Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinde Dijital Dönüşüm Algısı ve Bireysel Performans Arasındaki İlişki / The Relationship Between Digital Transformation Perception and Individual Performance of Physical Education and Sports Teachers

Authors

  • Eda ARAS
  • Serap AY

Keywords:

Dijital Dönüşüm, Beden Eğitimi, Spor, Öğretmen, Bireysel Performans

Abstract

ÖZET

 Amaç:  Bu araştırmada beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin dijital dönüşüm algı düzeyi ile öğretmenlerin bireysel performansları arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmaktadır.

Materyal ve Metod: Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubu 65 kadın ve 170 erkek olmak üzere toplam 235 beden eğitimi ve spor öğretmeninden oluşmaktadır. Katılımcılara “Kişisel Bilgi Formu”, “Dijital Dönüşüm Algısı Ölçeği” ve “Bireysel Performans Değerlendirme Ölçeği” uygulanmıştır. Veriler SPSS 25 programı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde Pearson korelasyon testi ve doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Dijital dönüşüm algısı ile bireysel performans düzeyi; görev performansı alt boyutu arasında (r=,358; p=,000) zayıf düzeyde pozitif yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.  Dijital dönüşüm algısı ile bağlamsal performans düzeyi arasında ise (r=,299; p=,000) zayıf düzeyde pozitif yönde bir ilişki olduğu anlaşılmaktadır.

Sonuç: Dijital dönüşüm algısının bireysel performansı yordadığı tespit edilmiştir ve dijital dönüşüm algısının görev performansında toplam varyansın yaklaşık %13’ünü açıkladığını sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bireysel Performans, Dijital Dönüşüm, Beden Eğitimi, Öğretmen.

 

ABSTRACT

 

Aim: The aim of this study is to investigate the associations between the individual performance of physical education and sports teachers and their perception of digital transformation.

Material and Method: The research employed the Relational screening model. There are 235 physical education and sports teachers in the study group—165 of them are women and 170 of them are men. The participants were given the "Personal Information Form," "Digital Transformation Perception Scale," and "Individual Performance Evaluation Scale." SPSS 25 program was utilized for analyzing the data. The data were analyzed using linear regression analysis and the Pearson correlation test.

Results: It was determined that there was a weak positive relationship between the perception of digital transformation and the task performance sub-dimension of the individual performance level (r=.358; p=.000). It is understood that there is a weakly positive relationship between digital transformation perception and contextual performance level (r=.299; p=.000).

Conclusions: It was determined that the perception of digital transformation predicted individual performance, and it was concluded that the perception of digital transformation explained approximately 13% of the total variance in task performance.

Keywords: Digital Transformation, Individual Performance, Physical Education, Teacher.

References

Abbasov, A. (2021). Endüstri 4.0 çağında dijital liderliğin bireysel performans üzerindeki etkileri: Azerbaycan’daki bir üretim firmasında araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

Altınöz, M. (2018). Ofis otomasyon sistemlerinin bireysel performans üzerine etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20:51-63.

Artüz, S.D. (2020). Dijital liderlik uygulaması ile öğrenen örgüt ilişkisinin bireysel performansa etkisi. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Ateş, H.A. (2017). İşletmelerde performans yönetimi ile ilgili bir araştırma. T.C. Trakya Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi. Edirne.

Beffort, N., Hattrup K. (2003). Valuing task and contextual performance: Experience, job roles, and ratings of the importance of job behaviors. Applied H.R.M. Research, 8(1), 17-32.

Borman, W.C., Motowidlo S.J. (1993). Expanding the criterion domain to include elements of contextual performance. In N. Schmitt, W.C.Borman and Associates (Eds.), Personnel selection in organizations. San Fransico, 71-98.

Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. 7.Baskı, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.

Campbell, J.P., Gasser, M.B., Oswald, F.L. (1996). The substantive nature of job performance variability. In K.R: Murphy (Ed.), Individual differences and behavior in organizations, San Francisco: Jossey-Bass, 258-299.

Christensen, L.B., Johnson, B., Turner, L.A. (2014). Research methods, design, and analysis. Global Edition.

Gheidar, Y., Shami Zanjani, M. (2020). Conceptualizing the digital employee experience. Strategic HR Review, 19(3), 131-135.

Gökhan, S. (2022). Dijital dönüşüm algısının motivasyona etkisinde çalışan deneyiminin aracılık rolü. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

Gürbüz, S., Yüksel, M. (2008). Çalışma ortamında duygusal zekâ: iş performansı, iş tatmini, örgütsel vatandaşlık davranışı ve bazı demografik özelliklerle ilişkisi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, Yıl: 2, Sayı:9, 174-190.

