Spor Kulüplerinde Kurumsal İtibarın Önemi / The Importance of Corporate Reputation in Sports Clubs

Corporate Reputation in Sports Clubs

Authors

  • A. Azmi YETİM
  • Ünsal ALTINIŞIK Ünsal

Keywords:

İtibar, Kurumsal İtibar, Spor Kulüpleri

Abstract

ÖZET

Amaç: Küreselleşme, bilginin yaygınlaşması, hızlı dolaşımı ve kolay ulaşılabilir olması, ürün/hizmetlerin birbirine benzemesi, iletişim mecrasının çoğalması gibi birçok faktör kurumsal itibarı önemli kılmaktadır. Bu ortamda farklılaşmak ve nihai hedef olan kârlılığa ulaşmak isteyen kulüplerinin farkındalığı, faaliyetlerini verimli bir şekilde yürütebilmesi ve bünyesinde bulunan mevcut paydaşlarının takıma olan bağlılıklarının sağlanabilmesi için kurumsal itibar oldukça önem arz etmektedir. Bu doğrultuda araştırmada; spor kulüplerinde kurumsal itibarın önemini vurgulayarak kurumsal itibarın daha iyi anlaşılabilmesi için kavramsal açıdan bilgi vermek amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Araştırmada kavramsal araştırma yöntemi tercih edilmiştir.

Bulgular: Elde edilen bulgular doğrultusunda; birçok bilimsel araştırmada itibarın önemli bir değere sahip olduğu, örgütlerin performansını olumlu etkilediği ve örgüte karşı iyi niyet yarattığı tespit edilmiştir.

Sonuç: Spor kulüplerinde başarı veya başarısızlığı belirleyen birçok iç ve dış etkenler bulunsa da en önemli etkenlerden birinin de; kulübün taraftarları nazarında oluşturduğu itibar algısı olduğunu söylemek mümkündür. Literatürde spor kulüpleri örnekleminde kurumsal itibar üzerine yapılan araştırmaların sınırlı sayıda olduğu tepit edilmiştir. Bu bağlamda araştırmaya benzer konuda daha geniş içerikli çalışmaların yapılması ve konunun farklı açılardan nicel araştırma yöntemleriyle incelenmesi önerilmektedir.

 Anahtar Kelimeler: İtibar, Kurumsal İtibar, Spor Kulüpleri

 

ABSTRACT

Aim: Many factors such as globalization, the spread of information, its rapid circulation and easy accessibility, the similarity of products/services, and the proliferation of communication channels make corporate reputation important. In this environment, corporate reputation is very important for the awareness of clubs that want to differentiate and reach the ultimate goal of profitability, to carry out their activities efficiently and to ensure the loyalty of their existing stakeholders to the team. In this direction, in the research; It is aimed to give conceptual information in order to better understand corporate reputation by emphasizing the importance of corporate reputation in sports clubs, which constitute the most common and most important part of the sport phenomenon, which is an inseparable part of modern life.

Material and Method: Conceptual research method was preferred in the research.

Results: In line with the findings obtained; In many scientific studies, it has been determined that reputation has a significant value, positively affects the performance of organizations and creates goodwill towards the organization.

Conclussions: Although there are many internal and external factors that determine success or failure in sports clubs, one of the most important factors is; It is possible to say that it is the perception of reputation that the club creates in the eyes of its fans. In the literature, it has been determined that there are a limited number of studies on corporate reputation in the sample of sports clubs. In this context, it is recommended to conduct more comprehensive studies on a subject similar to the research and to examine the subject from different perspectives using quantitative research methods.

 Keywords: Corporate Reputation, Reputation, Sports Clubs

References

Altınışık, Ü., Turhal, S. N., Çelik, A., & Yetim. A. A. (2020). Employability perceptions of sports manager candidates. Ambient Science. 7(1), 275-279.

Argüden, Y. (2003). İtibar yönetimi (1.Baskı). İstanbul: Arge Danışmanlık Yayınları.

Avcı, K. (2019). Üniversite iç paydaşlarının kurumsal itibar algısı: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi kurumsal itibar araştırması. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 12(1), 42-63.

Aydın, U. (2009). Profesyonel spor sendikacılığında İngiltere ve Türkiye’ye öneriler”. Uluslararası Spor Araştırmaları Dergisi, 1(1), 4-18.

Balmer, J. M. T. (1998). Corporate ıdentity and the advent of corporate marketing. Joumal of Marketing Management, 14, 963-996

Barnett, M. L., Jermier, J. M., & Lafferty, B. A. (2006). Corporate reputation: The definitional landscape. Corporate Reputation Review, 9(1), 26-38

Bayram, A. (2012). İstanbul’daki mahalli idarelerde (İlçe Belediyeler) itibar yönetiminin uygulanabilirliği. Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Edirne.

Black, E. L., Carnes, T. A., & Richardson, V. J. (2000). The market valuation of corporate reputation. Corporate Reputation Review, 3(1), 31–42.

Caruana, A. (1997). Corporate reputation: Concept and measurement. Journal of Product & Brand Management, 6(2), 109-118

Chun, R. (2005). Corporate reputation: Meaning and measurement. International Journal of Management Reviews, 7(2), 91-109.

