X Kuşağının Kendi Çocukluk Dönemi Oyunları ile Z Kuşağının Çocukluk Dönemi Oyunlarına Yönelik Algılarının İncelenmesi / Determining the Childhood Games of Generation X and Their Perceptions of Generation Z About Childhood Games

Childhood Games of Generation X and Generation Z

Authors

  • Ali İSKENDER Atatürk Üniversitesi
  • Elanur MUTLU

Keywords:

Oyun, Algı, Kuşak, Çocukluk

Abstract

ÖZET

 Amaç: Bu araştırmada X kuşağının çocukken oynadıkları oyunların özelliklerinin belirlenmesi ve X kuşağının bir ebeveyn gözüyle ya da bir büyük gözüyle Z kuşağının oyunlarına yönelik görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Çalışma nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseniyle hazırlanmış olup verilere mülakat tekniği ile ulaşılmıştır. Araştırma grubu X kuşağında yer alan 14 kişiden oluşmuştur.  Görüşmeler Giresun ve Trabzon illerinde gerçekleştirilmiştir

Bulgular: Araştırma sonucuna göre X kuşağı mensubu bireylerin çocukken oyunlarını açık alanlarda oynadıkları sonucuna ulaşılmıştır. X kuşağının çocukken oynadıkları oyunlara ilişkin ve bu oyunları hangi materyallerle gerçekleştirdiklerine ilişkin sayısal veriler belirlenmiştir. Buna göre X kuşağının oyunlarını daha ziyade taş, toprak gibi doğal malzemelerle oynadıkları sonucuna ulaşılmıştır. X kuşağının en çok oynadığı ilk üç oyun beştaş, saklambaç, çelikçomaktır. X kuşağının oyun algılarına yönelik en dikkat çeken kod eğlencedir. Tüm katılımcılar oyun denince eğlence algısına sahiptir. X kuşağının oyunlarda kazandıklarında hissettikleri duygulara yönelik en dikkat çeken kodlar mutluluk, özgüven ve sevinçtir.  Katılımcıların Z kuşağının oyunlarına yönelik algılarını içeren kodlar ise hareketsiz oyunlar, dijital oyunlar, dijital bağımlılık veren oyunlar, mutluluk vermeyen oyunlar, asosyal oyunlar ve evde oynanan oyunlar şeklinde belirlenmiştir

Sonuç:  Bu çalışma X kuşağının Z kuşağının oynadıkları oyunlara yönelik algılarını ortaya koyması açısından önemlidir. X kuşağının Z kuşağının oynadıkları oyunlara yönelik algıları, asosyal, hareketsiz, mutluluk vermeyen, dijital ve evde oynanan oyunlar şeklindedir.

Anahtar Kelimeler: Algı, Çocukluk, Oyun, Kuşak

 

ABSTRACT

Aim: In this research, it is aimed to determine the characteristics of the games that generation X played as a child and to examine the views of generation X towards the games of generation Z through the eyes of a parent.

Material and Method: The study was prepared with the phenomenology pattern, one of the qualitative research designs, and the data were collected by interview technique. The research group consisted of 14 people in the X generation. The interview was held in the provinces of Giresun and Trabzon

Results: It was concluded that the members of the X generation played their games in open areas when they were children. Some data on the games played by the X generation as children and the materials they used to play these games were determined. Accordingly, it was concluded that the X generation mostly played their games with natural materials such as stone and soil. The first three games played the most by the X generation are fivestone, hide and seek and tipcat. The most striking code for the game perceptions of the X generation is entertainment. All participants have a perception of fun when it comes to games. The most striking codes for the emotions that Generation X feels when they win in games are happiness, self-confidence and joy. The codes containing the perceptions of the participants about the games of the Z generation were determined as sedentary games, digital games, digital addictive games, games that do not bring happiness, asocial games and games played at home

Conclussions:. This study is important for generation X to reveal the perceptions of generation Z towards the games they play. The perceptions of generation X  on  the games of Z generation are respectiveliy  in the form of asocial, sedentary, non-happy, digital and home games.

Keywords:  Childhood, Generation, Play, Perception

References

Altuntuğ, N. (2012). Kuşaktan kuşağa tüketim olgusu ve geleceğin tüketici profili. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(1), 203-2012.

