Futbol Branşında Görülen Sakatlıkların ve Sakatlık Bölgelerinin Mevkilere Göre Belirlenmesi / Determining Disabilities in Football Branch And Disability Zones According to Location

Determination of Injuries in Football

Authors

  • Abdullah BOZDOĞAN
  • Hüseyin EROĞLU KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI

Abstract

ÖZET

 Amaç: Bu çalışmanın amacı Futbol branşında görülen sakatlıkların ve sakatlık bölgelerinin mevkilere göre incelemektir.

Materyal ve Metod: Araştırmanın evrenini Türkiye’de amatör erkek futbol liginde, aktif olarak oynayan bireyler, örneklem grubunu ise Kahramanmaraş ve yakın bölgelerde amatör erkek futbol liginde aktif olarak futbol oynayan 430 erkek futbolcu oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan formun ilk beş sorusu katılımcıların demografik özellikleri belirleyen sorulardır. Ayrıca formdaki on sekizinci soruya kadar katılımcıların spor geçmişi, geçirmiş olduğu sakatlıklar ve antrenman bilgilerini ölçmeye yönelik sorulara değinilmiştir. Formdaki diğer sorular ise katılımcıların sakatlık geçirip geçirmedikleri, eğer geçirmişlerse bu sakatlıklara nasıl müdahale edildiği ve sakatlıktan sonra eski performanslarına kavuşup kavuşmadıkları, ayrıca hangi mevki sporcularının daha bilinçli olduğunu tespit etmek için sorulan sorulara verilen cevaplar 5’li likert tipi tarzında olup, hiç ile her zaman arasında derecelendirilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 22.0 programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde non-parametrik testlerden Kruskal Wallis H ve Mann Whitney U testleri kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık derecesi p<0,05 olarak kabul edilmiştir.

Bulgular: Bireylerin sakatlık önlem düzeyleri Sporcu kişiliği arasında, Katılımcıların  Antrenörünüzün spor sakatlıkları hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu düşünüyor musunuz sorusu verdikleri cevap açısından bakıldığında evet diyenlerle hayır diyenler arasında ve katılımcıların  Düzenli Olarak Sağlık Kontrolünden geçiyor musunuz? Sorusunun cevabı değişkenine göre istatiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir.

Sonuç: Sonuç olarak, amatör futbolcularda en fazla sakatlığın meydana geldiği vücut bölgeleri ayak bileği, diz ve baldır bölgeleri olduğu görülmüştür. Sakatlıkların oluşum zamanının ise daha çok müsabaka ortamıdır.

Anahtar Kelimeler: Futbol, Futbolda Mevkiler, Spor Sakatlıkları

 

ABSTRACT

Aim: The aim of this study is to examine the injuries and injury sites in football according to the positions.

Material and Method: The population of the study consists of individuals who actively play in amateur men's football league in Turkey, and the sample group consists of 430 male football players who actively play football in amateur men's football league in Kahramanmaraş and nearby regions. The first five questions of the form used in the research are the questions that determine the demographic characteristics of the participants. In addition, until the eighteenth question in the form, questions were addressed to measure the participants' sports history, injuries and training information. The other questions in the form are whether the participants have suffered injuries, if so, how these injuries were treated and whether they regained their old performance after the injury, and the answers to the questions asked to determine which position athletes are more conscious are in 5-point Likert type style and are graded between never and always. SPSS 22.0 program was used to analyze the data obtained. Kruskal Wallis H and Mann Whitney U tests, which are non-parametric tests, were used to analyze the data. Statistical significance level was accepted as p<0.05.

Results: Injury prevention levels of individuals show a statistically significant difference between the personality of the athlete, between those who say yes and those who say no in terms of their answers to the question Do you think your coach has enough information about sports injuries, and according to the answer variable of the question Do you undergo regular health check-ups?

Conclussions: As a result, ankle, knee and calf regions were found to be the body regions where the most injuries occurred in amateur soccer players. The time of occurrence of injuries is mostly in the competition environment.

Keywords: Football, Positions in Football, Sports Injuries

References

Acak, M., & Karademir, T. (2012). İşitme engelli futbolcuların yaralanma insidansı. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 3(1), 52-60.

Akdur, H., Polat, M. G., & Cıvgın, Ö. (2003). İstanbul spor kulüplerinde oynayan basketbol oyuncularının farklı yaş kategorilerinde sakatlık oranlarının ve sakatlık tiplerinin belirlenmesi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 11(3), 24-28.

