Kayak Sporuna Katılan Bireylerin Rekreasyonel Akış Deneyimlerinin İncelenmesi

Authors

  • Mehmet YAZICI
  • Recep ÖZ
  • Yasemin ÇAKMAK YILDIZHAN
  • Melikşah SAĞIR

Keywords:

Rekreasyon, Akış deneyimi, Kayak

Abstract

ÖZET

 Amaç: Akış deneyimi, bir bireyin belirli bir faaliyete yönelik olarak, kendisini tamamıyla faaliyete vermesi böylelikle söz konusu deneyimin olağan bir hale dönüşmesi hissi olarak tanımlanmaktadır. Rekreasyonel akış deneyimi ise insan yaşamındaki en pozitif duygu, en zevkli deneyim ve mutluluk hissi uyandıran psikolojik bir durum olarak tanımlanabilir. Bu araştırmada, rekreasyonel faaliyet olarak kayak sporu yapan bireylerin demografik özelliklerden cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim durumu ve haftalık boş zaman faaliyetine katılım sıklığının rekreasyonel akış deneyimine etkisinin saptanması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Bu doğrultuda demografik özelliklere yönelik soruların yer aldığı kişisel bilgi formu ve Ayhan, Eskiler ve Soyer (2020) tarafından geliştirilen ‘’Rekreasyonel Akış Deneyimi Ölçeği’’ kullanılmıştır. Veriler rekreasyonel anlamda kayak sporu yapan 83’ü kadın, 117’si erkek olmak üzere toplam 200 kişiden toplanmıştır. Araştırma sorularını cevaplamak için bağımsız grup t-testi, tek yönlü ANOVA testi ile Tukey testi kullanılmıştır.

Bulgular: Analiz sonuçlarına göre cinsiyet, yaş durumu ve kayak için ayrılan sürenin rekreasyonel akış deneyiminde önemli değişkenler olduğu tespit edilmiştir. Ancak medeni durum ile öğrenim durumunun rekreasyonel akış deneyim puanında önemli değişkenler olmadığı anlaşılmıştır. Cinsiyet durumuna göre erkek katılımcıların rekreasyonel akış deneyim puan ortalamaları kadın katılımcıların puanından daha yüksektir. Yaş durumuna göre 24-29 yaş grubu ile 29-+ yaş gruplarının rekreasyonel akış deneyim puanları 18-23 yaş grubunun puanlarından daha yüksektir. Kayak için kayak sezonunda iki haftadan fazla zaman ayıran bireylerin rekreasyonel akış deneyim puanları, bir hafta veya daha az zaman ayıran bireylerin puanlarından daha yüksektir.

Sonuç: Kayak etkinliğine katılan katılımcıların akış deneyimlerini araştırmak için yapılan bu çalışmada rekreasyonel amaçlı kayak sporu faaliyetine katılım gösterenlerin çeşitli demografik özellikleri incelenmiş olup, cinsiyet, yaş ve kayak etkinliğine katılım süreleri değişkenlerine göre rekreasyonel akış deneyimlerinin anlamlı farklılık gösterdiği, medeni durum ve eğitim durumu açısından katılımcıların akış deneyimi yaşantısına yönelik tutum puanları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Erkek katılımcıların kadın katılımcılara göre rekreasyonel bir etkinlik olarak kayak faaliyetinde daha fazla akış deneyimi yaşadığı, 30 yaş ve üstü katılımcıların kayak faaliyetine yönelik daha fazla akış deneyimine sahip oldukları, kayak etkinliği için ayrılan süre artıkça katılımcıların daha fazla rekreasyonel akış deneyimi yaşadıkları görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akış Deneyimi, Kayak, RekreasyoN.

 

ABSTRACT

Aim: Flow experience is defined as the feeling that an individual gives himself/herself to a certain activity completely, so that the experience in question becomes normal. The recreational flow experience, on the other hand, can be defined as a psychological state that evokes the most positive emotion, the most pleasurable experience and the feeling of happiness in human life. In this study, it was aimed to determine the effect of demographic characteristics such as gender, marital status, age, education level and frequency of participation in weekly leisure activities on recreational flow experience of individuals who do skiing as a recreational activity.

Material and Method: In this direction, a personal information form including questions about demographic characteristics and the "Recreational Flow Experience Scale" developed by Ayhan, Eskiler, and Soyer (2020) were used. The data were collected from a total of 200 people, 83 women and 117 men, who were engaged in recreational skiing. Independent group t-test, one-way ANOVA test and Tukey test were used to answer the research questions.

Findings:  According to the results of the analysis, it has been determined that gender, age status and the time allocated for skiing are important variables in the recreational flow experience. However, it was understood that marital status and educational status were not important variables in the recreational flow experience score. According to gender, the recreational flow experience mean score of male participants is higher than the score of female participants. According to age, the recreational flow experience scores of the 24-29 age group and the 29-+ age group are higher than the scores of the 18-23 age group. Individuals who spend more than two weeks during the ski season have higher recreational flow experience scores than individuals who spend one week or less.

