Examination of Perceived Stress and Cognitive Flexibility in Terms of Executive Functions in Young Athletes

Authors

  • Neşat ÖZCAN Kars Sarıkamış Sports High School Kars/TÜRKİYE
  • Fatih BEDİR Atatürk Üniversitesi

Keywords:

Cognitive Flexibility, Stroop Test, Perceived Stress

Abstract

ABSTRACT

Aim: Stress, known as the disease of modern society, is a condition that negatively affects individuals both mentally and physiologically. Especially in athletes, both the stress of life and the stress of training and competition arising from the nature of the sport cause negative results in terms of performance on the athletes. This study aims to investigate the perceived stress levels and cognitive flexibility of young athletes in terms of executive function. 

Material and Method: This study consists of 159 volunteer young athletes. Sociodemographic data form, Cognitive Flexibility (CF) Scale and Perceived Stress (PS) Scale were administered to the participants. In addition, the executive function performances of the participants were obtained by using the Stroop Test (ST), which is a neuropsychological test battery.

Results: In the study, it was observed that there was a negative relationship between CF and PS (r=-.784, p<0.001) and ST (r=-.427, p<0.01). A significant positive correlation was found between PS and ST (r= .303, p<.01) scores. It was determined that sport branch and the educational status of the parents was statistically significant in CF scores, PS scores and ST in young athletes (p<0.05).

Conclussions: As a result, changes in PS, CF, and ST scores are correlated. The conclusion that the individual's psychological structure and neuropsychological structure are related in the context of the brain-behavior relationship was supported by the findings of our study. In order to minimize the perceived stress in athletes, cognitive exercises should be included in addition to sports training.

Keywords: Cognitive Flexibility, Perceived Stress, Stroop Test.

 

ÖZET

 Amaç: Modern toplumun hastalığı olarak bilinen stres, bireyleri hem zihinsel hem de fizyolojik olarak olumsuz etkileyen bir durumdur. Özellikle sporcularda hem yaşam stresi hem de sporun doğasından kaynaklanan antrenman ve yarışma stresi sporcular üzerinde performans açısından olumsuz sonuçlara neden olmaktadır. Bu çalışma, genç sporcuların algılanan stres düzeylerini ve bilişsel esnekliğini yürütücü işlev açısından araştırmayı amaçlamaktadır.

Materyal ve Metod: Çalışma 159 gönüllü genç sporcudan oluşmaktadır. Katılımcılara sosyodemografik veri formu, Bilişsel Esneklik (BE) Ölçeği ve Algılanan Stres (AS) Ölçeği uygulanmıştır. Ayrıca nöropsikolojik bir test bataryası olan Stroop Testi (ST) kullanılarak katılımcıların yürütücü işlev performansları elde edilmiştir.

Bulgular: Çalışmada BE ile AS (r=-.784, p<0.001) ve ST (r=-.427, p<0.01) arasında negatif bir ilişki olduğu görüldü. AS ve ST (r= .303, p<.01) puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulundu. Genç sporcularda bilişsel esneklik puanları, algılanan stres puanları ve stroop görevlerinde spor branşı ve ebeveynlerin eğitim durumunun istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlendi (p<0.05).

Sonuç: Sonuç olarak, algılanan stres, bilişsel esneklik ve stroop testi puanlarındaki değişiklikler birbiriyle ilişkilidir. Bireyin psikolojik yapısı ile nöropsikolojik yapısının beyin-davranış ilişkisi bağlamında ilişkili olduğu sonucu çalışmamızın bulgularıyla desteklenmiştir. Sporcularda algılanan stresi en aza indirmek için spor antrenmanlarına ek olarak bilişsel egzersizlere de yer verilmelidir.

 Anahtar Kelimeler: Algılanan Stress, Bilişsel Esneklik, Stroop Test.

 

References

Abdel-Khalek, A. M. (2006). Measuring happiness with a single-item scale. Social Behavior and Personality: an international journal, 34(2), 139-150.

