KANSER HASTALARINA UYGULANAN FARKLI TEDAVİ SÜREÇLERİNDE FİZİKSEL EGZERSİZLERİN ETKİSİ

Main Article Content

Serdar ÖZTÜRK
Ümit KARAKAŞ
Hamit Emre KIZIL
Hamdi UYSAL

Abstract

ÖZET


 


Amaç: Bu derleme çalışması tedavi süreçlerinde kanser hastalarına uygulanan egzersizin etkisi inceleyen araştırma sonuçlarını değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.


Materyal ve Metod: Çalışmada egzersizin kanser tedavi süreçlerindeki etkilerini araştıran, çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde ve tezlerde yer alan çalışmaların sonuçları incelendi.


Bulgular: İncelenen araştırmalarda farklı egzersizlerin kanser tedavisine olumlu etkileri olduğu görüldü.


Sonuç: Genel sağlık yararlarına ek olarak egzersizin kanser hastalarının sadece genel sağlıklarını iyileştirmediği aynı zamanda kanserin ilerlemesini ve oluşumunu engellemek, tedavi etkinliğini artırmak ve kanser tedavilerinin yan etkilerini azaltmak için de kullanılabileceği sonucuna varıldı.


Anahtar Kelimeler: Egzersiz, Kanser, Tedavi, Terapi


 


 


ABSTRACT


 Aim: This review study was carried out to evaluate the results of research examining the effect of exercise applied to cancer patients in different treatment processes.


Material and Method: The results of studies in various national and international journals and theses investigating the effects of exercise on cancer treatment processes were examined.


Results: Studies have shown that different exercises have positive effects on cancer treatment.


Conclusions: In addition to the general health benefits, it was concluded that exercise not only improves the general health of cancer patients but also can be used to prevent cancer progression and formation, increase the effectiveness of treatment and reduce the side effects of cancer treatments.


Keywords:  Exercise, Cancer, Treatment, Therapy

Article Details

How to Cite
ÖZTÜRK, S., KARAKAŞ, Ümit, KIZIL, H. E., & UYSAL, H. (2022). KANSER HASTALARINA UYGULANAN FARKLI TEDAVİ SÜREÇLERİNDE FİZİKSEL EGZERSİZLERİN ETKİSİ. Anatolia Sport Research, 3(2), 9-16. Retrieved from https://anatoliasr.org/index.php/asr/article/view/54
Section
Review Articles

References

Antoun, S., & Raynard, B. (2018). Muscle protein anabolism in advanced cancer patients: response to protein and amino acids support, and to physical activity. Ann Oncol, 29(suppl_2), ii10-ii17. https://doi.org/10.1093/annonc/mdx809

Ardıç, F. (2014). Egzersizin Sağlık Yararları. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 60 (özel Sayı 2), 9-14. https://doi.org/10.5152/tftrd.2014.33716

Artuk Uçar, M., & Arıkan, F. (2019). Kemoterapiye Bağlı Ekstravazasyon Yönetimi. Akd Tıp D / Akd Med J / 2019(1), 1-6.

Baykara, O. (2016). Kanser Tedavisinde Güncel Yaklaşimlar. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(3), 154-165.

Bye, A., Sandmael, J. A., Stene, G. B., Thorsen, L., Balstad, T. R., Solheim, T. S., Pripp, A. H., & Oldervoll, L. M. (2020). Exercise and Nutrition Interventions in Patients with Head and Neck Cancer during Curative Treatment: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients, 12(11). https://doi.org/10.3390/nu12113233

Chung, W.-P., Yang, H.-L., Hsu, Y.-T., Hung, C.-H., Liu, P.-Y., Liu, Y.-W., Chan, S.-H., & Tsai, K.-L. (2022). Real-time exercise reduces impaired cardiac function in breast cancer patients undergoing chemotherapy: A randomized controlled trial. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine, 65(2), 101485. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rehab.2021.101485

Courneya, K. S., McKenzie, D. C., Mackey, J. R., Gelmon, K., Friedenreich, C. M., Yasui, Y., Reid, R. D., Cook, D., Jespersen, D., Proulx, C., Dolan, L. B., Forbes, C. C., Wooding, E., Trinh, L., & Segal, R. J. (2013). Effects of exercise dose and type during breast cancer chemotherapy: multicenter randomized trial. J Natl Cancer Inst, 105(23), 1821-1832. https://doi.org/10.1093/jnci/djt297

Çıtlak, K., & Kapucu, S. (2015). Kemoterapi Alan Hastalarda Görülen Oral Mukozitin Önlemesi ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar: Kanıta Dayalı Uygulamalar [Makaleler]. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2(1), 70-77. https://doi.org/https://dergipark.org.tr/tr/pub/hunhemsire/issue/7858/103404

Demircioğlu, S., & Bilgin, A. (2017). Yaşlılarda kanser ve egzersiz. Turkiye Klinikleri J Sports Med-Special Topics, 3(2), 102-105.

Dolu Kubilay, Ş., & Ergüney, S. (2020). Kemoterapi Tedavisi Alan Hastalarda Progresif Gevşeme Egzersizleri Ve Yönlendirilmiş İmgelem Uygulamasının Kemoterapi Semptomları Ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 23(1), 67-76. https://doi.org/DOI: 10.17049/ataunihem.536990

Erdan Kocamaz, D. (2017). Meme Kanserli Kadınlarda Kalistenik Egzersizin Fonksiyonel Kapasite, Kognitif Durum Ve Yaşam Kalitesine Etkisi Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü].

