Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Örgütsel Sinizm Algıları ile Mesleğe Yönelik Tutum ve Ücret Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Examination of The Relationship Between Physical Education Teachers' Perceptions of Organizational Cynicism and Attitudes Towards The Profession and Wage Satisfaction

Main Article Content

İbrahim YÜKSEL
Ülviye BİLGİN

Abstract

ABSTRACT


Aim: Present study aimed to investigate the relationship between physical education teachers' perceptions of organizational cynicism, their attitudes towards the profession and their wage satisfaction.


 Material and Method: A total of 357 (127 female, 230 male) physical education teachers aged between 21-60 participated in the study voluntarily. The answers were collected through 4 questionnaires, including the personal information form. In order to determine the attitudes of the participants towards the profession, Ünlü’s (2011) “The Attitude towards Physical Education Teaching Profession” scale, which consists of 2 sub-dimensions (love***, anxiety) and a total of 23 questions, was used. The Cronbach's Alpha value of the scale was found to be 0.852. “The Organizational Cynicism Scale” consisting of 3 sub-dimensions (Cognitive cynicism, Behavioral cynicism, Affective cynicism) and a total of 13 questions, developed by Brandes, Dhalwadkar and Dean (1999) and adapted into Turkish by Kalağan (2009), was used to determine organizational cynicism attitudes. The Cronbach's Alpha value of the scale was found to be 0.866. In order to determine the wage satisfaction of the participants, a scale adapted into Turkish by Ergüney (2006), consisting of 4 sub-dimensions (wage level satisfaction, wage increase satisfaction, wage structure/management satisfaction and social benefits satisfaction) and 13 statements, was used. The Cronbach's Alpha value of the scale was found to be 0.912.


Findings: Reliability Cronbach Alpha values of the total items of the attitude towards the physical education teacher profession, organizational cynicism, and wage satisfaction scales were determined to be at a good level. When the demographic characteristics of the participants and the answers given to the items were evaluated, there was no statistically significant difference in gender in general, but statistically significant differences were found in age, professional seniority and school seniority aspects.


Conclussions: Findings suggest that there is a positive relationship between the scores of attitude towards physical education teaching profession and cognitive cynicism, affective cynicism, wage level satisfaction, wage increase satisfaction, wage structure/management, social benefits satisfaction. As physical education teachers' attitude scores towards the profession increase, cognitive cynicism, affective cynicism, wage level satisfaction, wage increase satisfaction, wage structure/management, social benefits satisfaction scores also increase. A negative relationship was found between the participants' attitude scores towards the physical education teaching profession and their behavioral cynicism scores. While the scores of attitude towards the physical education teaching profession increase, behavioral cynicism scores decrease.


 

Article Details

How to Cite
YÜKSEL, İbrahim, & BİLGİN, Ülviye. (2021). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Örgütsel Sinizm Algıları ile Mesleğe Yönelik Tutum ve Ücret Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Examination of The Relationship Between Physical Education Teachers’ Perceptions of Organizational Cynicism and Attitudes Towards The Profession and Wage Satisfaction. Anatolia Sport Research, 2(2), 33-45. Retrieved from https://anatoliasr.org/index.php/asr/article/view/33
Section
Reserch Articles

References

Acaray, A. (2019). Örgütsel Adalet Ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişkide Güç Mesafesinin Düzenleyici Etkisi. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi.

Ayduğan N, (2012). Mobbingin örgütsel sinizme etkisi: beş yıldızlı otel işletmelerinde bir uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.

Baştürk, F. F. (2009). Ücret Tatmini İle Ücret Yönetiminde Örgütsel Adalet Algısı Arasındaki İlişki Ve Bir Araştırma.

Bingöl, Ş., (2018). Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü antrenörlerinin örgütsel sinizm ve bağlılığının incelenmesi. Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Boyalı H, (2011). Örgütsel sinizm ve iş tatmini arasındaki ilişkiler: Karaman’daki bankalar üzerinde bir uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.

Bulut, RC., (2019). Ortaokulda görev yapan öğretmenlerin iletişim becerileri ile örgütsel sinizm düzeyleri arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2011). Eğitimde Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2019). Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi Yayıncılık.

Caz, Ç. (2018). Açık liderlik ile örgütsel sinizm ilişkisi ve işgören performansına etkisi: spor eğitimi veren yükseköğretim kurumları üzerine bir uygulama. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Çalışkan, K, (2016). Spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının örgütsel sinizm algıları ile örgütsel bağlılıklarının araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı, Muğla.

