Kano Sporcularının Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Özellikleri ve Solunum Parametrelerinin İncelenmesi / Investigation of Some Physical and Physiological Characteristics and Respiratory Parameters of Canoe Athletes

Authors

  • Fatma TOKAT Erzincan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
  • Eser AĞGÖN

Keywords:

Kano, Kalp Atım Sayısı, Kan Basıncı, Solunum Fonksiyonları

Abstract

ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı erkek kano sporcularının müsabaka öncesi ve sonrası bazı fiziksel ve fizyolojik
özellikleri ile akciğer fonksiyon kapasitelerini belirlemektir..
Materyal ve Metod: Çalışmaya Rize-Ardeşen’de düzenlenen Türkiye Kano Şampiyonasına katılan 18 erkek
sporcu gönüllü olarak katıldı. Boy, kilo, kalp atım sayısı, sistolik ve diastolik kan basıncı değerleri ve solunum
fonksiyonlarını belirlemek için bazı testler yapıldı. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS 20 paket
programında tanımlayıcı istatistik ve eşleştirilmiş T testi yapıldı.
Bulgular: Kano sporcularının yaş ortalamaları 17,5±1,72 boy ortalamaları 1,73±,06m kilo ortalamaları
65,22±8,46kg ve beden kitle indeksi ortalamaları 21,74±2,37kg/m2 olarak tespit edildi. Kano sporcularının
Kalp atım sayıları incelendiğinde müsabaka öncesi 104,38±11,92, müsabaka sonrası 125,72±19,81 olarak
tespit edildi. Kan basıncı değerleri incelendiğinde, sistolik kan basıncı değerleri müsabaka öncesi 11,61±1,33,
müsabaka sonrası 13,11±1,49, diastolik kan basıncı değerleri müsabaka öncesi 6,66±1,28, müsabaka sonrası
6,88±1,23 olarak tespit edildi. Solunum parametreleri incelendiğinde, zorlu vital kapasite (FVC) müsabaka
öncesi 3,68±1,13 cm, müsabaka sonrası 3,28±1,1 cm, 1. saniye zorlu ekspiratuar volüm (FEV1) müsabaka
öncesi 3,63±,81 cm, müsabaka sonrası 3,2±92 cm, zirve ekspiratuar akım (PEF) müsabaka öncesi 7,71±2,69
cm, müsabaka sonrası 7,64±2,48 cm, olduğu tespit edildi. Sonuç olarak kalp atım sayıları ve sistolik kan
basıncı değerlerinde artış ve istatiksel olarak anlamlı farklılık tespit edildi (p<.05). Solunum fonksiyonlarında
ve diastolik kan basıncı değerlerinde azalma görülürken istatiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı tespit
edildi.
Sonuç: Elde edilen sonuçlara göre, kano yarışları sonrasında da diğer birçok spor branşı yarışları sonrasında
olduğu gibi kalp atım hızı ve kan basıncı değerlerinde artışlara neden olurken, solunum fonksiyon değerlerinde
azalmalara neden olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: kalp atım sayısı, kan basıncı, kano, solunum fonksiyonları
ABSTRACT
Aim: The aim of this study is to determine some physical and physiological characteristics, besides lung
function capacities of male canoe athletes before and after competition.
Material and Method: The study was conducted on 18 volunteer male athletes who joined in the Turkish
Canoe Championship organized in Rize-Ardeşen. Some tests were performed to determine height, weight,
heart rate, systolic and diastolic blood pressure values, and respiratory functions on them. In the evaluation of
the obtained data, descriptive statistics and paired samples T test were performed in the SPSS 20.
Results: The average age of canoe athletes was 17.5 ± 1.72, their average height was 1.73 ±, 06m, their average
weight was 65.22 ± 8.46kg, and their body mass index averages were 21.74 ± 2.37kg / m2. The canoe athletes’
heartbeats were 104.38 ± 11.92 before the competition and 125.72 ± 19.81 after the competition. When
measuring their blood pressure values, systolic blood pressure values are 11.61 ± 1.33 before the competition,
13.11 ± 1.49 after the competition, and diastolic blood pressure values are 6.66 ± 1.28 before the competition
and 6.88 ± 1 after the competition. When measuring the respiratory parameters, the forced vital capacity (FVC)
was 3.68 ± 1.13 cm before the match, 3.28 ± 1.1 cm after the match, the forced expiratory volume in 1 second
(FEV1) was 3.63 ±, 81 cm before the competition and was 3.2 ± 92 cm after the competition, and the peak
expiratory flow (PEF) was 7.71 ± 2.69 cm before the competition and 7.64 ± 2.48 cm after the competition.
As a result, there was an increase and a statistically significant difference in heart rate and systolic blood
pressure values (p <.05). While there was a decrease, there was not any statistically significant difference in
respiratory functions and diastolic blood pressure values.
Conclussions: Finally, according to the results, it is seen that canoe sport like other many sport branches
competition, there is an increase in heart rate and blood pressure while there is a decrease in respiratory function
after the competition.
Keywords: Blood Pressure, Canoe, Heart Rate, Respiratory Function.

References

KAYNAKLAR

Alves, C. R. R., Pasqua, L., Artioli, G. G., Roschel, H., Solis, M., Tobias, G., ... & Gualano, B. (2012). Anthropometric, Physiological, Performance, And Nutritional Profile Of The Brazil National Canoe Polo Team. Journal Of Sports Sciences, 30(3), 305-311.

