Spor Genel Müdürlüğü Merkez Örgütünde Uygulanan Yönetim Biçimlerinin Belirlenmesi / Determination of The Management Styles the General Directorote of Sport in the Central Organization

Authors

  • Yasemin ÇAKMAK YILDIZHAN yyc
  • Fatih YENEL

Abstract

ÖZET

Amaç: Bu araştırmada; Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Spor Genel Müdürlüğü merkez örgütünde görev yapan yöneticilerin ve yönetici olmayan personelin, yönetim anlayış ve biçimlerine ilişkin algı düzeyleri, bu düzeylerin cinsiyet, eğitim düzeyi ve hizmet süresi değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı ve yöneticilerin ve yönetici olmayan personelin yönetim biçimi algılarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Araştırmanın evrenini, Spor Genel Müdürlüğü merkez örgütünde görev yapan 900‟e yakın yönetici ve yönetici olmayan personel oluşturmaktadır. Bu çalışmanın örneklemini ise, Random yöntemiyle belirlenmiş ve çalışmaya gönüllü olarak katılan 355 (66 yönetici, 289 yönetici olmayan personel) kişi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri; katılımcıların demografik bilgileri (cinsiyet, eğitim durumu hizmet süresi) ve yönetim biçimi algıları (Yönetim Biçimi Ölçeği) şeklindedir. ‘’Yönetim Biçimi Ölçeği’’ Çakmak Yıldızhan ve Yenel (2011) tarafından geliştirilmiştir. Verilerin çözümlenmesine betimsel analiz, tek faktörlü ANOVA kullanılmıştır.

Bulgular: Analiz sonucunda; yöneticilerin yönetim biçimi algıları ile cinsiyet, eğitim durumu ve hizmet süresi değişkenlerinin anlamlı bir etki oluşturmadığı, yönetici olmayan personelin ise yönetim biçimi algıları ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık oluşmazken, eğitim durumu ve hizmet süresi değişkenleri ile anlamlı bir farklılık oluşturduğu belirlenmiştir. Ayrıca yöneticilerin ve yönetici olmayan personelin algılarına göre, Spor Genel Müdürlüğü merkez örgütünde yetkeci ve başıboş yönetim anlayışının uygulanmadığı, koruyucu, destekçi ve birlikçi bir yönetim anlayışının uygulandığı, her iki grubun da bu yönetim biçimlerini aynı şekilde algıladıkları ve yöneticilerin uyguladıklarıyla yönetici olmayan personelin uygulandığını düşündüğü yönetim biçimlerinin birbiriyle paralellik gösterdiği görülmüştür.

Sonuç: Bu noktadan hareketle de Spor Genel Müdürlüğü merkez örgütünde yarı demokratik ve demokratik bir yönetim anlayışının olduğu söylenebilir.

 

ABSTRACT

 Aim: In this research, it was aimed to investigate to compare the perception levels of the administrator and other staffs’ perceptions working in the central organization of the General Directory of Sports Connected to the Ministry of Youth and Sport, regarding the management understanding and styles, whether these levels demonstrate differences or not in terms of the education level,  length of service and gender variables and the perceptions of the management style of the managers and non-managerial personnel.

Material and Method: The target population of this study was approximately 900 personnel including administrators and other personnel. The sample of this study was determined through Random method. The sample group was 355 personnel who voluntarily attended the study (66 administrators and 289 other personnel). The data of the research; demographic information were (gender, education level, length of service) and management style perceptions (Management Style Scale). The “Management Style Scale” was developed by Çakmak Yıldızhan and Yenel (2011). The analysis of the data was descriptive analysis and one-factor ANOVA.

Results: As a result of the study; It was determined that the managers' perceptions of management style and the variables of gender, education status and length of service did not have a significant effect. As a result of the study; managers' perceptions of management style and variables of gender, educational status and length of service did not have a significant effect,on the other hand, while there was no significant difference between the management style perceptions of the non-managerial personnel and gender, it was determined that there was a significant difference with the variables of education status and length of service. In addition, considering the administrator and other staffs’ perceptions, it was reported that the protective, supportive and unionist management mentality rather than the authoritarian and laissez-faire management mentality was performed in Control Committee of the General Directory of Sport. It was also found that both groups perceived these styles in the same way and there was a parallel between the administrators’ practices and styles which were performed in the Control Committee of the General Directory of Sports and Youths according to other personnel.