Altunkol, F. (2011). Üniversite öğrencilerinin bilişsel esneklikleri ile algılanan stres düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Asıcı, E., & İkiz, F. (2015). Mutluluğa giden bir yol: Bilişsel esneklik. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(35), 191-211.

Avşaroğlu, S., & Ömer, Ü. (2007). Üniversite öğrencilerinin karar vermede özsaygi, karar verme ve stresle başaçikma stillerinin benlik saygisi ve bazi değişkenler açisindan incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (18), 85-100.

Bedir, F. (2021). Stresin Üstesinden Gelmede Boş Zaman (Rekreasyon) İnanışları ve Stratejileri: Akademisyen Kitabevi.

Bilgiç, R., & Bilgin, M. (2016). Ergenlerin cinsiyet ve öğrenim kademesi düzeylerine göre bilişsel esneklik düzeyleri ile karar stratejileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 39-55.

Bilgin, M. (2009). Bilişsel esnekliği yordayan bazı değişkenler. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(36), 142-157.

Canas, J., Quesada, J., Antolí, A., & Fajardo, I. (2003). Cognitive flexibility and adaptability to environmental changes in dynamic complex problem-solving tasks. Ergonomics, 46(5), 482-501.

Canas, J. J., Fajardo, I., & Salmeron, L. (2006). Cognitive flexibility. International encyclopedia of ergonomics and human factors, 1(3), 297-301.

Castiello, U., & Umiltà, C. (1992). Orienting of attention in volleyball players. International Journal of Sport Psychology, 23(4), 301–310.

Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. Journal of health and social behavior, 385-396.

Çakar, F. S., & İkiz, F. E. (2016). The effect of psychological well-being, psychological help-seeking attitudes and self-esteem on psychological counselor candidates’ psychological symptoms. Journal of Human Sciences, 13(2), 3571-3587.

Dağ, İ., & Gülüm, V. (2013). Yetişkin Bağlanma Örüntüleri İle Psikopatoloji Belirtileri Arasındaki İlişkide Bilişsel Özelliklerin Aracı Rolü: Bilişsel Esneklik. Türk Psikiyatri Dergisi, 25(4), 244-252.

Demir, B., Demir, S., & Doğrul, A. C. (2021). COVID-19 salgını sürecinde Türkiye'de endişe, stres, öfke ve korkudaki değişim: Seri-kesitsel takip bulguları. Klinik Psikiyatri Dergisi, 24(4), 537-546.

Demirtas, A. S., & Yildiz, B. (2019). Hopelessness and perceived stress: the mediating role of cognitive flexibility and intolerance of uncertainty. Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 32(3), 259.

Demirtaş, A. S. (2019). Stresli durumlarda bilişsel kontrol ve bilişsel esneklik: Bir ölçek uyarlama çalışması. Psikoloji Çalışmaları, 39(2), 345-368.

Diril, A. (2011). Lise öğrencilerinin bilişsel esneklik düzeylerinin sosyo-demografik değişkenler ve öfke düzeyi ile öfke ifade tarzları arasındaki ilişki açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Elo, A.-L., Leppänen, A., & Jahkola, A. (2003). Validity of a single-item measure of stress symptoms. Scandinavian journal of work, environment & health, 444-451.

Fawcett, J. (2001). Treating impulsivity and anxiety in the suicidal patient. Annals of the New York Academy of Sciences, 932(1), 94-105.

George, D., & Mallery, P. (2019). IBM SPSS statistics 26 step by step: A simple guide and reference: Routledge.

Gilbert, S. J., & Burgess, P. W. (2008). Executive function. Current biology, 18(3), R110-R114.

Güçlü, N. (2001). Stres yönetimi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1).

Han, D. H., Park, H. W., Kee, B. S., Na, C., Na, D.-H. E., & Zaichkowsky, L. (2011). Performance enhancement with low stress and anxiety modulated by cognitive flexibility. Psychiatry investigation, 8(3), 221.

