Tenis Spor Dalında 2002-2021 Yılları Arasında Türkiye’de Yapılan Lisansüstü ve Doktora Tezlerinin Bibliyometrik İçerik Analizinin İncelenmesi

Authors

  • Vahdet ALAEDDİNOĞLU
  • Arslan KALKAVAN

Keywords:

Spor, Tenis, YÖK-Tez, Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri,

Abstract

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de yayınlanan son 10 yılda düzenlenen Tenis ile ilgili tezlerin Bibliyometrik ve sıralama olarak incelenmesidir.

Materyal ve Metod: Bu çalışmayla üniversitelerde yayınlanan Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinin incelenmesi ve Tenis sporuna hangi katkılarının olduğunu değerlendirmek amacıyla literatür araştırılmıştır. Bu araştırmada elde edilen veriler YÖK-TEZ arşivinden 2002-2022 yılları arasında yapılan tez çalışmalarının incelenerek değerlendirmeye alınması ile yapılmıştır. Araştırmanın istatiksel analizi SPSS 22.00 programıyla frekans ve yüzde dağılımları gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Arşiv aramasında Tenis Konu başlığına göre Yüksek Lisans, Doktora, İzinli, İzinsiz, İngilizce ve Türkçe araması yapılarak durum tespiti yapılmıştır. Bunun sonucunda araştırmada 136 Yüksek Lisans %87,2, 20 Doktora Tezi %12,8 yazıldığı görülmüştür. Yüksek Lisans Tezlerinden 99 adetinin Sağlık Bilimleri Enstitüsünde, 17’sinin Sosyal Bilimler Enstitüsünde, 12,7’sinin Eğitim Bilimleri Enstitüsünde ve 6 adetinin ise Lisans Üstü Eğitim Enstitüsünden yayınlandığı, Doktora tezlerinin ise 16’sının Sağlık Bilimleri, 1’er adet tezin ise Sosyal, Eğitim ve Lisans Üstü Eğitim enstitüsünden yayınlandığı görülmüştür. Ayıca danışmanlar düzeyinde yazılan Yüksek Lisans tezlerinin 34 tanesi %25’ü Profesör, 45 tanesi %33,6 Doçent, 55 tanesi %41 Doktor Öğretim Görevlisi hocalar tarafından yürütüldüğü görülmüştür. Bu durum Doktora tezlerinde ise 10 tanesinin Profesör, 5 tanesinin Doçent ve 3 tanesinin Dr. Öğretim Görevlisi danışmanlığında yazıldığını göstermiştir. Konu ve içerik açısından yapılan araştırmada ise Yüksek Lisans Tezlerinin 86 adet % 63,3 spor konusunda, 32 adet % 23,5 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon konularında yapıldığı, 1 adet tezin ise Hareket ve Antrenman konu başlığında yapıldığı görülmüştür. Doktora düzeyinde ise 16 adet tezin Spor konu başlığında 3 adet tezin ise Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında yapıldığı görülmüştür.

Sonuç: Sonuç olarak Tenis ile ilgili yapılan tezlerin Yüksek Lisans Seviyesinde daha çok konu bulmuşken doktora düzeyin daha düşük seviyelerde kaldığı görülmüştür. Ayrıca Tenis sporunun çok yönlü bir spor olmasından dolayı çok farklı disiplinler altında incelendiği ve bu yapılan çalışmalarda birçok bilim alanında çalışmaların yürütülmesi gerekliliği kanısına varılmıştır. Mühendislik alanlarında da araştırma tezlerinin yapılmasıyla günümüz teknolojisinin gelişimini sağlayabilecek çalışmalarla daha büyük başarılar elde edileceği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Spor, Tenis, YÖK-Tez, Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri

 

ABSTRACT

Aim:  The aim of this study is to examine the Tennis-related theses published in Turkey in the last 10 years as bibliometric and ranking.

Material and Method: With this study, the literature was investigated in order to examine the Master's and Doctoral theses published at universities and to evaluate what contributions they have to the sport of Tennis. The data obtained in this research were made by examining and evaluating the thesis studies conducted between 2002 and 2021 from the YOK-TEZ archive. Statistical analysis of the research frequency and percentage distributions were performed with SPSS 22.00 program.

