Elit Boksörlerde Farklı Değişkenlerin Atletik Zihinsel Enerji Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi / “Investigation of the Effects of Different Variables on Athletic Mental Energy Levels in Elite Boxers

Authors

  • BÜLENT TATLISU
  • Murat OZAN
  • İzzet UÇAN
  • Emirhan KAN

Keywords:

Boks, Spor, Şampiyona, Zihinsel enerji

Abstract

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı, elit boksörlerde farklı değişkenlerin atletik zihinsel enerji düzeylerine etkisini incelemektir.

Materyal ve Metod: Araştırmada tarama modellerinden olan genel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın evren ve örneklem grubunu 2022 yılında U22 Türkiye şampiyonasına katılan 56 kadın, 103 erkek toplam 159 elit boksör oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak sporcuların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ile Lu ve arkadaşları (2018) tarafından geliştirilen, Yıldız ve arkadaşları (2020) tarafından geçerliliği, güvenirliliği yapılan atletik zihinsel enerji ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 26.0 for Windows paket programı ile incelendi.   Bağımsız değişkenin kategori sayısına bağlı olarak ikili gruplarda Independent Student T-Testi, çoklu gruplarda ise Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile TUKEY testi kullanıldı. Sonuçlar .05 anlamlılık düzeyinde yorumlandı.

Bulgular: Yapılan analizler sonucunda boksörlerin cinsiyet ve eğitim durumları değişkenlerinin atletik zihinsel enerji alt boyutlarının hiçbirinde istatistiki olarak anlamlaşmadığı (p>.05), millilik durumu değişkeninde dinçlik, motivasyon, konsantrasyon alt boyutlarında ve zihinsel enerji toplamında; spor yaşı değişkeninde dinçlik, güven, motivasyon, yorulmama, konsantrasyon alt boyutlarında ve zihinsel enerji toplamında; mental hazırlık durumlarında ise yorulmama ile sakinlik alt boyutlarında ve zihinsel enerji toplamında anlamlı farklılıklar (p<.05) tespit edildi.

Sonuç: Araştırma sonucunda incelediğimiz cinsiyet ve eğitim haricindeki değişkenlerin atletik zihinsel enerjiyi etkiledıkleri ortaya koyulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Atletik Zihinsel Enerji, Boks, Spor

 

ABSTRACT

Aim: The aim of this study is to examine the effects of different variables on athletic mental energy levels in elite boxers.

Material and Method: The general scanning model, which is one of the scanning models, was used in the research. The universe and sample group of the study consists of 159 elite boxers, 56 women and 103 men, who participated in the 2022 u22 Turkey Championship. In this study, as a data collection tool, together with the personal information form including "gender, educational status, nationality status, sports age and mental readiness status" developed by the researcher to determine the demographic characteristics of the athletes; The athletic mental energy scale, which was validated and reliable by Yıldız et al. (2020), was used. In this study, the athletic mental energy sub-dimensions and total values ​​of the boxers participating in the research were examined with the SPSS 26.0 for Windows package program. . Independent Student T-Test was used in paired groups, and One-Way Analysis of Variance (ANOVA) and TUKEY test were used in multiple groups, depending on the number of categories of the independent variable. The results were interpreted at the .05 significance level.

Results: As a result of the analyzes made, the variables of gender and educational status of the boxers did not statistically signify in any of the athletic mental energy sub-dimensions, and in the nationality status variable, in the vigor, motivation, concentration sub-dimensions and mental energy total; in the sports age variable, in the sub-dimensions of vigor, confidence, motivation, fatigue, concentration and mental energy total; In mental preparation states, significant results were found in the sub-dimensions of non-fatigue and calmness and in the sum of mental energy.

Conclussions: As a result of the research, it was revealed that the variables other than gender and education that we examined affect athletic mental energy.

Keywords: Boxing, Mental Energy, Sports.

References

Ağgön, E., Agırbaş, Ö., Alp, H. H., Uçan, İ., Gürsoy, R. ve Hackney, A. C. (2020). Effect of dynamic and static strength training on hormonal activity in elite boxers. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 12(3),

Akandere, M., Aktaş, S. ve Er, Y. (2018). Zihinsel antrenman ve spor. Türkiye Barolar Birliği, 60-74.

Attwood, B. (2006). Contesting frontiers: History, memory and narrative in a national museum. reCollections: Journal of the National Museum of Australia, 1(2), 103-114.

Bandura, A. (1999). Moral disengagement in the perpetration of inhumanities. Personality and Social Psychology Review, 3(3), 193-209.

Batmaz, S. ve Kılınçoğlu, Ş. (2017). Ortaöğretim spor lisesi bireysel sporlar boks ders kitabı. Ankara: MEB Yayınları.

Beedie, C. J., Terry, P. C. ve Lane, A. M. (2000). The Profile of Mood States and athletic performance: two meta-analyses. Journal of Applied Sport Psychology, 12(1):49-68

Brettschneider, W.D. (1999). Risk and opportunities: Adolescents in top-level sport growing up with the pressures of school and training. European Physical Education review, 5, 121–133

Cook, D. B. ve Davis, J. M. (2006). Mental energy: Defining the science. Nutrition Reviews, 64(7), 1. Retrieved from https://search.proquest.com/docview/212328562?accountid=142289

Çavdar, E., & Kaya, M. (2021). Zihinsel Canlandırmanın Sirkadiyen Ritme Göre Dart Atış Performansına Etkisi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 15(1), 49-59.

