Investigation the Levels of Moral Distancing of Wrestling Athletes in Terms of Some Demographic Changes (Sample of U20 Athletes) “Güreş Sporcularının Ahlaki Uzaklaşma Düzeylerinin Bazı Demografik Değişiklikler Açısından İncelenmesi (20 Yaş Altı Sporcu Örneği)”

Authors

  • Onur ÖZTÜRK
  • YUSUF KURT
  • Mehmet ILKIM
  • Ümit Hadi ÖZCAN

Keywords:

Moral Dıstancıng, Wrestling, U20 (Under 20 Years Old)

Abstract

ABSTRACT

Aim: This study, it is aimed to examine the moral distancing levels of wrestling athletes in terms of some demographic variables.

Material and Method: The sample of the study consisted of 190 athletes in the U20 category, including 130 men and 60 women. The research is a quantitative study and was carried out in the descriptive screening model. The SPSS 22 package program was used for statistical analysis of the data in the research. In the study, the distribution of normality of the collected data was examined and the normal distribution of the data was determined. In this respect, statistical analysis was performed using the t-Test and One-Way Analysis of Variance (ANOVA) tests to determine the differentiation between the variables

Results: Statistically significant differences could not be found when the wrestling athletes’ levels of alienation from morality were examined in terms of some demographic variables in this study (p>.05).

Conclussions: As a result of the research, it was determined that wrestling athletes' alienation from morality was at a low level when examined by looking at the total score of the "depravity scale".

Keywords: Moral Distancing, U20 (Under 20 Years Old), Wrestling.

 

ÖZET

 

Amaç: Bu çalışmada güreş sporcularının ahlaktan uzaklaşma düzeylerinin bazı demografik değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır

Materyal ve Metod: Araştırmanın örneklemini U20 kategorisinde güreş branşlarındaki 130’u erkek 60’ı kadın olmak üzere toplamda 190 sporcudan oluşmaktadır. Araştırmada, nicel araştırma yöntem tercih edilmiş olup desen olarak ise betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizi için SPSS 22 paket programı kullanılmıştır. Araştırmada toplanılan verilerin ilk olarak normallik dağılımı incelenmiş ve verilerin normal dağılımı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda değişkenler arasındaki farklılaşmayı belirlemede t-Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) testleri kullanılarak istatistiksel analiz yapılmıştır.

Bulgular: Güreşçilerin ahlaka yabancılaşma düzeyleri bazı demografik değişkenler açısından incelendiğinde, istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunamamıştır (p>.05).

Sonuç: Araştırma sonuç olarak, güreş sporcularının ahlaktan uzklaşma düzeyleri “ahlaktan uzaklaşma ölçeği” toplam puanına bakılarak incelendiğinde düşük seviyede olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ahlaktan Uzaklaşma, Güreş, U20 (20 Yaş Altı)

References

Arıburun, B., & Aşçı, H. (2005). Amerikan futbolu oyuncularında hedef yönelimi ve algılanan güdüsel iklim. Sportmetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(3), 111-114.

Aydın A. D., Demir H., & Yetim A. (2003). Türk Spor Politikalarında Öngörülen Hedeflerin Gerçekleşme Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma (GSGM Örneği), Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi Bildiriler Kitabı, Ankara, 2003; s. 254 vd.

Boardley, I. D., & Kavussanu, M. (2008). The moral disengagement in sport scale–short. Journal of sports sciences, 26(14), 1507-1517.

Boxill, J. (2003). The Ethics of Competition, Sport Ethics: An Anthology, Jan Boxill (Ed.), Blackwell Publishing, Massachusetts, 108.

Dedeoğlu, M. (2014). Evrensel Ahlak Yasası Karşısında Tesir ve Yayılma İmkânı Bakımından Aristokratik Bir Ahlâk Mümkün müdür?. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(1), 1-12.

Derman, O. (2008). Ergenlerde psikososyal gelişim, Adolesan Sağlığı II Sempozyum Dizisi, 63, 19-21.

Durmaz, M., Şener, O. A., & İmamoğlu, O. (2019). Spor Fakültesi Öğrencilerinde Ahlaktan Uzaklaşma Eğilimleri. Onur Kurulu, 638. 2. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi.

Erdemli, A. (2006). Temel sorunlarıyla spor felsefesi. E Yay.: İstanbul.

Eroğlu, O., Ünveren, A., Ayna, Ç., & Müftüoğlu, N. E. (2020). Spor Bilimleri Fakültesindeki Öğrencilerin Sporda Zihinsel Dayanıklılık ve Sporda Ahlaktan Uzaklaşma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Türkiye Spor Bilimleri Dergisi, 4(2), 100-110.

Gürpınar, B. (2015). Sporda ahlaktan uzaklaşma ölçeği kısa formunun Türk kültürüne uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13(1) , 57-64 . DOI: 10.1501/Sporm_0000000269.

Hançerlioğlu, O. (2010). Felsefe sözlüğü. 18. Baskı. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Paciello, M., Fida, R., Tramontano, C., Lupinetti, C. & Caprara, G. V. (2008). Stability and change of moral disengagement and its impact on aggression and violence in late adolescence. Child Development, 79(5), 1288-1309.

Şeker, İ. (2020). Harran üniversitesinde spor yapan ve spor yapmayan üniversite öğrencilerinin sosyal beceri, saldırganlık ve spor ahlakı düzeylerinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi) Gedik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Ana Bilim Dalı, İstanbul.

Tanriverdi, H. (2012). Spor ahlaki ve şiddet. The Journal of Academic Social Science Studies. Publication of Association Esprit, Société et Rencontre Strasbourg/FRANCE, 5(8), 1071-1093.

Turan, S. (2020). Okul sporlarına katılan ortaöğretim öğrencilerinin sporda ahlaktan uzaklaşma durumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Spor Eğitim Dergisi, 4(1), 8-19.

Turan, S. (2021). Geç ergenlik dönemi: Ahlaki uzaklaşma. Sportive ,4(2) ,1-11.

Türksoy I. A., Güvendi, B., & Toros, T. (2019). Amatör lig futbolcularında sporda ahlaktan uzaklaşma, güdüsel iklim ve karar verme. International Journal of Social Sciences and Education Research, 5(1), 54-62.

UNICEF, (2011). Adolescence an Age of Opportunity. The State of the World’s Children 2011. Retrieved from https://www.unicef.org/sowc2011/pdfs/SOWC-2011 MainReport_EN_02092011.pdf.

WHO, (2003). Promoting The Health of Young People in Custody. Retrieved from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/107532/e81703.pdf.

Yapan, H. T. (1992). Spor ahlakı -beden eğitimi dersinde ahlaki eğitim. (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Yıldıran, İ. (2005). Fair play eğitiminde beden eğitiminin rolü. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (Gazi BESBD). X(1): 3-16.

Downloads

Published

2022-05-02

How to Cite

ÖZTÜRK, O., KURT, Y., ILKIM, M., & ÖZCAN, Ümit H. (2022). Investigation the Levels of Moral Distancing of Wrestling Athletes in Terms of Some Demographic Changes (Sample of U20 Athletes) “Güreş Sporcularının Ahlaki Uzaklaşma Düzeylerinin Bazı Demografik Değişiklikler Açısından İncelenmesi (20 Yaş Altı Sporcu Örneği)” . Anatolia Sport Research, 3(1), 14–21. Retrieved from https://anatoliasr.org/index.php/asr/article/view/49

Issue

Section

Reserch Articles

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.