Arda, Ü., Kaya, R., & Çakır, V. O. (2021). Serbest zaman etkinliği olarak dijital oyunlar ve toplumsal cinsiyet. OPUS International Journal of Society Researches, 17(38), 5791-5818.

Ayan, S., & Memiş, U.A. (2012). Erken çocukluk döneminde oyun. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 14(2), 143-149.

Berkup, B. S. (2014). Working with generations x and y in generation z period: management of different generations in business life. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(19), 218-222.

Burghardt, G. M. (2010). Defining and recognizing play. In Oxford Handbook of The Development of Play, A. D. Pellegrini (Ed.), Oxford (UK): Oxford University Press, 9-18.

Bejtkovsky, J. (2016). The employees of baby boomer’s generation: generation x, generation y and generation z in selected Czech corporations as conceivers of development and competitiveness in their corporation. Journal of Competitiveness, 8(4), 105-123.

Canlı, K. S., & Demirarslan, D. (2020). Çocuk oyun alanlarının tarihi gelişimi. Çocuk ve Gelişim Dergisi, 3(6) , 60-75.

Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma tasarımı. (Çev. A. Budak ve İ. Budak). M. Bütün ve S. B. Demir (Çeviri Editörleri), Nitel Araştırma Yöntemleri-Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni. (4. Baskı). Siyasal Kitabevi, Ankara.

Kaya, İ. (2019). X, y, z kuşaklarının çocukluk oyunlarının incelenmesi. FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 14, 313-326.

Koçyiğit, S., Tuğluk, M. N., & Kök, M. (2007). Çocuğun gelişim sürecinde eğitsel bir etkinlik olarak oyun. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 324-342.

Kolnhofer, Derecskei, A., Reicher, Zs, R., & Szeghegyi, A. (2017). The x and y generations’ characteristics comparison. Acta Polytechnica Hungarica,14(8), 107-125.

Mccrindle, M., & Wolfinger, E. (2014). The ABC of XYZ understanding the global generations. A McCrindle Publication.

Palfrey, J., & Gasser, U. (2008). Born digital-understanding the first generation of digital natives. A Member of the Perseus Books Group.

Setiasih, S., & Soemartono, T. (2017). The impact of generation x, y, z and lifestyle in selecting preference retail mediated by brand image variable. International Journal of U- and E- Service Science and Technology, 10(8), 137-154.

Smith, P. K. (1982). Does play matter? functional and evolutionary aspects of animal and human play. Behavioral and Brain Sciences, 5(1), 139-184.

Tapscott, D. (2009). Grown up digital-how the net generation is changing your world. McGraw Hill.

Tuğrul, B. (2015). Oyunun gücü. Ayşe Belgin Aksoy (Ed.) Okul Öncesi Eğitimde Oyun İçinde, Hedef Yayıncılık.

Tuğrul, B., Ertürk, H.G., Özen Altınkaynak, Ş., & Güneş, G. (2014). Oyunun üç kuşaktaki değişimi. The Journal of Academic Social Science Studies, 27, 1-16.

Vandenberg, B., & Kielhofner, G. (1982). Play in evolution, culture, and individual adaptation: implications for therapy. American Journal of Occupational Therapy, 36(1), 20-28.

Vrhoci, A., Tanković, A. C., & Kapeš, J. (2021, 20-24 September). Perception of online information when selecting a tourist product: differences between generations x, y and z. 27th Cromar Congress. Let The Masks Fall-New Consumer in Business Research, 363-382, Crotia.

Wood, S. (2013). Generation z as consumers: trends and innovation, institute for emerging issues, NC State University, 119(9), 1-3, 7767-7779.

Yıldırım Sağlam, B. (2021). Johan Huizinga’nın oyun kuramı çerçevesinde üç modelle Karagöz-Hacivat muhâvereleri. Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, 5(4), 2780-2798.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

Downloads

Published

2023-12-29

How to Cite

İSKENDER, A., & MUTLU, E. (2023). X Kuşağının Kendi Çocukluk Dönemi Oyunları ile Z Kuşağının Çocukluk Dönemi Oyunlarına Yönelik Algılarının İncelenmesi / Determining the Childhood Games of Generation X and Their Perceptions of Generation Z About Childhood Games: Childhood Games of Generation X and Generation Z. Anatolia Sport Research, 4(3), 21–33. Retrieved from https://anatoliasr.org/index.php/asr/article/view/85

Issue

Section

Reserch Articles