Efe, M., Öztürk, F., Koparan, Ş. ve Şenışık, Y. (2008). 14-16 yaş grubu erkeklerde voleybol çalışmalarının sosyal yetkinlik beklentisi ve atılganlık üzerine etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 69-77.

Eroğlu, Ş. (2018). Elit güreşçiler ile farklı branşlardaki sporcuların başarı motivasyonunun incelenmesi (Master's thesis, Sağlık Bilimleri Enstitüsü).

George, D. ve Mallery, P. (2010). SPSS for Windows step by step. A simple study guide and reference (10. Baskı). GEN, Boston, MA: Pearson Education, Inc.

Guidetti, L., Musulin, A. ve Baldari, C. (2002). Physiological factors in middleweight boxing performance. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 42(3), 309-314.

Ilhan, A. (2020). The relationship between athletic mental energy and eating behaviors in tennis players. Progress In Nutrıtıon, 22(4).

Kağan, S. (2006). Bilişsel davranışçı terapiye dayalı mükemmeliyetçilik eğitiminin sporcuların mükemmeliyetçilik, başarı güdüsü ve başarısızlık korkusuna etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kahraman, H. (2019). Türk milli takımında yer alan boksörlerin boks sporuna başlama nedenleri ve beklentilerinin belirlenmesi. (Master's thesis, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü).

Karaağaç, S. ve Şahan, H. (2021). Bireysel ve takım sporcularında optimal performans duygu durumu ve zihinsel antrenman ilişkisinin incelenmesi. Uluslararası Türk Spor ve Egzersiz Psikolojisi Dergisi, 1(1), 26-39.

Karasar, N. (2013). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar ve temel ilkeler. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Konter, E. (2003). Spor psikolojisi uygulamalarında yanılgılar ve gerçekler. Dokuz Eylül Yayınları, s. 7, 31, 32, 37, Ankara,

Konter, E. (2006). Spor psikolojisi el kitabı. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Laborde, S., Dosseville, F. ve Allen, M. S. (2016). Emotional intelligence in sport and exercise: A systematic review. Scandinavian journal of medicine & science in sports. 26(8), 862-874.

Lu, F. J., Gill, D. L., Yang, C., Lee, P. F., Chiu, Y. H., Hsu, Y. W. ve Kuan, G. (2018). Measuring athletic mental energy (AME): Instrument development and validation. Frontiers In Psychology, 9, 2363.

Loehr, J. E. (2005). The sport psychology handbook. S. Murhpy (Ed.), Leadership: full engagement for success (157-158). Champaign, IL: Human Kinetics.

Lykken, D. T. (2005). Mental energy. Intelligence, 33(4), 331-335.

Mert, M. S. (2010). Bir güç santralinin ekserjik ve termoekonomik analizi.

Morpa Spor Ansiklopedisi. (2005). İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. Cilt.1 Sayfa 194-201

Nideffer, R. (1985). Athletes’ guide to mental training. Champaign, IL: Human Kinetics.

Pala, R. (2011). Boks milli takımının Avrupa şampiyonasına hazırlık kampları süresince bazı fiziksel ve oksidatif stres parametrelerinin incelenmesi. (Doktora tezi), Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.

Sarı, E. (2016). Muhammed Ali. Antalya,:Nokta E-BookPublishing, s. 11-14

Stichting, L. O. O. T. ve Sardes. (2001). Met LOOT naar de top. De praktijk en de toekomst van onderwijs en topsport [Reaching toplevel with LOOT. Education and elite sport in practice and in the future]. Alkmaar: Bureau Extern.

Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics (5th ed.). Boston, MA: Allyn and Bacon.

Tavacıoğlu, L. (1999). Spor psikolojisi: bilişsel değerlendirmeler. Bağırgan Yayınevi: Ankara, 33-57.

Turan, M. ve Paktaş, Y. (2021). Spor dalları il temsilcilerinin spor tükenmişlik durumları ile bireysel performanslarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 23(2).

Umbach, P. D., Palmer, M. M., Kuh, G. D. ve Hannah, S. J. (2006). Intercollegiate athletes and effective educational practices: winning combination or losing effort?. Research in Higher Education, 47, 709–733.

Yarayan, Y. E. ve İlhan, E. L. (2018). Sporda zihinsel antrenman envanteri’nin (SZAE) uyarlama çalışması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 23(4), 205-218.

Yıldız, A. B., Yarayan, Y. E., Yılmaz, B. ve Garry, K. (2020). Atletik zihinsel enerji ölçeğinin türkçeye uyarlanması ve psikometrik özellıklerinin incelenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 18(3), 108-119.

Yurtsever, F. (1999). Boks teknik-taktik eğitiminin esasları. Ankara: GSGM Boks Federasyonu Yayınları.

Zorba, E., Ziyagil, A. ve Erdemi İ, 1999. Türk ve rus boks milli takımlarına bazı fizyolojik kapasite ve antropometrik yapılarının karşılaştırılması. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(1), 7-25.

Downloads

Published

2022-05-05

How to Cite

TATLISU, B., OZAN, M., UÇAN, İzzet, & KAN, E. (2022). Elit Boksörlerde Farklı Değişkenlerin Atletik Zihinsel Enerji Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi / “Investigation of the Effects of Different Variables on Athletic Mental Energy Levels in Elite Boxers. Anatolia Sport Research, 3(1), 1–13. Retrieved from https://anatoliasr.org/index.php/asr/article/view/48

Issue

Section

Reserch Articles

Similar Articles

1 2 3 4 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.