Gündoğdu, F. (2019). Radyoterapi Alan Meme Kanseri Kadınlarda İki Farklı Yöntemle Uygulanan Nefes Egzersizinin Yorgunluk Ve Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü].

Harman, N., Lazio, M., & Hayward, R. (2021). Exercise training-induced adaptations in lung cancer patients who have undergone a lobectomy. Experimental Gerontology, 155, 111587. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.exger.2021.111587

Hojman, P., Gehl, J., Christensen, J. F., & Pedersen, B. K. (2018). Molecular Mechanisms Linking Exercise to Cancer Prevention and Treatment. Cell Metab, 27(1), 10-21. https://doi.org/10.1016/j.cmet.2017.09.015

İnel, S. (2018). Radyoterapi ve brakiterapide yan etkİler [Derleme]. CBU-SBED, 5(1), 17-19. https://doi.org/https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbusbed/issue/36337/411279

Karaman, N., Doğan, L., Özaslan, C., Atalay, C., Yılmaz, K. B., Altınok, M., & Deðerlendirmesi, D. (2008). Rektum kanseri ameliyatları sonrası pelvik septik komplikasyonlar. Ulusal Cerrahi Dergisi, 24(3), 125-130.

Koca, G., Seydou, S., & Yıldırım, Ö. (2022). Kanser immünoterapisinde güncel yaklaşımlar ve immünoterapinin sınırlayıcı etkilerine genel bakış [Derleme]. Turk J Clin Lab(1), 153-165. https://doi.org/https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjcl/issue/69092/1038881

Koelwyn, G. J., Zhuang, X., Tammela, T., Schietinger, A., & Jones, L. W. (2020). Exercise and immunometabolic regulation in cancer. Nat Metab, 2(9), 849-857. https://doi.org/10.1038/s42255-020-00277-4

Küçükkaya, R. D. Ç., Hale Göksever, Alkaç, İ. M., & Günel, T. (2018). Kanser ve Endotel Hücreleri. LLM Dergi, 2(2), 27-33.

Liberti, M. V., & Locasale, J. W. (2016). The Warburg Effect: How Does it Benefit Cancer Cells? Trends Biochem Sci, 41(3), 211-218. https://doi.org/10.1016/j.tibs.2015.12.001

Özçelik, M. A., & Azime, B. (2022). Geniş Spektrumlu Antİkanser Bİleşİkler Gelİştİrmeye Yönelİk Potansİyel Bİr Hedef: HEKSOKİNAZ-II [Derleme]. Ankara Ecz. Fak. Derg., 46(1), 182-192. https://doi.org/https://dergipark.org.tr/tr/pub/jfpanu/issue/68300/978805

Özer, Z., & Ateş, S. (2021). Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Gülen Yüzü: Kahkaha Yogası. Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 24(1), 108-116. https://doi.org/10.17049/ataunihem.500301

Özkaraman, A., & Yeşilbakan, Ö. (2014). Periferal İntravenöz Kemoterapi Uygulamasına Yönelik Hemşirelik Yönetimi [DERLEMELER / REVIEWS]. Osmangazi Tıp Dergisi, 36(1), 27-34. https://doi.org/https://dergipark.org.tr/tr/pub/otd/issue/20467/217977

Satar, S. ( 2019). Akciğer Kanserinde Pulmoner Rehabilitasyon. Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi, 7(1), 120-125.

Schmielau, J., Rick, O., Reuss-Borst, M., Kalusche-Bontemps, E. M., & Steimann, M. (2017). Rehabilitation of Cancer Survivors with Long-Term Toxicities. Oncology Research and Treatment, 40(12), 764-771. https://doi.org/10.1159/000485187

Solmaz, B. (2022). Kanser Çeşitlerinin Nefes Analizi İle Ayırt Edilmesi Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı].

Tanık, F., & Gürşan, İ. N. (2022). Kanserde Fiziksel Aktivite ve Egzersiz-Koruyucu ve Tedavi Edici Etki. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 7(1), 129-132.

Taşkıran, E., Harun, A., & Erbaş, O. (2017). Tümöral anjiogenezi engelleyen doğal sağlık ürünleri. İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Transplantasyon Dergisi, 2(1), 1-6.

Torun, N. (2021). Radyoterapi Yanıtının Değerlendirilmesinde PET/BT. Nucl Med Semin(7), 212-219.

Tosun, B., Pörücü, C., Karadurmuş, N., & Ünal, N. (2021). İmmünoterapi Alan Kanser Hastalarında İlaç Tedavisine İnancı Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Acıbadem Univ. Sağlık Bilim. Derg., 12(2), 251-259.

Türkay, R. (2018). Prostat Kanseri Evrelemesinde Görüntüleme. Nucl Med Semin (4), 174-181.

Urvaylıoğlu, A. E. (2019). Radyoterapi Alan Prostat Kanserli Hastalarda Üriner Ve Fekal İnkontinansı Önlemede Kegel Egzersizlerinin Etkisi Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ].

Usgu, S., & Özbudak, Ö. (2022). Farklı Kanser Türüne Sahip Bireyler ile Bakım Verenlerinde Fiziksel Aktivite, Yorgunluk Düzeyi ve Yaşam Kalitesinin İncelenmesi [Araştırma Makaleleri]. KSÜ Tıp Fak Derg., 17(2), 123-133. https://doi.org/https://dergipark.org.tr/en/pub/ksutfd/issue/71235/939552

Wang, Q., & Zhou, W. (2021). Roles and molecular mechanisms of physical exercise in cancer prevention and treatment. J Sport Health Sci, 10(2), 201-210. https://doi.org/10.1016/j.jshs.2020.07.008