Investigation of the Life Skills of Young Football Players Participating in Football Trainings / Futbol Antrenmanlarına Katılan Genç Futbolcuların Yaşam Becerilerinin İncelenmesi

Authors

  • Atılay BİRTÜRK
  • Mehmet Mustafa YORULMAZLAR
  • Mehmet ALTUN

Keywords:

Sports, Life Skills, Sports Activities, Education, Young Football Players

Abstract

Aim: Life skills help young people manage their lives and adapt to different life events. Therefore, young people need to have a wide range of life skills to be successful. This study was conducted to examine the life skills of individuals participating in football training in football teams in terms of various variables.

Material and Method: For this purpose, “Life Skills Scale for Sport (LSSS)” was used. The scanning method was used in the research. The research population consists of 616 athletes (aged 13-18) who play licensed football in the infrastructure of professional and amateur football teams in Istanbul in the 2022-2023 football season. The data obtained in the study was analyzed with the SPSS 25 package program. Before statistical analysis, kurtosis and skewness coefficients were examined to determine whether the distribution of the data was normal. Levene test was also performed for homogeneity of variances. In pairwise comparisons of independent variables of parametric data, t-test (independent sample), and comparisons of more than two groups were tested with one-way analysis of variance (ANOVA). Tukey test was used as a post-hoc test to determine the source of the difference between groups. The statistical significance level of the results was accepted as p<0.05.

Results: Significant differences were determined in many sub-dimensions such as time management, communication, goal setting, team work, social skills and emotional skills, and findings were obtained that it improved life skills.

Conclussions: As a result, preschool and school-age life skills acquired at an early age provide preparation for later adulthood. Improving life skills by devoting more time to sports activities so that individuals can meet their physical and mental needs during their youth can help them cope with the situations they encounter both physically and psychologically.

Keywords:  Sports, Life Skills, Sports Activities, Education, Young Football Players

 

Amaç: Yaşam becerileri, gençlerin yaşamlarını yönetmelerine ve farklı yaşam olaylarına uyum sağlamalarına yardımcı olur. Bu nedenle, gençlerin başarılı olabilmeleri için çok çeşitli yaşam becerilerine sahip olmaları gerekmektedir. Bu çalışma, futbol takımlarında futbol antrenmanlarına katılan bireylerin yaşam becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amacıyla yapılmıştır.

Materyal ve Metod: Bu amaçla “Sporun Yaşam Becerilerine Etkisi Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada tarama yönteminden yararlanılmıştır.  Araştırma evrenini 2022-2023 futbol sezonunda İstanbul ilindeki profesyonel ve amatör futbol takımların alt yapılarında lisanslı olarak futbol oynayan (13-18 yaş arası) 616 sporcu oluşturmaktadır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 25 paket programıyla analiz edilmiştir. İstatistiksel analiz öncesinde verilerin dağılımının normal olup olmadığını belirlemek amacıyla basıklık ve çarpıklık katsayıları incelenmiştir. Varyansların homojenliği için Levene testi de yapılmıştır. Parametrik verilerin bağımsız değişkenlerinin ikili karşılaştırılmasında t testi (bağımsız örneklem) ve ikiden fazla grubun karşılaştırılması tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile test edilmiştir. Gruplar arasındaki farkın kaynağını belirlemek amacıyla post-hoc test olarak Tukey testi kullanıldı. Sonuçların istatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edildi.

Bulgular: Zaman yönetimi, iletişim, amaç belirleme, takım çalışması, sosyal beceriler ve duygusal beceriler gibi birçok alt boyutta anlamlı farklılık belirlenmiştir ve yaşam becerisini geliştirdiğine dair bulgular elde edilmiştir.

Sonuç: Sonuç olarak, erken yaşlarda edinilen okul öncesi ve okul çağındaki yaşam becerileri, ilerleyen yetişkinlik dönemleri için bir hazırlık sağlar. Gençlik döneminde bireylerin fiziksel ve zihinsel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için spor faaliyetlerine daha fazla zaman ayırarak yaşam becerilerini geliştirmek hem bedensel hem de psikolojik açıdan karşılaştıkları durumlarla başa çıkmalarına yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Spor, Yaşam Becerileri, Futbol, Eğitim, Genç Futbolcu

References

Açak, M., & Düz, S. (2018). Adaptation of life skills scale for sports into the Turkish culture. Inonu Univ. Inst. Educ. Sci. J, 5, 74-86.