Holmes, T. S., & Holmes, T. H. (1970). Short-term intrusions into the life style routine. Journal of Psychosomatic Research, 14(2), 121-132.

İlker, K. (2019). Stres, Ruh Sağliği VE STRES Yönetİmİ: Güncel bir gözden geçirme. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi (73), 63-81.

Jensen, A. R. (1965). Scoring the Stroop test. Acta psychologica, 24(5), 398-408.

Jones, G., Swain, A., & Cale, A. (1991). Genier differences in precompetition temporal fattening ami antecedents of anxiety and self-confidence. Journal of Sport and Exercise psychology, 13(1), 1-15.

Kalia, V., & Knauft, K. (2020). Emotion regulation strategies modulate the effect of adverse childhood experiences on perceived chronic stress with implications for cognitive flexibility. PloS one, 15(6), e0235412.

Kang, S. H., Park, Y. H., Lee, D., Kim, J. P., Chin, J., Ahn, Y.,Jung, Y. H. (2019). The cortical neuroanatomy related to specific neuropsychological deficits in Alzheimer's continuum. Dementia and neurocognitive disorders, 18(3), 77-95.

Kara, M. (2020). Karate branşındaki sporcuların karar verme stilleri ile bilişsel esneklik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Master's thesis, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi,

Kara, N., Kara, M., Koç, M., & Dönmez, A. (2019). Türkiye Karate Hakemlerinin bilişsel esneklik düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. ERPA, 2019, 541.

Karakaş, S. (2013). Bilnot-Yetişkin (2 Cilt Takım): Eğitim Yayinevi.

Karakaş, S., & Karakaş, H. M. (2000). Yönetici işlevlerin ayrıştırılmasında multidisipliner yaklaşım: Bilişsel psikolojiden nöroradyolojiye. Klinik psikiyatri, 3(4), 215-227.

Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi, Nobel Yayın, 23. Basım, Ankara, 92s.

Lazarus, R. S. (2020). Psychological stress in the workplace. In Occupational stress (pp. 3-14): CRC Press.

Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping: Springer publishing company.

Lezak, M. D., Howieson, D. B., Loring, D. W., & Fischer, J. S. (2004). Neuropsychological assessment: Oxford University Press, USA.

López-Benítez, R., Carretero-Dios, H., Acosta, A., & Lupiáñez, J. (2017). Trait cheerfulness does not influence switching costs but modulates preparation and repetition effects in a task-switching paradigm. Frontiers in psychology, 8, 1013.

MacLeod, C. M. (1991). Half a century of research on the Stroop effect: an integrative review. Psychological bulletin, 109(2), 163.

Martin, M. M., & Anderson, C. M. (1998). The cognitive flexibility scale: Three validity studies. Communication Reports, 11(1), 1-9.

Martin, M. M., & Rubin, R. B. (1995). A new measure of cognitive flexibility. Psychological reports, 76(2), 623-626.

Morgan, G. (1993). İşte Yaşamda Stresle Başa çıkmanın Yolları. Çev: Şebnem Çağla). İstanbul: Ruh Bilim Yayınları.

Moustafa, A. A., Tindle, R., Frydecka, D., & Misiak, B. (2017). Impulsivity and its relationship with anxiety, depression and stress. Comprehensive psychiatry, 74, 173-179.

Murray, N., Sujan, H., Hirt, E. R., & Sujan, M. (1990). The influence of mood on categorization: A cognitive flexibility interpretation. Journal of Personality and Social Psychology, 59(3), 411.

Nadler, R. T., Rabi, R., & Minda, J. P. (2010). Better mood and better performance: Learning rule-described categories is enhanced by positive mood. Psychological Science, 21(12), 1770-1776.

Najafipour, F. (2016). Secrets of Psychology for Athletes: Pursue toward Psychological Perfection in Sport: Notion Press.