Çelik, M., Yazar, A., ve Köse, E. (2011). Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi (Atatürk Üniversitesi örneği). Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 22.

Çelikten, M., & Şanal, M. (2005). Öğretmenlik Mesleği ve Özellikleri. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.

Çetinkaya, FF. (2014). Hizmet işletmelerinde psikolojik sözleşme ihlalleri ve örgütsel sinizm ilişkisi: Kapadokya bölgesi 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma. Doktora Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.

Çillik, A., (2019). Öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri ile örgütsel sinizm algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.

Çopur, Z., (2018). Öğretim elemanlarının örgütsel demokrasi algıları ile örgütsel sinizm düzeyleri arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Eryetiş, M. V. (2016). Meslek Seçimi ve Mesleki Rehberlik. Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi.

Güvey Aktay, E. (2019). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Diksiyona İlişkin Görüşleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.

Gövez, E. (2013). Örgütsel sinizm ve dönüştürücü/ etkileşimci liderlik arasındaki ilişki -bir uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Gümüş, AA., (2019). Ortaokul öğretmenlerinin örgütsel sinizm düzeyleri ile örgütsel iklim algıları arasındaki ilişki (Bolu ili örneği). Yüksek Lisans Tezi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.

Gün F, (2015). Öğretim elemanlarının algılarına göre örgütsel sinizm ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kalağan, G. & Güzeller, C. (2010). Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 27. s: 85-90.

Karacaoğlan, F. (2014). Otel işletmelerinde örgütsel sinizm ve psikolojik sözleşme ihlali: Ankara’daki beş yıldızlı otellerde bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Karasar, N. (2020). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayıncılık.

Karayaka, B. (2019). Resmi ve özel okullarda beden eğitimi öğretmenlerinde örgütsel sinizm ve tükenmişlik düzeyleri. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Kılıç, M. (2013). İlköğretim okullarında görevli öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyleri ile iş doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.

Kılınç S, (2014). Örgütsel adaletin, örgütsel vatandaşlık davranışı ve örgütsel sinizm tutumlarına etkisi (Malatya ili öğretmenleri üzerine bir uygulama). Yüksek Lisans Tezi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Kuyumcu, E., & Kaya, H. İ. (2020). Öğretmenlerin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum ve Görüşlerinin İncelenmesi. e- Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi.

Maliki (2013). Koçel, Tamer. İşletme Yöneticiliği, 7.baskı, İstanbul, Beta Yayınları, 1999.

Malkoç, N., (2018). Özel spor işletmeleri işgörenlerinin örgütsel sinizm ve örgütsel bağlılık düzeylerinin incelenmesi. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Özcan, E. (2014). Öğretmenlerin örgütsel adalet algıları ile örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.

Özgür, F. N. (1994), Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutum, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul. S 35, 170-171.

Sürücü, A. (1997), Öğretmenlik Formasyonu Alan Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları, Selçuk Üniversitesi, Konya. s: 80-85.

Şamdan, T., (2019). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin algılarına göre örgütsel adalet ve örgütsel sinizm arasındaki ilişkinin incelenmesi. Doktora Tezi. İstanbul Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Şevik, YK., (2019). Örgütsel sinizm ve örgütsel güven arasındaki ilişki ile ilgili ilköğretim okulu öğretmenlerinin görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.

Şirin E, (2011). İlköğretim okullarındaki öğretmenlerin okul kültürü algıları ile örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişki (İstanbul İli, Esenyurt İlçesi Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Tanrıyısever, ŞA. (2018). Çalışanların performans değerleme algısının örgütsel sinizm’e ektisi; x bankası çalışanlarının performans değerlendirme algısının örgütsel sinizm’e etkisi adlı çalışma. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Tuna, F. (2016). Sosyal Bilimler İçin İstatistik. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Türe, E., (2019). Örgütsel sinizm düzeylerinin iş tatminine olan etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.

Ulukış D, (2017). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin mobbing ve örgütsel sinizm algıları. Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.

Ünlü, H. (2011). Beden Eğitimi Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği (BEÖYTÖ) Geliştirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri.

Yavuz, A., Bedük, A., (2016). Örgütsel sinizm ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki: Bir kamu bankasının Konya şubelerinde örnek uygulama. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (35), 301-313.

Yanık, M. (2017). Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Öğretmenlik Mesleğine Ait Tutumlarının İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. Cilt:25. s: 929-935.

Yeşilçimen, KC. (2015). Hemşirelikte örgütsel sinizm ve örgütsel güven ilişkisi. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.