Sports Spor Bilimleri Alanındaki Lisansüstü Eğitimde Kalite Yönetiminin Lisansüstü Öğrencilerin Görüşlerine Göre İncelenmesi / Investigation of Quality Management in Postgraduate Education in The Field of Sports Sciences According to Perceptions of Postgraduate Students

INVESTIGATION OF QUALITY MANAGEMENT IN POSTGRADUATE EDUCATION IN THE FIELD OF SPORTS SCIENCES ACCORDING TO PERCEPTIONS OF POSTGRADUATE STUDENTS

Authors

  • Selman AKSARI
  • Yunus Emre KARAKAYA

Keywords:

Quality, total quality, management, postgraduate education, sports sciences

Abstract

ÖZET

 

Amaç: Bu araştırmada, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dallarında eğitim gören lisansüstü öğrencilerin lisansüstü eğitimdeki toplam kaliteye yönelik görüşlerini incelemek amacı ile tasarlanmıştır.

Materyal ve Metod: Araştırma grubunun görüşlerini ortaya koymak amacıyla “Lisansüstü Eğitimde Kalite Yönetimi Anketi” kullanılmıştır. Bu anket formu 6 tema üzerine odaklanmış olup temalar şu şekildedir: “Yönetim ve İdari Personel Kalitesi (8 madde)”, “Lisansüstü Eğitim Kalitesi (9 madde)”, “Akademik Personel ve Danışmanlık Kalitesi (8 madde)”, “Lisansüstü Öğrenci Kalitesi (5 madde)”, “Fiziksel Koşulların Kalitesi (9 madde)” ve “Genel Değerlendirme (4 madde)” dir. Ayrıca, bu 6 tema kapsamında araştırma grubunun memnuniyet düzeylerini ortaya koymak için 5 madde yer almıştır. Anket formundan elde edilen verilerin analizlerinde lisanslı SPSS 22.0 programı kullanılmıştır. Araştırma grubunun, demografik değişkenleri ve lisansüstü eğitimdeki memnuniyet düzeylerine yönelik dağılımı ortaya koymak amacıyla frekans ve yüzdelik hesaplamalar yapılmıştır. Ayrıca anket formundaki maddeler standart sapma ve ortalamalarına göre madde madde analiz edilmiştir.

Bulgular: Araştırma grubu yönetim ve idari personel kalitesine yönelik maddelerden en yüksek düzeyde “Enstitüden istediğim belgeleri (öğrenci belgesi, kimlik vb.) zamanında alabilmekteyim’’ maddesine olumlu yönde görüş bildirdikleri belirlenmiştir. En düşük ortalamanın ise “Enstitü yönetimi, öğrencilerin dilek, öneri ve şikâyetleri konusunda duyarlıdır” maddesine kararsız bir yönde görüş bildirdikleri görülmüştür. Genelde diğer maddelere de olumlu yönde görüş bildirdikleri belirlenmiştir. Araştırma grubunun 48 (% 21.1)’i “Çok Memnun” ve 100 (% 43.9)’ünün ise “Memnun” oldukları görülmüştür.

Sonuç: Spor bilimleri alanında etkin bir lisansüstü eğitimi için bazı eksikliklerin olduğu belirlenmiştir. Lisansüstü öğrenciler bazı problemleri ne kadar olumsuz olarak belirtmese de karar vericilere çok büyük sorumluluklar düşmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kalite, Lisansüstü Eğitim, Spor Bilimleri, Toplam Kalite, Yönetim

 

ABSTRACT

 

Aim: In this study, the perceptions of postgraduate students, who received education in the departments of physical education and sports, toward quality management in postgraduate education were investigated

Material and Method: To reveal the perceptions of the study group, the “Quality Management in Postgraduate Education Scale” was used. This scale focuses on 6 themes, which include “Quality of Management and Administrative Personnel (8 items)”, “Quality of Postgraduate Education (9 items), “Quality of Academic Personnel and Consultancy (8 items)”, “Quality of Postgraduate Students (5 items)”, “Quality of Physical Conditions (9 items)” and “General Evaluation (4 items)”. Additionally, within the scope of the 6 themes, 5 items were included to reveal the satisfaction levels of the study group. In the analysis of the data obtained from the questionnaire form, SPSS 22.0 package software was used. To reveal the distributions of the study group in terms of demographic variables and satisfaction levels in postgraduate education, frequency, and percentage calculations were conducted. Furthermore, each item in the questionnaire form was analysed in terms of standard deviations and means.