Findings: Turkish English and PhD, Master's Degree, Permission, Unauthorized, according to the Tennis Subject title in the archive search, due diligence was carried out by searching in English and Turkish. As a result of this, it was seen that 134 Master's Degrees, 88.2%, 18 Doctoral Theses, 11.8% were written in the research. It was found that 99 of the Master's Theses were published at the Institute of Health Sciences, 17 at the Institute of Social Sciences, 13 at the Institute of Educational Sciences and 5 at the Graduate Institute of Education, while 15 of the doctoral theses were published at the Institute of Health Sciences, 1 of the theses was published at the Institute of Social, Education and Graduate Education.

In addition, it was found that 34 of the Master's theses written at the level of consultants, 25.4% of them were conducted by Professors, 45% of them were conducted by Associate Professors, 33.6% of them were conducted by lecturers, 55% of them were conducted by Teaching Assistants. This is the case in Doctoral theses, 10 of them are Professors, 5 of them are Associate Professors and 3 of them are Dr. It has been shown that it was written under the supervision of a lecturer. In terms of subject and content, the research conducted showed that 85 of the Master's Theses were 63.4% on sports, 32 of the 23.9% on Physical Medicine and Rehabilitation, and 1 of the theses was on the topic of Movement and Training. At the doctoral level, it was found that 15 theses were made in the field of Sports and 3 theses were made in the field of Physical Medicine and Rehabilitation.

Results:. As a result, it was found that the theses related to tennis found more subjects at the Master's Level, while the doctoral level remained at lower levels. In addition, because tennis is a versatile sport, it has been studied under many different disciplines, and in these studies, it has been concluded that it is necessary to conduct studies in many scientific fields. It is seen that greater achievements will be achieved with studies that can provide the development of today's technology by conducting research theses in engineering fields as well.

Keywords: Sports, Tennis, YÖK-Thesis, Doctoral and Master's Theses

Araştırmanın istatiksel analizi SPSS 22.00 programıyla frekans ve yüzde dağılımları gerçekleştirilmiştir.

Sonuç olarak Tenis ile ilgili yapılan tezlerin Yüksek Lisans Seviyesinde daha çok konu bulmuşken doktora düzeyin daha düşük seviyelerde kaldığı görülmüştür. Ayrıca Tenis sporunun çok yönlü bir spor olmasından dolayı çok farklı disiplinler altında incelendiği ve bu yapılan çalışmalarda birçok bilim alanında çalışmaların yürütülmesi gerekliliği kanısına varılmıştır. Mühendislik alanlarında da araştırma tezlerinin yapılmasıyla günümüz teknolojisinin gelişimini sağlayabilecek çalışmalarla daha büyük başarılar elde edileceği görülmektedir.

References

(2022). Siirt Üniversitesi: https://www.siirt.edu.tr/dosya/personel/bilim-tarihine-giris-2-siirt-2017330153315437.pdf adresinden alındı

(2023). PLAYO: https://blog.playo.co/all-you-need-to-know-about-tennis-court-dimensions/ adresinden alındı

(2023). Tennis-History: https://www.onlinetennisinstruction.com/tennishistory/ adresinden alındı

(2023). TrollTennis: http://www.trolltennis.makadiya.com/history-of-tennis-court-dimensions/ adresinden alındı

(2023). mmtcc: https://www.mmtcc.org/tennis-rackets.html adresinden alındı

(2023). onlinetennis: https://www.onlinetennisinstruction.com/tennishistory/ adresinden alındı

(2023). Archello: https://archello.com/project/wimbledon-centre-court adresinden alındı

(2023). TENÇO-Tenis: https://www.tencotenis.com/PDFler/5-TOPRAK_KORT_GENEL_TENiS_BiLGiLERi.pdf adresinden alındı

(2023). Atp-Tour: https://www.atptour.com/en/tournaments/madrid/1536/overview adresinden alındı

(2023). GreenGrass: https://www.greengrass.com.tr/Akrilik-Tenis-Kort-Yapimi.html adresinden alındı

(2023). semanticscholar: https://pdfs.semanticscholar.org/74e3/35aaba8aa30a88619a7cc9a5cfe27c659cb3.pdf adresinden alındı

(2023). Tennis-Uni: https://tennis-uni.com/en/tennis-court/ adresinden alındı

(2023). Tennis-Predict: https://tennispredict.com/how-do-scores-work-in-tennis/ adresinden alındı

(2023). OnlineTennis: https://www.onlinetennisinstruction.com/tennishistory/ adresinden alındı

Akşit, T. (2012). Tenis Fizyolojisi ve Performans. Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, 4(2), 81-91.

Alaeddinoğlu, V. (2022). Investigating Tennıs Education In Terms Of Two Different Training Techniques For University Students In Turkey. Synesis, 14(2), 105-118.