Arnostı Vıeıra, N. A. T. H. Á. L. I. A., Dalcheco Messıas, L. H., Vollet Cardoso, M. A. R. C. E. L. O., Ferrari, H. G., Cunha, S. A., Terezani, D. R., & Barros Manchado-Gobatto, F. Ú. L. V. I. A. (2015). Characterization And Reproducibility Of Canoe Slalom Simulated Races: Physiological, Technical And Performance Analysis. Journal Of Human Sport And Exercise, 10(4).

Atan, T., Akyol, P., &Çebi, M. (2013). Bireysel Sporlarla Uğraşan Yıldızlar Kategorisindeki Sporcuların Solunum Fonksiyonlarının Karşılaştırılması. Dicle Tıp Dergisi, 40(2).

Bishop, D. (2000) Physiological Predictors Of Flat-Water Kayak Performance İn Women. European Journal Of Applied Physiology 82,91-97.

Bishop, D., Bonetti, D. And Dawson,B. (2002) The İnfluence Of Pacing Strategy On VO2and Supramaximal Kayak Performance. Medicine And Science İn Sports And Exercise 34,1041-1047

Buglione, A., Lazzer, S., Colli, R., Introini, E., & Di Prampero, P. E. (2011). Energetics Of Best Performances İn Elite Kayakers And Canoeists. Medicine And Science İn Sports And Exercise, 43(5), 877-884.

Buglione, A., Lazzer, S., Colli, R., Introini, E., & Di Prampero, P. E. (2011). Energetics Of Best Performances İn Elite Kayakers And Canoeists. Medicine And Science İn Sports And Exercise, 43(5), 877-884.

Bunc, V., & Heller, J. (1991). Ventilatory Threshold And Work Efficiency On A Bicycle And Paddling Ergometer İn Top Canoeists. The Journal Of Sports Medicine And Physical Fitness, 31(3), 376-379.

Demir, M., & Filiz, K. (2004). Spor Egzersizlerinin İnsan Organizmasi Üzerindeki Etkileri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2).

Dokumacı, B., & Çakır-Atabek, H. (2015). Relationship Between Anthropometric Variables, Respiratory Function And Bio-Motoric Properties İn Turkish Flat Water Canoe Athletes. International Journal Of Social Sciences And Education Research, 1(3), 912-923.

Fırat, A. K. Ç. A., & Müniroğlu, S. Türk Mîllî Kanocuların Antropometrîk Özellıklerı Ve Çeşıtlı Performans Testı Sonuçlarının Performansla Ilışkısının Incelenmesı.

Ho, S. R., Smith, R. M., Chapman, P. G., Sinclair, P. J., & Funato, K. (2013). Physiological And Physical Characteristics Of Elite Dragon Boat Paddlers. The Journal Of Strength & Conditioning Research, 27(1), 137-145.

Jürimäe, J., Mäestu, J., Jürimäe, T., & Pihl, E. (2000). Prediction Of Rowing Performance On Single Sculls From Metabolic And Anthropometric Variables.

Kesavachandran, C., Sanil, R., Harikumaran Nair, R., Rauf, A. A., & Shashidhar, S. (1997). Pulmonary Function Studies İn Rowers. Indian Journal Of Physiology And Pharmacology, 41, 29-34.

Kim, A. R., & Shin, W. S. (2014). Effects Of High-İntensity Intermittent Training And Moderate-İntensity Training On Cardiopulmonary Capacity İn Canoe And Kayak Paddlers During 8 Weeks. Journal Of The Korean Society Of Physical Medicine, 9(3), 307-314.

López-Plaza, D., Alacid, F., Muyor, J. M., & López-Miñarro, P. Á. (2017). Sprint Kayaking And Canoeing Performance Prediction Based On The Relationship Between Maturity Status, Anthropometry And Physical Fitness İn Young Elite Paddlers. Journal Of Sports Sciences, 35(11), 1083-1090.

Secher, N. H. (1993). Physiological And Biomechanical Aspects Of Rowing. Sports Medicine, 15(1), 24-42.

Stanton, R., Evans, G., Dascombe, B., & Peddle, M. (2001). Biometric And Biomechanical Correlates To Outrigger Canoe Paddling. Medicine, 12(4), 278-282.

Taşgın, E.,& Dönmez, N. (2009). 10-16 Yaş Grubu Çocuklara Uygulanan Egzersiz Programının Solunum Parametreleri Üzerine Etkisi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilim Dergisi, 11(2), 13-16.

Viktoriia, B., Yuriy, F., Maryan, P., Yaroslav, G., & Ihor, N. (2017). Improvement Of The Physical Preparedness Of Canoe Oarsmen By Applying Different Modes Of Training Loads. Journal Of Physical Education And Sport, 17(2), 797.

Downloads

Published

2020-12-25

How to Cite

TOKAT, F., & AĞGÖN, E. (2020). Kano Sporcularının Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Özellikleri ve Solunum Parametrelerinin İncelenmesi / Investigation of Some Physical and Physiological Characteristics and Respiratory Parameters of Canoe Athletes. Anatolia Sport Research, 1(1), 49–53. Retrieved from https://anatoliasr.org/index.php/asr/article/view/10

Issue

Section

Reserch Articles

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.