Altun, M., Savaş, S., & Büyükçelebi, H. (2021). Investigating life skills of students who are engaged in sports (Istanbul Bakırköy district example). Kastamonu Education Journal, vol.29, no.1, pp.52-62, 2021.

Avşar, Z., & Öztürk, K.F. (2007). Determining the social skill levels of physical education and sports department students (Uludağ University Example). Theory and Practice in Education, 3 (2), 197-206.

Botvin, G. J., & Griffin, K. W. (2004). Life skills training: Empirical findings oath future directions. Journal of primary prevention, 25, 211-232.

Brunelle, J., Danish, S. J., & Forneris, T. (2007). The impact of a sport-based life skill program on adolescent prosocial values. Applied Developmental Science, 11(1), 43-55.

Burton, D., Naylor, S., & Holliday, B. (2001). Goal setting in sport: Investigating the goal effectiveness Paradox. In R. Singer, H., Hausenblas, & C. Janelle (Eds.), Handbook of Sport Psychol, 2nd Ed. New York: Wiley. 497-528

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2014). Scientific research methods in education. (27th ed.) Pegem Akademi.

Camiré, M., Trudel, P., & Forneris, T. (2012). Coaching oath transferring life skills: Philosophies oath strategies used by model high school coaches. The Sports Psychologist, 26(2), 243-260.

Claessens, B. J., VanEerde, W., Rutte, C. G., & Roe, R. A. (2007). A review of time management literature. Personnel Review, 36(2), 255-76.

Cronin, L. D., & Allen, J. (2017). Development and initial validation of the life skills scale for sport. Sport and Exercise Psychology, 28, 105-119

Cronin, L. D., & Allen, J. (2018). Examination the relationships among the coaching life climate skills development oath well-being in sport. International Journal of Sports Science & Coaching, 13(6), 815-827.

Çağlayan, A. (2004). Comparison of 12-15 age group students who do sports and students who do not do sports in terms of school success. Master’s thesis, Sakarya University.

Danish, S., Forneris, T., Hodge, K., & Heke, I. (2004). Enhancing youth development through sport. World Leisure Journal, 46(3), 38-49.

Düz, S., & Aslan, TV (2020). The effect of sport on life skills in high school students. Asian Journal of Education and Training, 6(2), 161-168.

Ekiz, D. (2009). Scientific Research Methods. Anı Publishing, Ankara.

Flett, M. R., Gould, D., & Griffes, K.R. (2013). Tough love for underserved youth: a comparison of more oath less effective coaching. Sports Psychol, 27: 325–337.

Fraser-Thomas, J., & Côté, J. (2009). Understanding adolescents' positive oath negative developmental experiences in sports. The Sports Psychologist, 23(1), 3-23.

Gazda, G. M., & Brooks Jr, D. K. (1985). Social /life- skills training. Journal of Groups Psychotherapy, Psychodrama Oath Sociometry, 38(1), 1-65.

Gould, D., Collins, K., Lauer, L., & Chung, Y. (2007). Coaching life skills through football: A study of awards winning high school coaches. Journal of Applied Sports Psychology, 19(1), 16-37.

Gould, D., & Carson, S. (2008). Life skills development through sport: Current status oath future directions. International Review of Sport Oath Exercise Psychology, 1(1), 58-78.

Gould, D., & Carson, S. (2010). The relationship between perceived coaching behaviors oath developmental benefits of high school sports participation. Hellenic Journal of Psychology, 7(1), 298-314.

Gould, D., Flett, R., & Lauer, L. (2012). The relationship between psychosocial developmental oath the sports climate experienced by underserved youth. Psychology of Sport oath Exercise, 13(1), 80-87.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2013). Multivariate Data Analysis: Pearson Education Limited.

Holt, N.L., Tink, L., Mandigo, J.L., & Fox, KR (2007). An ethnographic study of positive youth development on a high school soccer team. Of society for Research in Child Development Conference, Boston, MA.

Holt, N.L., Tink, L.N., Mandigo, J.L., & Fox, K.R. (2008). Do youth learn life skills through their involvement in high school sport? A case study. Canadian Journal of Education, 281-304.

Humphrey, N., Kalambouka, A., Wigelsworth, M., Lendrum, A., Deighton, J., & Wolpert, M. (2011). Measures of social oath emotional skills for children oath young people: A systematic review. Educational Oath Psychological Measurement, 71(4), 617-637.

Judge, T. A., Bono, J. E., Erez, A., & Locke, E. A. (2005). Core self- evaluations oath job and life satisfaction: The role of self- concordance oath goal attainment. Journal of Applied Psychology, 90(2), 257.