Cravens, K., Oliver, E. G., & Ramamoorti, S. (2003). The reputation index: Measuring and managing corporate reputation. European Management Journal, 21(2), 201- 212.

Çimen, Z., & Ekenci, G. (2003). Spor kulüplerinin kuruluş amaçlarını gerçekleştirme düzeyleri: Kamu, mahalli ve diğer spor kulüplerinin karşılaştırılması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 8(4), 77-91.

Dalton-John M., & Croft, S. (2003). Specially commissioned report managing corporate repution london, managing corporate reputation. A Specially Commissioned Report. Londra: England.

Demir, C. (2018). Okul müdürlerinin karizmatik liderlik özelliklerinin okulların kurumsal itibarına etkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. Kahramanmaraş.

Ergenç, E. (2010). Kurumsal itibar yönetiminde liderliğin rolü üzerine bir araştırma. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Erturan-Öğüt, E. (2010). Almanya ve Türkiye'deki spor kulüplerinin karşılaştırmalı analizi -Türkiye'deki spor kulüplerinin yapı ve işleyişine yeni bir yaklaşım. Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara.

Feldman, P. M., Bahamonde, R. A., & Velasquez Bellido, I. (2014). A New approach for measuring corporate reputation. Revista de Administração de Empresas, 54(1), 53-66.

Fombrun, C. J. (1996). Reputation: Realizing value from the corporate ımage. Harvard Business School Press.

Fombrun, C. J., & Shanley, M. (1990). What’s in a name? Reputation building and corporate strategy”. Academy Of Management Journal, 33(2), 233- 258.

Gerrard, B. (2003). “Editorial ıntroduction: Some Reflections on the relationship between sport management and the economics of sport”. European Sport Management Quarterly, 3, 4-10.

Gotsi, M., & Wilson, A. M. (2001). Corporate reputation: seeking a definition. Corporate communications: An international journal, 6(1), 24-30.

Gray E. R., & Balmer, J. M. T. (1998). Managing corporate image and corporate reputation. Long Range Planning, 31(5), 695-702

Jackson, P. (1997). Reputation management. Techniques: Making Educatin&Career Connections 72(6), 26-27.

Jo Hatch, M., & Schultz, M. (1997). Relations between organizational culture, identity and image. European Journal of Marketing, 31(6), 356-365.

Karaköse, T. (2007). Örgütlerde itibar yönetimi, akademik bakış. Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 11, 1-12.

Kıran, M. C. (2016). Sağlık kurumlarında kurumsal itibar algısı ve yönetimi. İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane ve Sağlık Kuruluşlarında Yönetim Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Kızıltepe, M. (2012). Futbol kulüpleri için değerleme çerçevesi. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(3), 77 - 88.

Koçyiğit, M. (2017). Dijital halkla ilişkiler (1.Baskı). Konya: Eğitim Yayınevi.

Marken, G. A. (1990). Corporate ımage-we all have one, but few work to prptevt and project ıt. Public Relations Quarterly, 35(1).

Okay, A. (2000). Kurum kimliği. Ankara: Media Cat Yayınları.

Özcan, E. (2009). İtibar Yönetimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği: İstanbul Deniz Otobüsleri. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Park, E. (2019). Corporate social responsibility as a determinant of corporate 176 reputation in the airline ındustry. Journal of Retailing and Consumer Services, 47, 215–221.

Peltekoğlu, F. B. (2007). Halkla ilişkiler nedir?. İstanbul: BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş.

Seifoddini, S. (2023). Spor kulüplerinin sosyal ve maddi desteklerinin takım performansına etkilerinin incelenmesi. Ufuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Shamma, H. M. (2012). Toward a comprehensive understanding of corporate reputation: Concept, measurement and implications. International Journal of Business and Management, 7(16), 151–169.

Tolungüç. A. (2000). Turizmde tanıtım ve reklam. Ankara: Media Cat yayınları

Tosun, K. (1990). Yönetim ve işletme politikası. İstanbul: Yön Ajans.

Türk Dil Kurumu. (2023). Güncel türkçe sözlük. https://sozluk.gov.tr [Erişim Tarihi: 12.07.2023].

Van Den Bosch, A. L. M., De Jong, M. D. T., & Elving, W. J. L. (2005). How corporate visual identity supports reputation. Corporate Communications: An International Journal, 10(2), 108-116.

Yetim, A. A. (2015). Sosyoloji ve spor (7. Baskı). Ankara: Berikan Yayınevi

Yeygel, S., & Yakın, M. (2007). Kurumsal reklamlarda göstergeler aracılığıyla marka kimliğinin iletilmesi. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 5(1), 102-117.

Yirmibeş, S. (2010). Kurumsal itibar yönetimi ve kamuya bağlı bir kurumda kurumsal itibarın ölçülmesi üzerine bir araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

Downloads

Published

2023-12-30

How to Cite

YETİM, A. A., & ALTINIŞIK, Ünsal. (2023). Spor Kulüplerinde Kurumsal İtibarın Önemi / The Importance of Corporate Reputation in Sports Clubs: Corporate Reputation in Sports Clubs. Anatolia Sport Research, 4(3), 42–51. Retrieved from https://anatoliasr.org/index.php/asr/article/view/81

Similar Articles

1 2 3 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.