Olimpik Okçuluk ve Gelişim Psikolojisi Açısından İncelenmesi / Olympic Archery and It’s Investigation in terms of Developmental Psychology

Main Article Content

Üstün TÜRKER

Abstract

ÖZET
Amaç : Bu araştırmada olimpik okçuluk sporunun tarihsel gelişimi, önemi, yarışma disiplinleri ile
kuralları, temel donanım bilgileri, okçuluk eğitimi konularının derinlemesine işlenmesi ile olimpik
okçuluk sporunun insan gelişimi üzerinde önemini ve etkilerini araştıran bilimsel çalışmaların
özetlenmesi, değerlendirilmesi ve genel bir sonuca ulaşılması amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot: Araştırmanın amaçlarına yönelik ilgili konuların ele alınması ve
incelenmesinde, öncelikli olarak kapsamlı bir literatür taraması gerçekleştirilmiş ve alan yazında
irdelenmesi plânlanan kitap, tezler ve makalelerden okuma havuzu oluşturulmuştur. Araştırma bu
amaçlar doğrultusunda derleme yöntemiyle desenlenmiştir.
Bulgular : Olimpik okçuluk sporunun insan gelişimi üzerine etkilerini fiziksel, psiko-motor,
bilişsel ve psiko-sosyal alanlarda farklı yöntemlerle araştıran, yerli ve yabancı literatürde 1989 ve
2020 yılları arasındaki 18 çalışmanın bulguları değerlendirilmiştir.
Sonuç : Olimpik okçuluk, hem sağlıklı hem de engelli bireylerde fiziksel, psiko-motor (devinsel),
bilişsel (zihinsel) ve psiko-sosyal gelişim alanlarını olumlu yönde etkilemektedir. Bu sonuç
gelişimin bir bütün olduğu ilkesiyle de paralellik göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Gelişim Psikolojisi, Okçuluk, Olimpik Okçuluk
ABSTRACT
Aim: In this research, it was aimed to process the topics of historical development, importance,
competition disciplines and rules of the Olympic Archery Sports, basic equipment information,
and archery training in depth, to summarize and evaluate the scientific studies investigating the
importance and effects of the Olympic archery sports on human development, and to reach a
conclusion.
Materials and Methods: In the examination of the topics regarding the objectives of the research,
a comprehensive literature review was first carried out, and a reading repository was created from
the books, theses and articles planned to be examined in the literature. The research was patterned
via the systematic review method in line with the objectives.
Results: The results of 18 studies conducted in the domestic and foreign literature between 1989
and 2020, which investigated the effects of the Olympic archery sports on human development
with different methods in physical, psycho-motor, cognitive and psycho-social domains, were
evaluated.
Conclussions: Olympic archery positively affects the physical, psycho-motor (kinesthetic),
cognitive (mental) and psycho-social development domains in both healthy and disabled
individuals. This result is parallel with the principle that development is a whole element.
Keywords: Developmental Psychology, Archery, Olympic Archery

Article Details

How to Cite
TÜRKER, Üstün. (2020). Olimpik Okçuluk ve Gelişim Psikolojisi Açısından İncelenmesi / Olympic Archery and It’s Investigation in terms of Developmental Psychology. Anatolia Sport Research, 1(1), 5-24. Retrieved from https://anatoliasr.org/index.php/asr/article/view/15
Section
Review Articles

References

AKTEPE K. Okçuluk, Nobel Yayın Dağıtım, 2003.

ARAL N. ve DUMAN T. (2017) Eğitim Psikolojisi. Pegem Akademi, 1. Baskı s.16-17, Ankara

ARKIN İ. Bedensel Engelli Okçularda ve Sağlıklı Okçularda Gövde Stabilizasyonunun Karşılaştırılması. İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. 2019, İstanbul.

ASLAN E. Okçuluk Eğitiminde Kullanılan Enstrümanların Modifikasyonu ile Derin Duyulardaki Değişimin İlişkisi. Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Doktora Tezi. 2020, Kırıkkale.

ATABEYOĞLU, C. Okçuluk Tarihi. Türk Spor Vakfı Yayınları, 1988.

BALOĞLU R. 12-17 Adölesan Yaş Grubu Okçularda Eksentrik ve Konsentrik Egzersizlerin Fonksiyonel Açıdan Değerlendirilmesi. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. 2019, Kayseri.

CANKURTARAN Z. (2020) Okçuların Rekabet Ortamında Kullandıkları Zihinsel Antrenman Becerilerinin Sıralama Atış Skorlarına Etkisi. International Journal of Contemporary Educational Studies. ISSN : 2458-9373 6(1) p.13-29

ÇELİKEL B. E., SEZER S. Y. ve KARADAĞ M. (2020) Erkek Okçularda Reaksiyon Süratinin Hedef Atış İsabet Puanına Etkisi. Spor Eğitim Dergisi. E-ISSN : 2602-4756 Cilt 4, Sayı 1, s.30-42

DAL N. El Tercihi Belirlenen 10-11 Yaş Grubu Çocukların Okçuluk Öğretiminde Psikomotor ve Bilişsel Yeteneklerinin Okçuluk Performansı ile Arasındaki İlişki. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi. 2015, Manisa.

