Tek ve Çift Kategorilerinde Oynayan Badmintoncuların Öz Yeterliklerinin İncelenmesi / Examination of Self-Efficacy of Badminton Players Playing in Single and Double Categories

Authors

  • İlayda Nur ÖZELGÜL
  • Anıl TÜRKELİ

Abstract

ÖZET

 Amaç: Araştırmada tek ve çift kategorilerinde oynayan badmintoncuların öz yeterliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Mevcut araştırma 85 erkek ve 95 kadın badmintoncu olmak üzere toplam 180 sporcu ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma modeli olarak ilişkisel tarama modeli kullanılmış ve uygun örnekleme yönteminden faydalanılmıştır. Verilerin toplanmasında badmintonculara “Kişisel Bilgi Formu” ve “Sporcu Öz Yeterlik Ölçeği” uygulanmıştır. Verilerin analizinde verilerin normallik dağılımına bakılarak parametrik testlerden yararlanılmıştır. Bağımsız grup t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve farklılığın kaynağının tespiti için Post Hoc test istatistikleri (Tukey HSD) kullanılmıştır. Ayrıca değişkenler arası ilişkilerin tespit edilmesinde Pearson korelasyon analizinden faydalanılmıştır.

Bulgular: Sporcuların yaş değişkeni ile mesleki düşünce, kişilik yeterliği ve toplam öz yeterlik puanı arasında pozitif yönlü, düşük düzeyde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Sporcu öz yeterlik ölçeği toplam puanlarında milli sporcu olan ve olmayanlar arasında milli sporcular lehine anlamlı bir farklılık belirlenmiştir. Sporcu öz yeterlik ölçeğinin toplam puanında spor yılı 1-3 ile 10 ve üzeri arasında, 10 ve üzeri lehine anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Benzer şekilde haftalık antrenman sayısı 1-2 ile 5 ve üzeri arasında, 5 ve üzeri lehine anlamlı bir farklılık belirlenmiştir Ayrıca sporcu öz yeterlik ölçeği toplam puan açısından hem cinsiyet hem de eğitim durumu değişkenine göre herhangi bir anlamlı farklılık saptanmamıştır.

Sonuç: Sonuç olarak çiftler kategorisinde oynayan badmintoncuların tekler kategorilerindekilere göre öz yeterlik düzeyleri daha yüksek belirlenmiştir. Çünkü çift oyuncuları, karşılaştıkları zorlukların üstesinden eşlerinin desteği ile gelebileceklerini düşünerek kendilerini güvende ve rahat hissedebilir. Güven duygusuna paralel olarak öz yeterliklerinin de arttığı düşünülmektedir. Spor yılı, haftalık antrenman sayısı arttıkça badmintoncuların öz yeterliklerinin de arttığı saptanmıştır. Badmintoncuların yaşları ile sporcu öz yeterliği ölçeği mesleki düşünce, kişilik yeterliği alt boyutları ve toplam puanın birbirine paralel olarak arttığı tespit edilmiştir. Ayrıca milli badmintoncuların milli olmayanlara göre daha yüksek seviyede öz yeterliğe sahip olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Badminton, Öz Yeterlik, Performans, Spor,

 

 ABSTRACT

Aim: In the research, the self-efficacy of badminton players playing in single and double categories was examined.

Material and Method: The current research was conducted with a total of 180 athletes, 85 male and 95 female badminton players. Relational screening model was used as the research model and appropriate sampling method was used. "Personal Information Form" and "Athlete Self-Efficacy Scale" were applied to badminton players to collect data. Parametric tests were used to analyze the data by looking at the normality distribution of the data. Independent group t test, one-way analysis of variance (ANOVA) and Post Hoc test statistics (Tukey HSD) were used to determine the source of the difference. Additionally, Pearson correlation analysis was used to determine the relationships between variables.

Results: As a result, the self-efficacy levels of badminton players playing in the doubles category were determined to be higher than those in the singles category. Because couple players can feel safe and comfortable, thinking that they can overcome the difficulties they face with the support of their partners. It is thought that their self-efficacy increases in parallel with their sense of confidence. It has been determined that as the sports year and the number of weekly training increases, the self-efficacy of badminton players also increases. It was determined that the age of the badminton players increased in parallel with the athlete self-efficacy scale, professional thought, personality competence sub-dimensions and total score. It was also determined that national badminton players had a higher level of self-efficacy than non-national players.

Conclussions: As a result, the self-efficacy levels of badminton players playing in the doubles category were determined to be higher than those in the singles category. It has been determined that as sports years, and number of weekly training sessions increase, badminton players' self-efficacy also increases. It was determined that the athlete self-efficacy scale professional thought, personality competence sub-dimensions and total score increased parallel to each other with the age of the badminton players. It was also determined that national badminton players had a higher level of self-efficacy than non-national players.

Keywords: Badminton, Performance, Self Efficacy, Sport.

