample)”. Anatolia Sport Research, 2(1), 30–45. Retrieved from https://anatoliasr.org/index.php/asr/article/view/26

Issue

Section

Reserch Articles

Similar Articles

1 2 3 4 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.