DECHELİNE, G., WİDOWATİ, A., MARYANİ, N. T. S., ALİ, M., AQOBAH, Q. J., BARİKAH, A., & ZAWAWİ, H. D. (2020). The Effect of Bow Training on the Endurance of the Arm Muscles of the Beginner Archery at Kobar Club, Jambi City EasyChair. No. 3307.

DHAWALE, T., YEOLE, U., & JEDHE, V. (2018). Effect of Upper Extremity Plyometric Training on Strength and Accuracy in Archery Players.Journal of Medical Science and Clinical Research, 6(12):143-147.

ERDEN M. ve AKMAN Y. (1995) Eğitim Psikolojisi : Gelişim – Öğrenme – Öğretme. Ankara : Arkadaş Kitabevi

ERGEN E ve HIBNER K. Sports Medicine and Science in Archery, FITA Medical Committee, 2004.

GÖKLEMEN T. Y. Okçuluk Sporuna Katılan Bireylerin Ciddi Boş Zaman Açısından İncelenmesi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Antalya, 2019.

JULİANA, N., ABU, I. F., ROSLAN, N. A., TENG, N. I. M. F., & AZMANİ, S. (2019). Muscle Strength in Male Youth that Play Archery During Leisure Time Activity. In International Conference on Movement, Health and Exercise (pp. 248-256).

KETEN M. (1974). Türkiyede Spor. Ayyıldız Matbaası, Ankara, s. 30.

KİM, H. B., KİM, S. H., & SO, W. Y. (2015). The relative importance of performance factors in Korean archery. The Journal of Strength & Conditioning Research, 29(5), 1211-1219.

KOLAYİŞ İ. E. ve MİMAROĞLU E.(2008) Okçuluk Milli Takımının Antrenman Ortamında Kalp Atım Hızı ve Nişan Alma Süresinin Atış Puanı Üzerindeki Etkileri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN : 1303-5134 Cilt 5, Sayı 1

KÜLAHOĞLU ş. (2017) Gelişim ve Öğrenme Psikolojisine Giriş. Eğitim Psikolojisi (Edit: B. Yeşilyaprak). Pegem Akademi, Ankara.

LEROYER P, HOECKE V ve HELAL N. Biomechanical Study Of TheFinal Push –Pull In Archery. Journal Of Sport Sciences. 11, 3-69, 1993.

MANN DL ve LITTKE N. Shoulder Injuries in Archery, Canadian Journal of Sport Sciences. 14 (2), s.85-92, 1989.

NİSHİZONO H, SHİBAMAYA H ve IZUTA T. Analysis Of Archery Shoting Technics By Means Of Electromyography. International Society Of Biomechanics in Sports. Proceedings. Symposium V, Athens, Greece, 1987.

OKÇULAR VAKFI YAYINLARI (2019) 12 Adımda Okçuluk. Alioğlu Matbaacılık 7. Baskı, 2019, İSTANBUL.

ÖKTEM Ç. (2011). Türkiye’de Okçuluk Sporunun Risk Yönetimi Açısından İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya, 38-40.

ÖNGEL H.B. (2001) “Gelişim Sürecinde Erken İç Asya Türk Okçuluğu”, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 2, 189-215.

SHARMA, H. S., SİNGH, N. S., & SİNGH, T. B. (2015). Effectiveness of six weeks training on static strength of archery players. group, 12, 2-13809.

TEKİN M. Okçuların İmgeleme Becerileri ile Dikkat ve Performans Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. 2018, Aydın.

TUNÇ A. (2000). Osmanlı Devletinde Spor (Okçuluk), Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana bilim dalı, Yüksek Lisans Tezi

ULUKAN M. Okçuların Dikkat ve Performans Düzeylerinin Zeka Türleri ile İlişkisinin İncelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. 2018, Aydın.

ÜNLÜ S. (2001) Psikoloji Bilimi. (Edit : A. Hakan) Anadolu Üniversitesi, Yayın no : 1288, s.1-22. Eskişehir

YEŞİLYAPRAK B. (2018) Eğitim Psikolojisi : Gelişim – Öğrenme – Öğretme. Pegem Akademi, 20. Baskı s. 17. Ankara

https://docplayer.biz.tr/64541899-Kapali-alan-hedef-okculugu-kurallari.html Erişim Zamanı : 13 Aralık 2020, 20:42

https://www.tof.gov.tr/federasyon/talimatlar/ Erişim Zamanı : 17 Aralık 2020, 15:35

https://12adimdaokculuk.com/tr/temel-egitimler Erişim Zamanı : 19 Aralık 2020, 21:15