Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığının 2019-2023 Stratejik Planının Analizi “Analysis of the 2019-2023 Strategic Plan of the Ministry of Youth and Sports of the Republic of Turkey”

Authors

  • Muhammed Enes KAN Bayburt Üniversitesi
  • İnci SEÇKİN AĞIRBAŞ

Keywords:

Planning Criteria, Sports, Sports Management, Strategic Planning

Abstract

ÖZET

Amaç: Bu araştırmanın amacı, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan, 2019-2023 Stratejik Planını, stratejik plan hazırlama kriterlerine göre incelemektir.

Materyal ve Metod: Araştırmada doküman analizi ve betimsel analiz yöntemleri kullanıldı. Stratejik plan verileri Gençlik ve Spor Bakanlığının internet sitesinden alındı. Bu çalışmada stratejik plan, Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzunda yer alan kriterler altı temel başlık altında toplanarak incelendi.

Bulgular: Gençlik ve Spor Bakanlığı 2019-2023 stratejik planı dört kritere (Hazırlık Süreci Kriterleri, Durum Analizi Kriterleri, İç Ve Çevre Analizi Kriterleri, İzleme Ve Değerlendirme Kriterlerine) büyük ölçüde uygun olduğu görüldü. Geleceğe Bakış Kriterleri ve Maliyetlendirme Kriterlerinde ise kısmi eksiklikler tespit edildi. Geleceğe Bakış Kriterlerinde temel ilkelere ilişkin herhangi bir bölüm oluşturulmamış, kalite ölçümlerine de yer vermemiştir. Bakanlığın temel ilkeleri stratejik planın birçok farklı bölümünde cümleler arasında geçmesine rağmen, hedeflere yönelik kalite ölçümlerine ilişkin herhangi bir veriye rastlanmamıştır. Maliyetlendirme kriterlerinde ise belirlenmesi gereken alternatif faaliyetlere yer verilmediği görüldü.

Sonuç: Araştırmada, Gençlik ve Spor Bakanlığı 2019-2023 stratejik planının, incelenen kriterlerle önemli ölçüde uyumlu olduğu, ancak geleceğe bakış ve maliyetlendirme kriterlerinde kısmi eksikler olduğu sonucuna ulaşıldı.

ABSTRACT

 Aim: The aim of this study is to analyze the 2019-2023 Strategic Plan prepared by the Turkish Republic Ministry of Youth and Sports, according to strategic plan preparation criteria. 

Material and Method: Document analysis and descriptive analysis methods were used in the study. Data about the strategic plan were obtained from the website of the Ministry of Youth and Sports. The criteria included in the Strategic Planning Guide Book for Public Administrations were analysed by being categorized under six main topics in this paper.

Results: The 2019-2023 strategic plan of the Ministry of Youth and Sports is, to a great extent, in compliance with four criteria (Preparation Process Criteria, Status Analysis Criteria, Internal and Environmental Analysis Criteria, Monitoring and Evaluation Criteria). The Future Outlook Criteria and Costing Criteria however present certain shortcomings. For example, the Future Outlook Criteria does not include a section on basic principles or cover quality measurements. Although the basic principles of the Ministry are mentioned across several different parts of the strategic plan, no data regarding the quality measurements towards the targets have been encountered. Additionally, alternative activities that need to be determined are not included in the costing criteria.

Conclussions: The study revealed that the 2019-2023 strategic plan of the Ministry of Youth and Sports is, to a great extent, in compliance with the criteria examined, but the Future Outlook Criteria and Costing Criteria present certain shortcomings

References

Ağırbaş, Ö., Ağgön, E. ve Hackney, A. C. (2018). Acute Effect of Extreme Sports on Serum Lipids. International Journal of Scientific Study, 6(1), 78.

Ağgön, E. ve Ağırbaş, Ö. (2015). 12 Haftalık Masa Tenisi Antrenmanlarının Vücut Kompozisyonu, Anaerobik Performans ve Kas Kuvveti Üzerine Etkisi. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(2), 12-20.

Aktan, C.C. (2003). Değişim Çağında Yönetim. Sistem Yayıncılık, İstanbul, 67–125.

Altan, Y., Kerman, U., Aktel, M. ve Öztop, S. (2013). Kamu Yönetiminde Stratejik Planlama: Büyükşehir Belediyeleri Örneği. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(3): 111-130.

Amis, J. ve Silk, M. (2005). Promoting Critical and İnnovative Approaches to The Study of Sport Management. Journal of Sport Management, 19(4), 355–366. https://doi.org/10.1123/jsm.19.4.355

Atalı, L. (2015). Büyükşehir Belediyeleri Stratejik Planlarında Spor ile İlgili Amaç ve Hedeflerin Analizi. Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri, 10(1), 48-56.

Bağdigen, M. ve Avcı, M. (2013). Kamu İdarelerinde Stratejik Plan Uygulamasına Yönelik Ampirik Bir Analiz. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(2):64 35.

Dinçer, Ö. (1998). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası. Timaş Matbaası, İstanbul.

Doğar, Y. (1997). Türkiyede Spor Yönetimi. Öz Akdeniz Ofset, Malatya.