References

Akın, N. K., & Aşçı, H. (2020). Sporda üçlü yeterlik algılarının değerlendirilmesi: Öz-yeterlik, diğer-yeterlik ve ilişki temelli öz-yeterlik ölçeklerinin Türkçe’ye uyarlanması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 25(4), 271-288.

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York, NY: Freeman

Barker, J. B., Jones, M. V., & Greenlees, I. (2013). Using hypnosis to enhance self-efficacy in sport performers. Journal of Clinical Sport Psychology, 7(3), 228-247.

Barling, J., & Abel, M. (1983). Self efficacy beliefs and tenis performance. Cognitive Therapy and Research, 7, 265–272.

Canpolat, A. M., & Çetinalp, K. Z. (2011). İlköğretim II. kademe öğrenci-sporcuların başarı algısı ve öz-yeterlik düzeyleri arasındaki ilişki. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 13(1), 14-19.

Cherry, H.L. (2005). Psychometric analysis of an inventory assessing mental toughness. Masters Theses. University of Tennessee – Knoxville.

Darar, M. (2017). Özel spor merkezlerine devam eden bireylerin bazı değişkenlere göre öz yeterlik düzeylerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Afyon.

Doğaner, S., Görmüş, M., & Kılıç, M. Ö. (2020). Sporcu kimliği ile öz yeterlik arasındaki ilişkinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Journal of International Social Research, 13(69), 1465-1480.

Feltz, D. L., & Öncü, E. (2014). Self-confidence and self-efficacy. Routledge Companion to Sport and Exercise Psychology.

Feltz, D.L. (1988). Gender differences in the causal elements of self efficacy on a high avoidance motor task. Journal of Sport and Exercise Psychology, 10(2), 151-166.

Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2009). How to design and evaluate research in education (7th ed.). Boston: McGraw Hill Higher Education.

Gökkaya, D., & Biçer, T. (2017). Psikolojik beceri kıstası olarak özgüvenin, elit sporcuların performansına katkısı; Boks milli takımı örneği. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2(1),16-28.

Karasar, N. (2010). Bilimsel araştırma yöntemi (21. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kitsantas, A., & Zimmerman, B. J. (2002). Comparing self-regulatory processes among novice, non-expert and expert volleyball players: A microanalytic study. Journal of Applied Sport Psychology, 14(2), 91-105.

Koçak, Ç. V. (2020). Athlete self-efficacy scale: Development and psychometric properties. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 12(4), 41-54.

Miller, J.T., & McAuley, E. (1987). Effects of a goal-setting training program on basketball free-throw self-efficacy and performance. The Sport Psychologist, 1(2), 103-113.

Öztürk, A., Bayazıt, B., & Gencer, E. (2016). Judocuların problem çözme becerilerinin ve sportif güven düzeylerinin incelenmesi (Trabzon Olimpiyat Hazırlık Merkezi örneği). Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(2), 145-151.

Pajares, F., & Valiante, G. (2001). Influence of self-efficacy on elementary students’ writing. Journal of Educational Research, 90(6), 353-360.

Phan, H. P. (2012). Relations between informational sources, self-efficacy and academic achievement: A developmental approach. Educational Psychology, 32(1), 81-105.

Phomsoupha, M., & Laffaye G. (2015). “The science of badminton: Game characteristics, anthropometry, physiology, visual fitness and biomechanics”. Sports Med, 45(4), 473-

Rooney, D., Jackson, R.C., & Heron, N. (2021). Differences in the attitudes to sport psychology consulting between individual and team sport athletes. BMC Sports Sci Med Rehabil, 13(46), 1-8.

Schunk, D. H. (1996). Self efficacy for learning and performance. New York, NY: Paper presented at the Annual Conference of the American Educational Research Association.

Sharp, C., Pocklington, K., & Weindling, D. (2002). Study support and the development of the self-regulated learner. Educational Research, 44(1), 29-41.

Sucharitha, B. S., Reddy, A. V., & Madhavi, K. (2014). Effectiveness of plyometric training on anaerobic power and agility in female badminton players. International Journal of Pharmaceutical Research and Bio-Science, 3(4), 754-761.

Tzetzis, G., Votsis, E., & Kourtessis, T. (2008). The effect of different corrective feedback methods on the outcome and self confidence of young athletes. Journal of Sports Science and Medicine, 7(3), 371.

Yıldırım, I. Ö. (2020). Güreşçilerde zihinsel dayanıklılık, öz yeterlik inancı ve sportif kendine güven düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 392-406.

Yıldız, A.B., & Yılmaz, B. (2017). Sporcularda zihinsel dayanıklılık ve öz yeterlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 15 - 18 Kasım, Antalya.

Downloads

Published

2024-04-30

How to Cite

ÖZELGÜL, İlayda N., & TÜRKELİ, A. (2024). Tek ve Çift Kategorilerinde Oynayan Badmintoncuların Öz Yeterliklerinin İncelenmesi / Examination of Self-Efficacy of Badminton Players Playing in Single and Double Categories. Anatolia Sport Research, 5(1), 11–20. Retrieved from https://anatoliasr.org/index.php/asr/article/view/93

Issue

Section

Reserch Articles