Nougier, V., Ripoll, H., & Stein, J.-F. (1989). Orienting of attention with highly skilled athletes. International Journal of Sport Psychology. 20(3), 205–223.

Özden, K., & Sertel-Berk, Ö. (2017). Kariyer Stresi Ölçeği’nin (KSÖ) Türkçe'ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin sınanması. Psikoloji Çalışmaları, 37(1), 35-51.

Phillips, L. H., Bull, R., Adams, E., & Fraser, L. (2002). Positive mood and executive function: evidence from stroop and fluency tasks. Emotion, 2(1), 12.

Roloff, M. E., & Berger, C. R. (1982). Social cognition and communication. Sage publishing.

Runco, M. A., & Pritzker, S. R. (2020). Encyclopedia of creativity: Academic press.

Satan, A. A. (2014). Dini inanç ve bilişsel esneklik düzeylerinin öznel iyi oluş düzeyine olan etkisi. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(7), 56-74.

Schreck, C., Olla, B., & Davis, M. (1997). Behavioral responses to stress. Fish stress and health in aquaculture, 62, 145-170.

Selye, H. (1956). What is stress. Metabolism, 5(5), 525-530.

Spreen, O., & Strauss, E. (1998). A compendium of neuropsychological tests: Oxford University Press. New York, 213-218.

Stroop, J. R. (1992). Studies of interference in serial verbal reactions. Journal of Experimental Psychology: General, 121(1), 15.

Swann, A. C., Steinberg, J. L., Lijffijt, M., & Moeller, F. G. (2008). Impulsivity: differential relationship to depression and mania in bipolar disorder. Journal of affective disorders, 106(3), 241-248.

Şahin, N. H., Güler, M., & Basım, H. N. (2009). A tipi kişilik örüntüsünde bilişsel ve duygusal zekânın stresle başa çıkma ve stres belirtileri ile ilişkisi. Türk Psikiyatri Dergisi, 20(3), 243-254.

Taylor, C. T., Hirshfeld-Becker, D. R., Ostacher, M. J., Chow, C. W., LeBeau, R. T., Pollack, M. H., Simon, N. M. (2008). Anxiety is associated with impulsivity in bipolar disorder. Journal of anxiety disorders, 22(5), 868-876.

Turan, N., Durgun, H., Kaya, H., Ertaş, G., & Kuvan, D. (2019). Hemşirelik öğrencilerinin stres durumları ile bilişsel esneklik düzeyleri arasındaki ilişki. Jaren, 5(1), 59-66.

Üngür, G. (2013). Duygusal zekâ ve kişilik özelliklerinin elit sporcuların bilişsel ve sosyal stresörlere karşı verdiği elektrofizyolojik yanıtlar üzerindeki etkisi. Marmara Universitesi (Turkey),

Wang, C., Zhang, Z., Wiley, J. A., Fu, T., & Yan, J. (2022). Gender differences in pleasure: the mediating roles of cognitive flexibility and emotional expressivity. BMC psychiatry, 22(1), 1-8.

Wang, Y., Chen, J., & Yue, Z. (2017). Positive emotion facilitates cognitive flexibility: An fMRI study. Frontiers in psychology, 8, 1832.

Yerlikaya, E., & İnanç, B. (2007). Algılanan Stres Ölçeği’nin Türkçe çevirisinin psikometrik özellikleri. IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Özet Kitabı.

Yu, Y., Yu, Y., & Lin, Y. (2020). Anxiety and depression aggravate impulsiveness: the mediating and moderating role of cognitive flexibility. Psychology, health & medicine, 25(1), 25-36.

Downloads

Published

2023-08-30

How to Cite

ÖZCAN, N. ., & BEDİR, F. (2023). Examination of Perceived Stress and Cognitive Flexibility in Terms of Executive Functions in Young Athletes . Anatolia Sport Research, 4(2), 15–27. Retrieved from https://anatoliasr.org/index.php/asr/article/view/76

Issue

Section

Reserch Articles

Similar Articles

1 2 3 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.