Doğu, G. (2014). Spor Yönetimi ve Organizasyon Temelleri, (Spor Bilimlerine Giriş, Ed: Mirzeoğlu, N.), Spor yayınevi ve Kitabevi, Ankara, 248.

Ergun, T. (2004). Kamu Yönetim, Kuram, Siyasa ve Uygulama. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yayınları, Ankara.

Güçlü, N. (2003). Stratejik Yönetim. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 61-85.

Günay, A. ve Dulupçu, M. A. (2015). Türkiye’de 1992 Yılında Kurulan Devlet Üniversitelerinin Stratejik Planlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 5(2):236-254.

Karasu, M. A. (2012). Büyükşehir Belediyelerinde Stratejik Planlama: Karşılaştırmalı Bir Analiz. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 8(16):159-180.

Kerman, U., Altan, Y., Aktel, M. ve Öztop, S. (2012a). Belediyelerde Stratejik Planlama: Ege Bölgesi İl Belediyeleri Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi. 17(2). 1-15.

Kerman, U., Altan, Y. ve Öztop, S. (2012b). Büyükşehir Belediyeleri ve İl Özel İdarelerinde Stratejik Planlama: Ankara, İstanbul ve İzmir Örneği. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4(1): 89-100.

Kocaoğlu, M., Karaman, S, Sarıgül, M. M. ve Öztaş, N. (2020). Üniversitelerde Stratejik Planlama Süreçlerinin Karşılaştırmalı Analizi. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 22 (39): 225-238.

Koçyiğit, M. ve Yıldız, M. (2014). Yerel Yönetimlerde Rekreasyon Uygulamaları: Konya Örneği. International Journal of Sport Culture and Science, 2(Special Issue 2); 211-223.

Özbaydar, S. (1983). İnsan Davranışının Sınırları ve Spor Psikolojisi. Altın Kitaplar Yayınevi. I. Baskı, İstanbul.

Özdem, G. (2011). Yükseköğretim Kurumlarının Stratejik Planlarında Yer Alan Vizyon ve Misyon İfadelerinin Analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 11(4):1869-1894.

Pitts, B., Fielding, L. W. ve Miller, L. K. (1994). Industry Segmentation Theory and The Sport İndustry: Developing a Sport İndustry Segment Model, Sport, Marketing Quarterly, 3(1): 15-24.

Seçkin Ağırbaş, İ., Erel, S. ve Belli, E. (2020). Antrenörlerin Öz Yeterlilikleri ile İletişim Becerileri İlişkisi. Anatolia Sport Research, 1(1), 25-36.

Söyler, İ. (2007). Kamu Sektöründe Stratejik Yönetim Uygulanabilir mi?(Engeller/Güçlükler). Maliye Dergisi, 152, 103-115.

Tapşın, F. O. (2018). Sakarya Belediyelerinin Stratejik Planlarının Spor Yönüyle İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli Universitesi Saglik Bilimleri Enstitusu, Kocaeli.

Tapşın, F. O. ve Atalı, L. (2017). Kocaeli İli Belediyelerinin Stratejik Planlarının Spor Boyutu ile İncelenmesi. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), 3(Special Issue 2), 186-200.

Taş, İ. E., Çiçek, Y. ve Koçar, H. (2016). Büyükşehir Belediyelerinde Stratejik Plan Analizi: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(2), 57-76.

Taş, M. A., Çiçek, H. ve Yastıoğlu, S. (2019). Misyon, Vizyon ve Amaçlar Bağlamında Geleceğe Bakış: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Stratejik Plan Çalışmaları Örneği. Mehmet Akif Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(2):544-562.

Tatlısu, T., Turan, M. ve Tatlısu, B. (2020). Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Anlamı Düzeylerinin Spor ve Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Bayburt Üniversitesi Örneği). Anatolia Sport Research, 1(1), 37-48.

TDK. (2020). Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük

Tokat, F. ve Ağgön, E. (2020). Kano Sporcularının Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Özellikleri ve Solunum Parametrelerinin İncelenmesi. Anatolia Sport Research, 1(1):49-53.

Ugboro, I., Obeng, K. ve Spann, O. (2011). Strategic Planning As an Effective Tool of Strategic Management in Public Sector Organizations: Evidence From Public Transit Organizations. Administration & Society, 43 (1), ss. 87-123

WEB1- https://gsb.gov.tr/ (Erişim Tarihi 11.02.2021)

WEB2.http://www.sp.gov.tr/upload/xSpKutuphane/files/VrllQ+Kamu_Idareleri_Icin_Stratejik_Planlama_Kilavuzu.pdf (Erişim Tarihi 02.02.2021)

WEB3-https://gsb.gov.tr/public/edit/files/strateji/2019-2023-Stratejik-Plan%C4%B1.pdf (Erişim Tarihi 03.02.2021)

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Downloads

Published

2021-04-16

How to Cite

KAN, M. E., & SEÇKİN AĞIRBAŞ, İnci. (2021). Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığının 2019-2023 Stratejik Planının Analizi “Analysis of the 2019-2023 Strategic Plan of the Ministry of Youth and Sports of the Republic of Turkey”. Anatolia Sport Research, 2(1), 46–56. Retrieved from https://anatoliasr.org/index.php/asr/article/view/23

Issue

Section

Reserch Articles

Similar Articles

1 2 3 4 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.