Kabakçı, Ö.F., & Fidan, K. (2008). 6-8. Examining the social-emotional learning skills of classroom students according to some variables. Journal of Education and Science, 33(148), 77-86.

Karasar, N. (2009). Scientific Research Method: Concepts-principles-techniques. Ankara: Nobel Publishing Distribution.

Kardağ, A. (2019). The relationship between life skills and social integration in students of the faculty of sports sciences examination. Celal Bayar University, Health Sciences Enstitute, Master’s Thesis, Manisa.

Kasatura, I. (1991). From School Success to Life Success. Istanbul Golden Books Publishing House.

Kolburan, G., & Tosun, Ü. (2011). A developmental model that reinforces the values acquired in the first stage through life skills education among the second stage primary education programs. Eskişehir Osmangazi University Journal, 13, 2017.

Kurak, K., & Açak, M. (2019). Investigation of the effects of football on life skills of individuals. Universal Journal Of Educational Research, 7(6), 1442-1447.

Larson, D. G., & Cook, R. E. (1985). Life- skills training in education. Journal of Group Psychotherapy, Psychodrama, & Sociometry, 38(1), 11-22.

Malm, C., Jakobsson, J., & Isaksson, A. (2019). Physical activity oath sports-real health benefits: Are view within sight into the public health of Sweden. Sports, 7(5), 127.

Mangrulkar, L., Whitman, C. V., & Posner, M. (2001). Life skills approach to child oath adolescent healthy people development _ Washington, DC, USA: PAHO.

Mayer, J. D., & Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence? In P. Salovey & DJ Sluyter (Eds.), Emotional development oath emotional intelligence: Educational İmplications (pp. 3–34). Basic Books.

Pfeifer, C., & Cornelißen, T. (2010). The impact of participation in sports on educational attainment — new evidence from Germany. Economics of Education Review, 29, 94–103.

Rubin, R.B., & Morreale, S.P. (1996). Setting expectations for speech communication oath listening _ New Directions For Higher Education, 1996 (96), 19-29.

Sari, H.G. (2021). Examination of high school students' multiple intelligence areas and life skills in sports in terms of various variables. Master’s Thesis, Yozgat Bozok University. Health Sciences Enstitute, Yozgat.

Seven, S. (2008). Examination of social skills of 7-8 years old children. Fırat University Journal of Social Sciences, 18 (2), 151-174.

Taşçı, M. (2020). Examining the effect of participation in sports activities in secondary education on the life skills of the individual. Doctoral Thesis, İnönü University, Health Sciences Enstitute, Malatya.

Toros, T. (2005). The relationship between young basketball players' playing time and goal perspective approach, life satisfaction and perceived motivational climate. Journal of Sports Sciences, 16(2), 50-63.

Turk, A. (2015). Youth of sports life Its effect on the acquisition and development of skills: 3 x 3 basketball tournament example, Master's Thesis, Istanbul: Bahçeşehir University Institute of Social Sciences.

Ulukan, H. (2012). The effect of communication skills on team and individual athletes. Karamanoğlu Mehmetbey University. Master's Thesis, Social Sciences Enstitute, Karaman.

Wang, Q. Y., Lim, T., & Bae, J. (2021). The structural relationship among perceived positive oath negative parenting attitude, life skills and transfer of Chinese student-athletes., Scientific Reports, Reviewing.

World Health Organization (2019). Partners in life skills education: conclusions for a United Nations Inter-Agency Meeting. Retrieved from the World Health organization website: http://www.who.int/mental_health/media/en/30.pdf,1999

Zeze, B., & Erel, S. (2021). Badminton and its impact on life skills “Badminton and Its Effect on Life Skills. Anatolia Sport Research, 2(2), 16–29.

Zourikian, N., Jarock, C., & Mulder, K. (2010). Physical activity, exercise and sports. A Guide for Families. Canadian Hemophilia Society.

Downloads

Published

2024-04-30

How to Cite

BİRTÜRK, A., YORULMAZLAR, M. M., & ALTUN, M. (2024). Investigation of the Life Skills of Young Football Players Participating in Football Trainings / Futbol Antrenmanlarına Katılan Genç Futbolcuların Yaşam Becerilerinin İncelenmesi. Anatolia Sport Research, 5(1). Retrieved from https://anatoliasr.org/index.php/asr/article/view/89

Issue

Section

Reserch Articles

Similar Articles

1 2 3 4 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.