Results: In this study, which was conducted to investigate the flow experiences of the participants participating in the skiing event, various demographic characteristics of those participating in the recreational skiing activity were examined. It was determined that there was no significant difference between the scores of attitude towards life. It is seen that male participants have more flow experience in skiing as a recreational activity than female participants, participants aged 30 and over have more flow experience for skiing, and as the time allotted for ski activity increases, participants experience more recreational flow.

Keywords: Flowing Experience, Recreation, Skiing.

References

Aslan, Ş. (2018). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Eğitim Yayınevi.

Axelsen, M. (2009). The power of leisure:“I was an anorexic; I'm now a healthy triathlete”. Leisure Sciences, 31(4), 330-346.

Aydın, E. (2021). İnfaz Koruma Memurlarının Sportif Serbest Zaman İlgilenimi ve Psikolojik Dayanıklılık Düzeyleri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi.

Ayhan, C., Eskiler, E., & Soyer, F. (2020). Rekreasyonel katılımcılarda akış deneyiminin ölçülmesi: Ölçek geliştirme ve doğrulama. Journal of Human Sciences, 17(4), 1297-1311. https://doi.org/10.14687/jhs.v17i4.6105

Başaran, Z. (1998). Türk Spor Örgütlenme Sürecinde Rekreasyon Anlayışı ve Bugünkü Uygulanabilirliği, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1-54, 38-96.

Chen, H. (2006). Flow on the Net–detecting Web Users Positive Affects and Their Flow States. Computers in Human Behavior, 22(2), 221-233.

Cheng, T. M., Hung, S. H., & Chen, M. T. (2016). The influence of leisure involvement on flow experience during hiking activity: Using psychological commitment as a mediate variable. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 21(1), 1-19.

Collins, A. L., Sarkisian, N., & Winner, E. (2009). Flow and happiness in later life: An investigation into the role of daily and weekly flow experiences. Journal of happiness studies, 10(6), 703- 719.

Csikszentmihalyi, M. (1975). Beyond boredom and anxiety: the experience of play in work and leisure. In. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Csikszentmihalyi, M. (1977) Beyond Boredom and Anxiety. Jossey-Bass, San Francisco.

Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: the psychology of optimal experience (Vol. 1990). New York: Harper & Row.

Decloe, M. D., Kaczynski, A. T., & Havitz, M. E. (2009). Social participation, flow and situational involvement in recreational physical activity. Journal of Leisure Research, 41(1), 73-91.

Demiray, U.(1987). Açıköğretim Fakültesi Öğrencilerinin Boş Zamanları Değerlendirme Eğilimleri, Rekreasyon (Boş Zamanları Değerlendirme). Anadolu Universitesi Yayınları

Esteban Millat, I., Martínez-López, F. J., Huertas-García, R., Meseguer, A. ve Rodríguez-Ardura, I. (2014). Modelling students' flow experiences in an online learning environment. Computers & Education, 71, 111-123.

Fang, Y. M., & Huang, Y. J. (2021). Comparison of the usability and flow experience of an exercise promotion virtual reality programme for different age groups. Behaviour & Information Technology, 40(12), 1250-1264.

Gön, İ. (2020). Akış kuramının dijital oyun kullanıcılarının satın alma davranışı üzerine etkisi. (Yüksek Lisans Tezi). Galatasaray Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı,İstanbul.

Guo, Y. M. ve Poole, M. S. (2009). Antecedents of flow in online shopping: a test of alternative models. Information Systems Journal, 19(4), 369-390.

Güldür, B. B. ve Yaşartürk, F. (2020). Okul öncesi öğretmenlerinin rekreasyon faaliyetlerine katılımındaki fayda ve yaşam doyum düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES), 6(2), 495-506.

Hausman, A. V. ve Siekpe, J. S. (2008). The effect of web interface features on consumer online purchase intentions. Journal of Business Research, 62(1), 5-13.

Heo, J., Lee, Y., McCormick, B. P., & Pedersen, P. M. (2010). Daily experience of serious leisure, flow and subjective well‐being of older adults. Leisure Studies, 29(2), 207–225.

Hoffman, D. L. ve Novak, T. P. (2009). Flow online: lessons learned and future prospects. Journal of Interactive Marketing, 23(1), 23-34

Huang, H. , Humphreys, B.R. (2012). Sports Participation and happiness: Evidence from US microdata. Journal of Economic Psychology, 33(4): 776-793.

Iwasaki, Y. (2007). Leisure and quality of life in an international and multicultural context: What are major pathways linking leisure to quality of life?. Social indicators research, 82(2), 233-264.

Karaküçük, S. (1999). Rekreasyon Boş Zaman Değerlendirme. (Altıncı Baskı). Ankara: Bağırgan Yayınevi.

