Curling Sporuna Katılan Bireylerin Rekreasyonel Akış Deneyimlerinin İncelenmesi

Authors

  • Sevim KUL AVAN Nevşehir HBV Üniversitesi
  • Kenan ŞEBİN
  • Havva ŞEBİN
  • Muhammet Cenk BİRİNCİ

Keywords:

Rekreasyon, kış kuramı, rekreasyonel akış deneyimi

Abstract

Bu çalışmada, rekreasyonel faaliyet olarak curling sporu yapan bireylerin demografik özelliklerden cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu ve ekonomik durumlarının akış deneyimine etkisinin saptanması amaçlanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak demografik özelliklere yönelik soruların yer aldığı kişisel bilgi formu ve Ayhan, Eskiler ve Soyer (2020) tarafından geliştirilen ‘’Rekreasyonel Akış Deneyimi Ölçeği’’ kullanılmıştır. Araştırma kapsamında rekreasyonel anlamda curling sporu yapan bireylerden 126 kişiye ölçek uygulanmıştır. Toplanan verilerin analizinde SPSS25 istatistiksel paket kullanılmıştır. Demografik özelliklerin etkisini belirlemek için bağımsız t testi uygulanmıştır.

Sonuç olarak, rekreasyonel faaliyet olarak curling sporu yapan bireylerin cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu ve ekonomik durumu ile akış deneyimleri arasında anlamlı bir fark bulunmuştur.

References

Arslan Ayazlar, R. (2015). Akış deneyiminin yamaç paraşütü deneyim doyumu ve yaşam doyumuna etkileri. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Aydın.

Aşçı, F. H., Çağlar, E., Eklund, R. C., Altıntaş, A., & Jackson, S. (2007). Durumluk ve sürekli optimal performans duygu durum-2 ölçekleri’ nin uyarlama çalışması. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 18(4), 182-196.

Ayhan, C., Eskiler, E., & Soyer, F. (2020). Measuring flow experience in recreational participants: Scale development and validation: Rekreasyonel katılımcılarda akış deneyiminin ölçülmesi: Ölçek geliştirme ve doğrulama. Journal of Human Sciences, 17(4), 1297-1311.

Baloglu, S., & Usakli, A. (2017). Summarizing data. In Sirakaya, E., Uysal, M., Hammit, W. E. & Vaske, J. J. (Eds.), Research Methods for Leisure, Recreation and Tourism (2nd Edition). UK: CABI Publishing.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pagem Akademi.

Chen, H. (2006). Flow on the net–detecting web users positive affects and their flow states. Computers in Human Behavior, 22(2), 221-233.

Cheng, T. M., & Lu, C. C. (2015). The causal relationships among recreational involvement, flow experience, and well-being for surfing activities. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 20(sup1), 1486-1504.

Cheng, T. M., Hung, S. H., & Chen, M. T. (2016). The ınfluence of leisure ınvolvement on flow experience during hiking activity: Using psychological commitment as a mediate variable. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 21(1), 1–19.

Csikszentmihalyi, M. (1975). Beyond boredom and anxiety. San Francisco: JoseyBass.

Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The psychology of optimal experience (1st ed.). New york: Harper & Row.

Çeşmeci, N., & Koçak, G. N. (2020). Akış Durumu, algılanan değer ve destinasyon sadakati arasındaki ilişkilerin incelenmesi: Yürüyüş deneyimi örneği. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3, 381-401.

Eigenschenk, B., Thomann, A., McClure, M., Davies, L., Gregory, M., Dettweiler, U., & Inglés, E. (2019). Benefits of outdoor sports for society a systematic literature review and reflections on evidence. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(6),937.

Gön, İ. (2020). Akış kuramının dijital oyun kullanıcılarının satın alma davranışı üzerine etkisi. (Yüksek Lisans Tezi). Galatasaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, İstanbul.

Jackson, S. A. & Eklund, R. C. (2002). Assessing flow in physical activity: The flow state scale-2 and dispositional flow scale-2. Journal of Sport and Exercise Psychology, 24(2), 133-150.

Jackson, S. A., & Marsh, H. W. (1996). Development and validation of a scale to measure optimal experience: The flow state scale. Journal of Sport and Exercise Psychology, 18, 17-35.

Jackson, S. A., Thomas, P. R., Marsh, H. W., & Smethurst, C. J. (2001). Relationships between flow, self-concept, psychological skills and performance. Journal of Applied Sport Psychology, 13(2), 129-153.

Karaca, K. Ç. (2018). Restoran atmosferinin tekrar ziyaret niyetine etkisi: Akış deneyiminin aracılık rolü. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.

Kaya, B., Metin, T., & Kozak, M. A. (2015). Kapalı rekreasyon tesislerinde kullanıcıların akış deneyimi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 2(2), 6-25.

Korer, E., & Alpullu, A. (2020). Racketlon sporcularının akış kuramı boyutunda farklılıkların incelenmesi. Spor Eğitim Dergisi, 4(2), 97-105.

Massimini, F., & Carli, M. (1988). The systematic assessment of flow in daily experience. Csikszentmihalyi, M. ve Csikszentmihalyi, I. S. (Eds.), in Optimal Experience: Psychological Studies of Flow in Consciousness, ss.288-303. New York: Cambridge University Press.

Mills, A. S., & Butler, T. S. (2005). Flow experience among appalachian trail thruhikers. (In) Proceedings of the 2005 Northeastern recreation research symposium (ss. 366–371).

Moneta, G. B., & Csikszentmihalyi, M. (1999). Models of concentration in natural environments: A comparative approach based on streams of experiential data. Social Behavior and Personality, 27(6), 603-637.

Nakamura, J., & Csikszentmihalyi, M. (2002). The Concept of flow. In (C. R. Snyder ve S. J. Lopez (Editörler), Handbook of Positive Psychology, ss.89-105, Oxford: Oxford University Press.

Nakamura, J., & Csikszentmihalyi, M. (2014). The concept of flow. In Flow and the foundations of positive psychology (pp. 239-263). Springer: Dordrecht.

Patterson, I., & Pegg, S. (2010). Marketing the leisure experience to baby boomers and older tourists. Marketing of Tourism Experiences. (Ed: N. Scott, E. Laws ve P. Boksberger), ss. 156-175.New York: Routledge.

Vespestad, M. K., & Frank, L. (2011). Understanding nature-based tourist experiences: An ontological analysis. Current Issues in Tourism, 14(6), 563-580.

Wöran, B., & Arnberger, A. (2012). Exploring relationships between recreation specialization, restorative environments and mountain hikers’ flow experience. Leisure Sciences, 34(2),95-114.

Yapıcı, E. C., Alpullu, A., Mametkulyyev, Y., & Yılgın, A. (2022). Yabancı uyruklu bireylerin serbest zamanlarındaki durumlarının akış kuramı bağlamında incelenmesi. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(1), 1-14.

Yüksel, M. (2014). Cinsiyet ve spor. Tarih Okulu Dergisi, 7(19), 663-684.

Downloads

Published

2022-12-31

How to Cite

KUL AVAN, S., ŞEBİN, K., ŞEBİN, H., & BİRİNCİ, M. C. (2022). Curling Sporuna Katılan Bireylerin Rekreasyonel Akış Deneyimlerinin İncelenmesi. Anatolia Sport Research, 3(3), 1–8. Retrieved from https://anatoliasr.org/index.php/asr/article/view/67

Issue

Section

Reserch Articles