Conclussions: From this point of view, it can be said that there are semi-democratic and democratic management mentalities in the Control Committee of the General Directory of Sports.

References

Alper, S. (2008). Ortaöğretim kurumlarında uygulanan yönetim biçimlerine ilişkin olarak öğretmen algıları.

(Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Arlı, D. (2007). İlköğretim okulu yöneticilerinin yönetim biçimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Başaran, İ. E. (1982). Örgütsel davranış. Ankara: Ankara Üniversitesi.

Başaran, M. (2017). Okul yöneticilerinin yönetim biçimleri ile öğretmenlerin iş doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Bayır, E. (2016). Öğretmen algıları açısından ilk ve ortaokul yöneticilerinin demokratik tutumları üzerine bir araştırma (İstanbul ili Ataşehir ilçesi örneği). (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (14. baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.

Canbolat, S. G. (2016). Yöneticilerin liderlik tarzlarına ilişkin çalışan algıları, ÇEDAŞ grup şirketleri örneği (Çorumgaz, Sürmeligaz, Kargaz). (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hitit Üniversitesi, Çorum.

Cesur, M. (2005). Kastamonu ili ortaöğretim okulları yöneticilerinin yönetim biçimleri. (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Çolak, U. (2018). Liderlik davranış tarzlarının seyahat acentesi çalışanlarının örgütsel tükenmişlik ve işten ayrılma eğilimleri üzerindeki etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.

Fırat, H. (2013). Adana ili merkezindeki ilkokullarda görevli okul yöneticilerinin yönetim biçimleri. (Yüksek Lisans Tezi). Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.

İmamoğlu, A. F. (1992). Fonksiyonel açıdan spor yönetiminin anlamı ve önemi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 21-34.

Karaküçük, S. (1988). Türkiye’de spor yöneticilerinin eğitimi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(1), 357-383.

Karasar, N. (2015). Bilimsel araştırma yöntemi (28. basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kars, M. (2017). Okul müdürlerinin liderlik davranışları ile öğretmenlerin örgütsel güvenleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi, Mersin.

Kayri, M. (2009). Araştırmalarda gruplar arası farkın belirlenmesine yönelik çoklu karşılaştırma (post-hoc) teknikleri. Journal of Social Science, 19(1), 51-64.

Keten, M. (1993). Türkiye’de spor. Ankara: Polat Ofset.

Lance, C. E., Butts, M. M., & Michels, L. C. (2006). The sources of four commonly reported cutoff criteria: What did they really say?. Organizational Research Methods, 9(2), 202-220.

Okuyucu, M. (2019). Gençlik ve spor bakanlığına bağlı spor federasyonları yöneticilerinin (Başkan, Genel Sekreter) yönetim tarzlarının federasyon çalışanlarının iş doyumlarına etkisi. (Yüksek Lisans Tezi). Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Bartın.

Özcan, H. (1996). Liselerde uygulanan yönetim biçimleri. (Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Özsarı, A. (2010). Amatör futbolcuların antrenörlerde bulunmasını istedikleri liderlik tarzlarının tespiti (Konya ili örneği). (Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.

Peker, Ö., & Aytürk, N. (2000). Etkili yönetim becerileri. Ankara: Yargı Yayınevi.

Pol, Milan. (1997). Management of Czech Schools: with or without Teacher´s Participation?. Závěrečná zpráva projektu RSS CEU, Brno-Budapešť, 1-12

Yerli, O. (2016). Örgütlerde otokratik liderlik sistemi ile örgütsel sinizm ilişkisi, çalışanlar ve örgüt verimliliği üzerindeki etkileri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Beykent Üniversitesi, İstanbul.

Varlı, S. (2015). İlkokul müdürlerinin liderlik davranışları ile okul iklimi ilişkisi (Sakarya ili örneği). (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Downloads

Published

2022-12-31

How to Cite

ÇAKMAK YILDIZHAN, Y., & YENEL, F. (2022). Spor Genel Müdürlüğü Merkez Örgütünde Uygulanan Yönetim Biçimlerinin Belirlenmesi / Determination of The Management Styles the General Directorote of Sport in the Central Organization. Anatolia Sport Research, 3(3), 16–27. Retrieved from https://anatoliasr.org/index.php/asr/article/view/52

Issue

Section

Reserch Articles

Most read articles by the same author(s)