Karasar, N. (2004). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım.

Kaya, B., Metin, T., & Kozak, M. A. (2015). Kapalı rekreasyon tesislerinde kullanıcıların akış deneyimi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 2(2), 6-25.

Koçan, N., (2007). Geleneksel Sporlarımızdan Cirit Rekreasyon Amacı ile Günümüze Uyarlanması, Spor Yönetimi ve Bilgi teknolojileri Dergisi, 2(1), 31-39.

Koufaris, M. (2002). Applying the technology acceptance model and flow theory to online consumer behavior. Information Systems Research, 13(2), 205-223.

Kul Avan, S., Şebin, K., Şebin, H., & Birinci, M., C. (2022). Investigation of Recreational Flow Experiences of Individuals Participating in Curling Sport, Anatolia Sport Research, 3(3): 1-8.

Lee, S. M. ve Chen, L. (2010). The impact of flow on online consumer behavior. Journal of Computer Information Systems, 50(4), 1-10.

Mannell, R. C., Zuzanek, J., & Larson, R. (1988). Leisure states and “flow” experiences: Testing perceived freedom and intrinsic motivation hypotheses. Journal of Leisure research, 20(4), 289-304.

Nakamura, J., & Csikszentmihalyi, M. (2014). The Concept of Flow. In Flow and the foundations of Positive Psychology (pp. 239-263). Dordrecht: Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-017-9088-8_16

Novak, T. P., Hoffman, D. L. ve Yung, Y.-F. (2000). Measuring the customer experience in online environments: a structural modeling approach. Marketing Science, 19(1), 22-42.

Omodei, M. M., & Wearing, A. J. (1990). Need satisfaction and involvement in personal projects: Toward an integrative model of subjective well-being. Journal of Personality and social Psychology, 59(4), 762.

Özkan, B. (1983). Kıyı rekreasyonu değerlendirme ölçütleri ve bunlara ilişkin yöntemin Kuzey Ege kıyılarında uygulanması üzerinde araştırmalar. Tübitak Doğa Tarım ve Ormancılık, 7 (1).

Parker, S. (1971). The future of world and leisure, London: Mac Gibbmon & Kee.

Patry, D. A., Blanchard, C. M., & Mask, L. (2007). Measuring university students' regulatory leisure coping styles: Planned breathers or avoidance?. Leisure Sciences, 29(3), 247-265.

Patterson, I. & Pegg, S. (2010). Marketing the leisure experience to baby boomers and older tourists. Marketing of Tourism Experiences. (Ed: N. Scott, E. Laws ve P. Boksberger), ss. 156-175.New York: Routledge.

Sevil, T. (2012). Boş Zaman ve Rekreasyon: Kavram ve Özellikler. Eskişehir: Anadolu.

Sweetser, P., & Wyeth, P. (2005). GameFlow: a model for evaluating player enjoyment in games. Computers in Entertainment (CIE), 3(3), 3-3.

Şener, A., Terzioğlu, R. G., & Karabulut, E. R. D. E. M. (2007). Life satisfaction and leisure activities during men's retirement: a Turkish sample. Aging and Mental Health, 11(1), 30-36.

Uğurlu, M.F., Şakar, M. & Bingöl, E. (2015). Spor Yapan ve Spor Yapmayan Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve Mutluluk Düzeylerinin Karşılaştırılması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi. 3(17), 461-469.

Ullén, F., de Manzano, Ö., Almeida, R., Magnusson, P. K., Pedersen, N. L., Nakamura, J., ... & Madison, G. (2012). Proneness for psychological flow in everyday life: Associations with personality and intelligence. Personality and individual differences, 52(2), 167-172.

Wöran, B. & Arnberger, A. (2012). Exploring Relationships Between Recreation Specialization, Restorative Environments and Mountain Hikers’ Flow Experience. Leisure Sciences, 34(2), 95–114.

Wu, S. H., Wei, N. C., Hsu, H. C., & Pu, T. C. (2021). Exploring the intention of visiting the museum using immersive virtual reality technique and flow experience. International Journal of Organizational Innovation (Online), 14(1), 25-40.

Yang, S., Lu, Y., Wang, B. ve Zhao, L. (2014). The benefits and dangers of flow experience in high school students’ internet usage: the role of parental support. Computers in Human Behavior, (41), 504-513.

Zhou, T. (2013). The effect of flow experience on user adoption of mobile TV. Behaviour & Information Technology, 32(3), 263-272.

Downloads

Published

2023-04-30

How to Cite

YAZICI, M., ÖZ, R., ÇAKMAK YILDIZHAN, Y. ., & SAĞIR, M. (2023). Kayak Sporuna Katılan Bireylerin Rekreasyonel Akış Deneyimlerinin İncelenmesi. Anatolia Sport Research, 4(1), 34–43. Retrieved from https://anatoliasr.org/index.php/asr/article/view/69

Issue

Section

Reserch Articles