Investigation of the Leisure Attitudes and Digital Literacy Levels of the Physical Education and Sports Department Students

Authors

  • Mehmet ÖZTAŞ
  • Hasan Buğra EKİNCi
  • Ahmet Yavuz MALLI
  • İbrahim Orkun AKCAN

Keywords:

Physical Education, Leisure Attitude, Digital Literacy

Abstract

ABSTRACT

 Aim: The purpose of this study is to determine the leisure time attitude and digital literacy levels of students studying in the physical education and sports department during and to reveal the relationship between leisure attitude and digital literacy.

Material and Method: In the research, survey method, one of the quantitative research models, was used. The research group consists of 350 randomly selected students studying in the field of physical education and sports. 347 students of who completed the personal information form and scales completely participated in the study. In order to determine the demographic characteristics of the students who are participating in the study the Personal information form; to determine their leisure attitude “Leisure Attitude Scale” and to determine the level of digital literacy “The Digital Literacy Scale” were used. In the comparisons of pairwise groups t test, in multi group comparisons One-Way ANOVA test and in the analysis of the data the descriptive statistical techniques were used. In addition, to determine the relationship between leisure attitudes and digital literacy levels, the multiple linear regression analysis was conducted with Pearson correlation analysis.

Results: According to the findings, a significant relationship was found between the digital literacy levels of the participants and the variables of Internet subscription and having a personal computer. On the other hand, it was found that there was a moderately positive relationship between the digital literacy levels of the participants and their cognitive, affective and behavioral leisure attitudes, and as a result of multiple linear regression analysis it was confirmed that the leisure attitude factor predicted the digital literacy level by 32%.

Conclussions: As a result, it has been understood that the leisure attitudes and digital literacy levels of the students studying in the physical education and sports department are high and differ according to various variables, and the leisure attitude is the predictor of the digital literacy level.

 Keywords: Digital Literacy, Leisure Attitude, Physical Education,

 

ÖZET

 Amaç: Bu çalışmanın amacı, beden eğitimi ve spor bölümünde öğrenim gören öğrencilerin boş zaman tutumları ile dijital okuryazarlık düzeylerini belirlemek ve boş zaman tutumu ile dijital okuryazarlık arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır.

Materyal ve Metod: Araştırmada nicel araştırma modellerinden ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırma grubu beden eğitimi ve spor alanında rastgele seçilen 350 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmaya kişisel bilgi formu ve ölçeklerini eksiksiz dolduran 347 öğrenci katılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin demografik özelliklerini belirlemek için Kişisel bilgi formu; boş zaman tutumlarını belirlemek için “Boş Zaman Tutum Ölçeği” ve dijital okuryazarlık düzeyini belirlemek için “Dijital Okuryazarlık Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler öncelikle normallik analizine tabi tutularak, tanımlayıcı istatistiksel teknikler, bağımsız iki grup karşılaştırmalarında t testi, çok gruplu karşılaştırmalarda Tek Yönlü ANOVA testi kullanılmıştır. Ayrıca boş zaman tutumları ile dijital okuryazarlık düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson korelasyon analizi ile çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır.

Bulgular: Katılımcıların dijital okuryazarlık düzeyleri ile internet aboneliği ve kişisel bilgisayara sahip olma değişkenleri arasında anlamlı fark bulunmuştur. Öte yandan, katılımcıların dijital okuryazarlık düzeyleri ile bilişsel, duyuşsal ve davranışsal boş zaman tutumları arasında orta düzeyde olumlu bir ilişki olduğu tespit edilmiş ve çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda boş zaman tutum faktörü dijital okuryazarlık seviyesinin % 32’ sini yordadığı görülmüştür.

Sonuç: Sonuç olarak, beden eğitimi ve spor bölümünde okuyan öğrencilerin boş zaman tutumlarının ve dijital okuryazarlık düzeylerinin yüksek olduğu ve çeşitli değişkenlere göre farklılık gösterdiği ve boş zaman tutumunun dijital okuryazarlık düzeyinin yordayıcısı olduğu anlaşılmıştır.

 Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi, Boş Zaman Tutumu, Dijital Okuryazarlık

References

Akgül BM, Gürbüz B. Boş Zaman Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2011; 16(1), 37-43.

Arat T, Bakan Ö. Uzaktan Eğitim ve Uygulamaları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 2011; 365, 14(1-2).

Bakay M. Ortaöğretim Öğrencilerinin Boş Zaman Faaliyetlerine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü, Batman, 2018.

Balcı V. Ankara’daki Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Etkinliklerine Katılımlarının Araştırılması. Milli Eğitim Dergisi, 2003; 158(1), Ankara.