Arıpınar, E. (1992). Türk futbol tarihi (1904-1991) (Cilt 1). İstanbul: TFF Yayınları.

Arslan, C., Gökhan , İ., & Aysan, H. A. (2011). Amatör Sporcularda ısınma alışkanlığı ve bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi. Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi, 2(2), 181-186.

Bavlı, Ö., & Kozanoğlu, E. (2008). Adolesan basketbolcularda mevkilere göre yaralanma türleri ve nedenleri. Fırat Üniversitesi Sağlık Biilimleri Dergisi, 22(2), 77-80.

Braham , R., Finch, C. F., Mclntosh, A., & McCrory, P. (2004). Community level australian football: A profile of ınjuries. Journal of Science and Medicine in Sport, 7(1), 96-105.

Can, F., & Erden, Z. (2006). Kadın futbolcularda görülen yaralanma oranları: Bir pilot çalışma. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 17(1), 22-28.

Dick, R., Ferrara , M. S., Agel, J., Courson , R., Marshall, S. W., Hanley, M. J., & Reifsteck, F. (2007). Descriptive epidemiology of collegiate men's football injuries: National collegiate athletic association ınjury surveillance system, 1988-1989 through 2003-2004. Journal of Athletic Training, 42(2), 221-233.

Ekstrand, J., Hagglund, M., & Walden, M. (2011). Epidemiology of Muscle ınjuries in professional football (soccer). American Journal of Sports Medicine, 39(6), 1226-1232.

Hekim, M., & Tokgöz, M. (2014). Üniversite tenis oyuncularında tenise özgü spor sakatlıklarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. I. Uluslararası Spor Bilmleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi (s. 48). Antalya: Akdeniz Üniversitesi.

Işık, U. (2018). Amatör ve profesyonel sporcu lisanslarına sahip futbolcuların sportif kendine güven düzeyleri ile sporcu kimlikleri arasındaki ilişki. Spor Eğitim Dergisi, 2(3), 26-35.

Kalyon, T. A. (1997). Spor hekimliği:Sporcu Sağlığı ve spor sakatlıkları. Ankara: Gülhane Askeri Tıp Akademisi Basımevi.

Kanbir, O. (2005). Sporda Sağlık bilinci ve ilkyardım. Bursa: Ekin Kitapevi.

Koç, B. Ç., & Hekim, M. (2014). Spor Bölümlerinde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin spor yaşamları boyunca karşılaştıkları spor sakatlıklarının incelenmesi. I. Ulsulararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi (s. 116). Antalya: Akdeniz Üniversitesi.

Koç, F. G. (2019). Taekwon-do branşında sakatlıklar ve sakatlık bölgelerinin belirlenmesi. İstanbul: Kırıkkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilimdalı.

Özdemir, M. (2004). Spor Yaralanmalarında korunma ve rehabilitasyon ilkeleri. Konya: Baskı Çizgi Kitapevi.

van Mechelen, W. (1997). The severity of sports ınjuries. Sport Medicine, 24, 176-180.

van Mechelen, W., Hlobil, H., Kemper, H. C., Voorn, W. J., & de Jongh, H. R. (1993). Prevention of Running ınjuries by warm-up, cool-down, and stretching exercises. The American Journal of Sports Medicine, 21(5), 711-719.

Walden, M., Hagglund , M., & Ekstrand, J. (2005). UEFA Champions League Study; A Prospective study of ınjuries in professional football during the 2001-2002 season . British Journal of Sports Medicine, 39(8), 542-546.

Walden, M., Hagglund , M., & Ekstrand, J. (2009). Injuires Among male and female elite football players. Scand J Med Sci Sports, 19, 819-827.

Yıldız, M., Demirkan, A. C., Yıldırım, Y., & Ocak, Y. (2010). Afyonkarahisar İli amatör futbol takımlarında oynayan sporcularda görülen sakatlanma sıklıkları ve nedenlerinin araştırılması. USAD, 2(2), 17-35.

Downloads

Published

2023-12-30

How to Cite

BOZDOĞAN, A. ., & EROĞLU, H. . (2023). Futbol Branşında Görülen Sakatlıkların ve Sakatlık Bölgelerinin Mevkilere Göre Belirlenmesi / Determining Disabilities in Football Branch And Disability Zones According to Location: Determination of Injuries in Football . Anatolia Sport Research, 4(3), 8–20. Retrieved from https://anatoliasr.org/index.php/asr/article/view/82

Issue

Section

Reserch Articles