Alaeddinoğlu, V. (2022). Tenis İleri Seviye Sporcu ve Antrenörler İçin Yaratıcı Oyunlar (Cilt 1). Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi.

Alaeddinoğlu, V., & Kishalı , N. (2020). Teniste Ergonomi ve Teknolojinin Tenis Sporunun Gelişimine Etkisi. Y. Öntürk içinde, Spor Bilimlerinde Güncel Araştırmalar (s. 47-79). İzmir: Duvar Yayınları.

Arı, Y., & Çolakoğlu, F. (2021). Tenis Oyuncularında Temel Egzersizleri Tenis Performansını Etkiler Mi? Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 6(1), 40-54.

Atasoy, B., & Kuter, F. Ö. (2005). Küreselleşme ve Spor. Journal of Uludag University Faculty of Education, 18(1), 11-22.

Atilla, A. (2020). 1985-2018 Yılları Arası Türkiye’de Basketbol Branşında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. International Sport Science Student Studies, 2(1), 60-71.

Ayhan, B., & İlhan, E. L. (2021). Türkiye’de Spor Bilimi Alanında Bedensel Engelli Bireylere Yönelik Yapılan Makalelerin İçerik Analizi (2015-2020). International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES), 7(2), 672-686.

Büyükergün, A. (2020). 1990-2018 Yılları Arası Türkiye’de Tenis Branşında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. Spor Eğitim Dergisi, 4(1), 20-29.

Biricik, Y. S. (2020). Türkiye'de Spor Yönetimi Disiplininde Yapılmış Olan Tezlerin İçerik Analizi. Sosyal Bilimler Ekec Akademi Dergisi, 24(81), 523-538.

Dursun, Ç. (2010). Dünya Bilim İletişiminin Gelişimi ve Farklı Yaklaşımlar: Toplum İçin Bilimden Toplumda Bilime. Kurgu, 23(1), 1-31.

Erdoğdu, G. (2021). Türk Spor Yönetiminde Özerlik Olgusu: Spor Federasyonları. International Journal of Physical Education Sport and Technologies, 39-51.

Ilkım, M., & İlbak, İ. (2020). Türkiye'de Spor Bilimi Alanında 2010-2019 Yılları Arasında Yapılan Bedensel Engelli Bireylere Yönelik Tez Çalışmalarının İçerik Analizi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 29-43.

İmamoğlu, A. F. (2011). Türkiye'de Sporun Yönetsel Yapısı İçinde Spor Federasyonları. Gazi Journal of Physical Education and Sport Sciences, 16(2), 3-10.

Köroğlu, C. Z., & Köroğlu , M. A. (2016). Bilim Kavramının Gelişimi ve Günümüz Sosyal Bilimleri Üzerine. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(25), 1-15.

Ramazanoğlu, F., Karahüseyinoğlu, M., Demirel, E. T., Ramazanoğlu, M. O., & Altungül, O. (2005). Sporun Toplumsal Boyutlarının Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi, 3(3), 153-157.

Şafak, T. (2016). Spor Federasyonlarının Türk İdari Teşkilatındaki Yeri. Terazi Hukuk Dergisi, 11(124), 107-116.

Şakar, G. D., & Cerit, A. G. (2013). Uluslararası Alan İndekslerinde Türkiye Pazarlama Yazını: Bibliyometrik Analizler ve Nitel Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İDari Bilimler Dergisi, 27(4), 37-62.

Tekneci, P. (2013). Türkiye Adresli Spor Alanındaki Bilimsel Yayınların Bibliyometrik Analizi. Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi, 4(3), 76-91.

Turkay, H., & Aydın, A. (2017). Tarihsel Süreç İçerisinde Türk Spor Örgütlenmesi. Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi(16), 179-189.

Yavuz, Y., Mirzebeyoğlu, N., & Kaymakçı, Y. (2018). Türkiye’de Spor Yönetimi Alanında Yapılan Akademik Çalışmaların Analizi. Journal of Global Sport and Education Research, 1(1), 47-63.

Downloads

Published

2023-04-30

How to Cite

ALAEDDİNOĞLU, V., & KALKAVAN, A. (2023). Tenis Spor Dalında 2002-2021 Yılları Arasında Türkiye’de Yapılan Lisansüstü ve Doktora Tezlerinin Bibliyometrik İçerik Analizinin İncelenmesi. Anatolia Sport Research, 4(1), 1–18. Retrieved from https://anatoliasr.org/index.php/asr/article/view/72

Issue

Section

Reserch Articles

Similar Articles

1 2 3 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.