Hietajarvi, L., Tuominen-Soini, H., Hakkarainen, K., Salmela-Aro, K., Lonka, K. (2015). Is student motivation related to socio-digital participation? A person oriented Approach. Procedia. Social and Behavioral Science, 171: 1156-1167. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.226.

Karakurum, M. (2005). The effects of person-organization fit on employee job satisfactıon, performance and organizational commitment in a turkish public organization, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Karasar, N. (2023). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Koppich JE. (2008). Reshaping teacher policies to ımprove student achievement. Policy Brief 08-3. Policy Analysis for California Education, PACE (NJ1).

Köseoğlu, P., Yılmaz, M., Gerçek, C., Soran, H. (2007). Bilgisayar kursunun bilgisayara yönelik başarı, tutum ve özyeterlik inançları üzerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:33, 203-209.

Lindberg, A., Hemvik, K. (2015). How to recognize opportunities for digital transformation: A framework for large & established firms. Master Degree Project. Gothenburg: University of Gothenburg School of Business, Economics and Law.

Luecke, R. (2009). Değişimi ve Geçiş Dönemini Yönetmek. Ümit Şensoy (Ed.). İş Bankası Yayınları, İstanbul.

Motowidlo, S.J., Schmit, M.J. (1999). Performance assessment in unique jobs. In D.R. Ilgen and E.D. Pulakes (Eds), The Changing Nature of Performance. San Francisco: Jassey-Bass, 56-86.

Özdemir, S., Kılıç, E. (2007). Integrating information and communication technologies in the turkish primary school system. British Journal of Educational Technology, 38(5), 907-916.

Özdevecioğlu, M., Kanıgür, S. (2009). Çalışanların ilişki ve görev yönelimli liderlik algılamalarının performansları üzerindeki etkileri. KMU İİBF Dergisi, Sayı: 11, 53-82.

Özmutaf, N. (2007). Örgütlerde bireysel performans unsurları ve çatışma. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl:2, Sayı:8, 41-60.

Pratama, M.A.N., Kurniady, D.A. (2020). Influence of digital leadership models on the performance of educators and educational personnel in the COVID-19 pandemic in the first middle school. advances in social science. Education and Humanities Research, volume 526 Proceedings of the 4th International Conference on Research of Educational Administration and Management, 278-280.

Rivers, J.C., Sanders, W.L. (2002). Teacher quality and equity in educational opportunity: Findings and Policy Implications Teacher Quality, 13-23.

Sanders, W.L., Rivers, J.C. (1996). Cumulative and residual effects of teachers on future student academic achievement. Knoxville, TN: University of Tennessee Value-Added Research and Assessment Center.

Saracel, N., Aksoy, I. (2020) Toplum 5.0: Süper akıllı toplum. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 9(2), 26-34.

Schauffler, G., Greer, R.D. (2006). The effects of ıntensive tact ınstruction on audience accurate tacts and conversational units. Journal of Early and Intensive Behavior Intervention, 3(1), 121-134.

Şahinaslan, E., Şahinaslan, Ö. (2019). Dijital dönüşümde öncelikli alanlar ve ilgili teknolojiler. Proceedings of the International Congress on Business and Marketing (ss. 431-441), Düzenleyen Maltepe Üniversitesi. İstanbul. 13-14 Haziran.

Şeker, S.E. (2014). Ağ etkisi, moore yasası ve dijitalleşmenin yenilik ile ilişkisi (relation between innovation and network effect, moore law and digitalization). YBS Ansikopedi, 1(1), 8-12.

Tabachnick, B.G., Fidell, L. S. (2013). B.G. Tabachnick, L.S. Fidell using multivariate statistics. Boston: Pearson.

Telli, S., Altun, D. (2020). Coronavirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırma Dergisi, Yıl:1 Sayı:3, 25-34.

Yazıcıoğlu, Y., Erdoğan, S. (2014). SPSS uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. Detay Yayıncılık, Ankara.

Downloads

Published

2024-04-30

How to Cite

ARAS, E., & AY, S. (2024). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinde Dijital Dönüşüm Algısı ve Bireysel Performans Arasındaki İlişki / The Relationship Between Digital Transformation Perception and Individual Performance of Physical Education and Sports Teachers. Anatolia Sport Research, 5(1). Retrieved from https://anatoliasr.org/index.php/asr/article/view/95

Issue

Section

Reserch Articles

Similar Articles

1 2 3 4 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.