Results:

Findings: It was determined that the research group gave a positive opinion on the item "I can get the documents I want from the institute (student certificate, identity card, etc.) on time" at the highest level among the items related to the quality of management and administrative personnel. It was observed that the lowest average expressed an undecided opinion on the item "The Institute administration is sensitive to the wishes, suggestions and complaints of the students". In general, it was determined that they expressed positive opinions on other items as well. It was seen that 48 (21.1%) of the research group were "Very Satisfied" and 100 (43.9%) were "Satisfied".

Conclussions: In conclusion, it was determined that there were several deficiencies for achieving an effective postgraduate education in the field of sports sciences. Although postgraduate students do not perceive several problems as negative, huge responsibilities fall on the shoulders of decision-makers.

Keywords: Quality, Postgraduate Education, Sports Sciences, Total Quality, Management

References

Alhas, A. (2006). Lisansüstü eğitim yapmakta olan milli eğitim Bakanlığı öğretmenlerinin lisansüstü eğitime bakış açıları. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Aslan, C. (2010). Türkçe eğitimi programlarında lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin akademik öz- yeterliklerine ilişkin görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 87- 115.

Bozan, M. (2012). Lisansüstü eğitimde nitelik arayışları. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(2), 177-187.

Chickering, A. W. ve Gamson, Z. F. (1987). Seven principles for good practice in under graduate education. AAHE Bulletin, 3, 7.

Çağlar, İ. (1998). Eğitim yönetiminde toplam kalite anlayışının hizmet verimliliğine katkısı, Standart Dergisi, 92-95.

Çakar, Ö. (1997). Fen bilimleri alanında bilim adamı yetiştirme: Lisansüstü eğitim. Ankara: TÜBA Bilimsel Toplantı Serileri.

Çetinsaya, G. (2014). Büyüme, kalite, uluslararasılaşma: Türkiye yükseköğretimi için bir yol haritası. Eskişehir: Yükseköğretim Kurumları.

Dilci, T. (2009). Eğitim bilimleri alanında yürütülen lisansüstü eğitiminin öğrenci ve öğretim elemanları görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

Karakaya, Y. E. ve Karataş, B. (2017). Spor bilimlerinde lisansüstü öğretimin mevcut durumu ve ihtiyaçları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(4), 1469-1482.

Karaman, S. ve Bakırcı, F. (2010). Türkiye’de lisansüstü eğitim: sorunlar ve çözüm önerileri. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, II, 94-114.

Karayalçın, Y. (1989). Türkiye’de lisansüstü eğitim, yüksek öğretimde değişmeler. Ankara: TED.

Kovancı, A. (2003). TKY fakat nasıl?. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Kuh, G. D. (2009). The national survey of student engagement: conceptual and empirical foundations. New Directions for Institutional Research, 141, 5-20.

NSSE High-impactpractices, Erişim: http://nsse.indiana.edu/Institutional_Report/High-Impact%20 Practices.pdf/ Erişim Tarihi: 05.01.2016.

Özçalık, F. (2007). Yükseköğrenimde eğitim hizmet kalitesinin ölçümüne yönelik örnek bir uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Pascarella, E. T. ve Terenzini, P. T. (1980). Predicting freshman persistence and voluntary drop out decisions from a theoretical model. The Journal of Higher Education, 51(1), 60-75.

Pike, G. R., Smart, J. C., Kuh, G. D. ve Hayek, J. C. (2011). Educational expenditure sand student engagement: When does money matter?. Research in Higher Education, 47(7), 847-872.

Tavşancıl, E. T. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayınları.

Tosun, M. (2012). Lisansüstü eğitimde kalite yönetimi: inönü üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü'nde bir uygulama. Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

Uygun, A. (2007). Eğitim hizmetlerinin pazarlanmasında hizmet kalitesi ölçümü. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Yılmaz, R. (2008). Türkiye’de lisansüstü öğrenim için öğrenci seçimi: kara harp okulu savunma bilimleri enstitüsünde bir uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Downloads

Published

2022-05-02

How to Cite

AKSARI, S., & KARAKAYA, Y. E. . (2022). Sports Spor Bilimleri Alanındaki Lisansüstü Eğitimde Kalite Yönetiminin Lisansüstü Öğrencilerin Görüşlerine Göre İncelenmesi / Investigation of Quality Management in Postgraduate Education in The Field of Sports Sciences According to Perceptions of Postgraduate Students: INVESTIGATION OF QUALITY MANAGEMENT IN POSTGRADUATE EDUCATION IN THE FIELD OF SPORTS SCIENCES ACCORDING TO PERCEPTIONS OF POSTGRADUATE STUDENTS. Anatolia Sport Research, 3(1), 22–32. Retrieved from https://anatoliasr.org/index.php/asr/article/view/17

Issue

Section

Reserch Articles

Most read articles by the same author(s)

Similar Articles

1 2 3 4 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.