Bothwell E, McKie A. Universities ‘May Have To Close’ To Prevent Spread of Coronavirus. timeshighereducation.com: https://www.timeshighereducation.com/news/ universities-may-have-close-toprevent-spread-coronavirus, 2020; 03-04

Bozkurt A, Sharma RC. Emergency remote teaching in a time of global crisis due to CoronaVirus pandemic. Asian Journal of Distance Education, 2020; 15(1)

Chahrour M, Assi S, Bejjani M, Nasrallah AA, Salhab H, Fares M, Khachfe HH. A Bibliometric Analysis of COVID-19 Research Activity: A Call for İncreased Output. Cureus, 2020; 12(3).

Erol ÖP, Belgin A, Cansever NA. Sınıf öğretmenlerinin boş zaman değerlendirme farkındalıkları: İzmir Örneği. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2017; (38) 457-480.

Kalaycı Ş. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 8. Baskı. Ankara: Dinamik Akademi, 2018.

Karasar N. Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayıncılık, 2020.

Kırık AM. Uzaktan Eğitimin Tarihsel Gelişimi ve Türkiye’deki Durumu. Marmara University Journal of Communication, 2014; 73-94, 21.

Kim SW, Su KP. Using Psychoneuroimmunity Against COVID-19. Brain, Behavior, and İmmunity, 2020; 87, 4-5.

Kozan M, Özek MB. Böte Bölümü Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeyleri ve Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılıklarının İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2019; 29(1), 107-120.

Lau J, Yang B, Dasgupta R. Will the Coronavirus Make Online Education Go Viral? https://www.timeshighereducation.com/features/ will-coronavirus-make-online-education-go-viral 2020; 03-12.

Lorenz EN. Predictability: Does The Flap of A Butterfly’s Wings in Brazil Set Off A Tornado in Texas?. Paper Presented at 139th Annual Meeting of the American Association for the Advancement of Science, Washington DC, The US, 1972.

Murray J. How to Teach Your Students Digital Citizenship. http://www.aplatformforgood.org/blog/entry/how-to-teach-yourstudents-Digitalcitizenship 2013;06-10.

Ng W. Can we teach digital natives digital literacy? Computers & education, 2012; 59(3), 1065-1078.

Özerbaş MA, Kuralbayeva A. Türkiye ve Kazakistan öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2018; 5(1),

Ragheb MG, Beard JG. Measuring leisure attitude. Journal of leisure Research, 1982; 14(2), 155-167.

Seçer E, Çakmak Yıldızhan Y. The Relationship between Physical Activity Levels and Psychological Resilience of University Students. Propósitos y Representaciones, 2020; 8(SPE2), 598.

Techataweewan W, Prasertsin U. Development of Digital Literacy İndicators for Thai Undergraduate Students Using Mixed Method Research. Kasetsart Journal of Social Sciences, 2018; 39(2), 215-221.

Tuna, F. Sosyal Bilimler İçin İstatistik. Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara 2016.

Turkyaybir.org.tr. Limasollu Naci Öğretim Yayınları. http://turkyaybir.org.tr/uye/limasollu-naci-ogretim-yayinlari/#.XoDQA-ozbZ5 2020;29-03

Türkmen M, Özsarı A. Covid-19 Salgını ve Spor Sektörüne Etkileri. International Journal of Sport Culture and Science, 2020; 8(2), 55-67.

URL-1 https://uskudar.edu.tr/tr/online-egitim

URL-2 https://www.turkiyetaekwondofed.gov.tr/haber.asp?ID=2188

Üstündağ MT, Güneş E, Bahçivan E. Dijital okuryazarlık ölçeğinin türkçeye uyarlanması ve fen bilgisi öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık durumları. Journal of Education and Future, 2017; (12), 19-29.

Winter L. I’m a teacher in Italian quarantine, and e-learning is no substitute for the real thing. https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/18/italy-quarantine-e-learning-coronavirus-schools-lockdown-teaching-children 2020;18-03.

Xiang YT, Yang Y, Li W, Zhang L, Zhang Q, Cheung T, Ng CH. Timely mental health care for the 2019 novel coronavirus outbreak is urgently needed. The Lancet Psychiatry, 2020; 7(3), 228-229.

Zhong R. The Coronavirus Exposes Education’s Digital Divide. https://www.nytimes. com/2020/03/17/technology/china-schools-coronavirus.html 2020;03-18

Downloads

Published

2023-04-30

How to Cite

ÖZTAŞ, M., EKİNCi, H. B., MALLI, A. Y., & AKCAN, İbrahim O. (2023). Investigation of the Leisure Attitudes and Digital Literacy Levels of the Physical Education and Sports Department Students. Anatolia Sport Research, 4(1), 25–33. Retrieved from https://anatoliasr.org/index.php/asr/article/view/70

Issue

Section

Reserch Articles

Similar Articles

1 2 3 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.